Michael Dell, jeho život a spo­loč­nosť

Veronika Šagátová / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Žije extra­va­gantný život ako úspešný pod­ni­ka­teľ, vlastní súkromné lie­tadlá, letné sídla a drahé autá. Má asi všetko, čo by si od miliar­dára čakal. Michael Dell jed­ným z naj­bo­hat­ších ľudí na svete.

Naro­dil sa 23. feb­ru­ára 1965 v Hus­tone, Texas. Vyná­lezy ho fas­ci­no­vali už v mla­dom veku, keď mal 15 rokov, kúpil si jeden z prvých počí­ta­čov Apple a demon­to­val ho, aby si zis­til, či ho dokáže nas­päť zlo­žiť.

Michael Dell was born on Feb. 23, 1965, in Houston, Texas. He was fascinated with gadgets from a young age — when he was 15, he bought one of the first Apple computers and disassembled it to see if he could put it back together.

Aj keď ho naj­viac zau­jí­mali počí­tače, nastú­pil v roku 1983 na Texaskú uni­ver­zitu v Aus­tine ako medik. Voľný čas trá­vil moder­ni­zá­ciou počí­ta­čov a pre­dá­val ich zo svo­jej inter­nát­nej izby. Zaro­bil si tak 180 000 dolá­rov za prvý mesiac pod­ni­ka­nia. Hoci do dru­hého roč­níka nena­stú­pil, na inter­nát sa vrá­til v roku 1999, aby si spra­vil foto­gra­fiu vo svo­jej izbe.

Though he was really only interested in computers, Dell entered the University of Texas at Austin as a pre-med student in 1983. He spent his spare time upgrading PCs and selling them from his dorm room, making $180,000 in his first month of business. Though he never came back for his sophomore year of classes, he returned to his dorm for a photo opp in 1999.

Svoju spo­loč­nosť ofi­ciálne spus­til v roku 1984, pod náz­vom PC’s Limi­ted. V krát­kom čase sa z nej stala jedna z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich spo­loč­ností v kra­jine, so zis­kom z pre­daja viac ako 6 mili­ó­nov dolá­rov a to v prvom roku pod­ni­ka­nia.

V roku 1987 zme­nil názov spo­loč­nosti na Dell Com­pu­ter Cor­po­ra­tion a pre­daj aj naďa­lej stú­pal. V roku 1988 bolo zve­rej­nené, že v jeho prvej verej­nej ponuke bola sadzba 30 mili­ó­nov dolá­rov. Dell z toto zís­kal 18 mili­ó­nov dolá­rov a do roku 1992 bol, vo veku 27 rokov, najm­lad­ším gene­rál­nym ria­di­te­ľom, ktorý ria­dil spo­loč­nosť For­tune 500.

He changed the company's name to Dell Computer Corp. in 1987, and sales continued to soar. It went public in 1988, raising $30 million in its initial public offering. Dell made about $18 million off of the deal, and by 1992, the 27-year-old CEO was the youngest man to ever lead a Fortune 500 company.

V roku 1988 išiel na rande na slepo so Susan Lie­ber­man, mla­dou mód­nou dizaj­nér­kou z Dal­lasu. Hneď si padli do oka. Na stret­nu­tiach vraj veľa mužov hovo­rilo iba o sebe a sna­žilo sa uro­biť na ňu dojem, ale Dell bol naj­milší chlap, akého kedy stretla. Zoso­bá­šili sa v októbri 1989 a majú spolu štyri deti.

In 1988, he went on a blind date with Susan Lieberman, a young fashion designer from Dallas. The two had an instant connection. "Most men I dated talked about themselves a lot and tried to impress me," Susan told Texas Monthly. "He was the nicest guy I'd ever met." They were married in October 1989 and together they have four kids.

Susan je v Aus­tine veľmi popu­lárna. Jej módne návrhy si držia pozor­nosť už nie­koľko rokov. V roku 2001 dokonca navrhla sláv­nostné róby pre Jennu a Bar­baru Bush.

Susan is a well-liked figure on the Austin social scene. Her fashion designs have caught some attention over the years, too. Back in 2001, she designed the inaugural ball gowns for Jenna and Barbara Bush. She operated a successful boutique in Austin and even had two labels of her own before opening a new fashion brand, Phi, in New York City, which she closed in 2009.

Del­lova dcéra Alexa cho­dila s Tin­der CEO, kto­rého meno je Sean Rad.

Dell is famously protective of his kids, but they still manage to socialize in tech circles. At one point, his daughter Alexa dated Tinder CEO Sean Rad.

Zack Dell začal nasle­do­vať stopy svojho otca. V roku 2014, keď mal 17 rokov, sa stal spo­lu­za­kla­da­te­ľom Thread. Thread začí­nala ako apli­ká­cia, kde si si mohol dohod­núť rande, teraz však ide o apli­ká­ciu, kde môžeš zdie­lať foto­gra­fie so svo­jimi pria­teľmi či rodi­nou.

Del­lov rodinný dom s roz­lo­hou 3000 m2 a nachá­dza sa na okraji Aus­tinu a miestni ho ozna­čujú za zámok, pre­tože je na vrchole kopca a je silno zabez­pe­čený. V dome je 8 spální, 13 kúpelní, teni­sový kurt, vnú­torné aj von­kaj­šie bazény a nechýba nád­herný výhľad na jazero.

The family's 33,000-square-foot home outside of Austin is known by locals as "the Castle" because of its hilltop perch and heavy security presence. The house boasts eight bedrooms, 13 bathrooms, a tennis court, indoor and outdoor pools, and gorgeous views of Lake Austin.

Okrem toho Dell vlastní aj 600 m2 moderný ranč na neďa­le­kom kopci, kde rodina chová arab­ské kone. Údajne vlastní aj štvor­pos­cho­dový dom na exklu­zív­nom karib­skom ostrove Angu­illa.

Dell also owns a 6,380-square-foot contemporary ranch house in the nearby hills, where the family keeps Arabian horses. Dell's 6D Ranch has been controversial, as some have said that he unfairly qualified for a $1 million agricultural tax break because his family and friends sometimes use the land to hunt deer.

Naj­viac dovo­le­niek trá­via na rezi­den­cii na Havaji, ktorá má roz­lohu 1700 m2 a nachá­dza sa v uzav­re­tom spo­lo­čen­stve. Táto rezi­den­cie bola odhad­nutá na neuve­ri­teľ­ných 72 mili­ó­nov dolá­rov.

Dell also reportedly owns a four-story neoclassical home on the exclusive Caribbean island of Anguilla.

Del­lovi sa rekre­ačná oblasť Huala­lai páčila natoľko, že v roku 2006 ju odkú­pil celú, okrem súkrom­ných domov.

Dell loved the resort area of Hualalai so much that in 2006 he bought the whole thing— hotel, resort, everything except the private homes — and shares a stake with Walmart billionaire Rob Walton.

V roku 1998 odštar­to­val súkromnú inves­tičnú spo­loč­nosť s náz­vom MSD Capi­tal, aby mohol ria­diť bohat­stvo svo­jej rodiny. Firma inves­to­vala do via­ce­rých spo­loč­ností, vrá­tane IHOP, Applebee’s, Dol­lar Rent-a-Car, Domino’s Pizza a Val­le­yC­rest. V roku 2010 firma kúpila 185 000 vin­tage Mag­num fotiek.

Pro­stred­níc­tvom MSD Capi­tal, Michael Dell tiež vlastní širokú škálu nehnu­teľ­ností na Havaji, v Mexiku a v Kali­for­nii. Spo­loč­nosť inves­tuje do luxus­ných hote­lov, komerč­ných a byto­vých nehnu­teľ­ností a do územ­ného roz­voja.

Dell je maji­te­ľom aj hot whe­els áut. Jeho zbierka zahŕňa 2004 Pors­che Boxs­ter, Pors­che Car­rera GT a Hum­mer H2. Okrem toho vlastní aj svoje lie­tadlá, ktoré man­že­lia využí­vajú na ces­to­va­nie za prá­cou. Vlast­nia nezis­kovú orga­ni­zá­ciu s náz­vom Michael & Susan Dell Foun­da­tion, ktorá sa zame­riava na prob­lémy týka­júce sa zne­vý­hod­ne­ných deti na celom svete. Od roku 1999 ich nadá­cia daro­vala viac ako 1 miliardu dolá­rov nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciám a sociál­nym zaria­de­niam v USA, Indii a Juž­nej Afrike.

The private plane definitely comes in handy for when Michael and Susan need to travel for work through their nonprofit organization. The Michael & Susan Dell Foundation focuses on issues related to underprivileged children, both in the US and around the world.

V roku 2004 Dell opus­til kor­midlo svo­jej počí­ta­čo­vej spo­loč­nosti a stal sa z neho pred­seda. V roku 2007, keď jeho podiel na trhu začal kle­sať, zobral ria­de­nie spo­loč­nosti nas­päť do rúk. Keďže počí­ta­čová spo­loč­nosť aj naďa­lej upa­dala, expan­do­val na väč­šie trhy s novými pro­duktmi.

Neskôr svoju spo­loč­nosť uvie­dol do čin­nosti s náku­pom EMC a teraz je líder naj­väč­šej súkrom­nej spo­loč­nosti v tech prie­mysle.

Spo­loč­nosť bola pre­me­no­vaná na Dell Tech­no­lo­gies. Má tržby vo výške 74 miliárd dolá­rov, 140 000 zamest­nan­cov a ich pro­dukty kon­ku­rujú 39 odvet­viach špič­ko­vých tech­no­ló­gií.

In 1998, Dell started a private-equity firm called MSD Capital to manage his family's wealth. The firm has made investments in a number of companies, including IHOP, Applebee's, Dollar Rent-a-Car, Domino's Pizza, and a landscape business called ValleyCrest. In 2010, the firm purchased 185,000 vintage Magnum photos in one of the largest photography transactions in history.

Zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)