Michal Navara: Bajk patrí u nás v Bratislave k najlepším spôsobom prepravy

Mária Ambrozová / 14. augusta 2018 / Zo Slovenska

  • Stra­tený čas v mest­skej hro­mad­nej do­prave či drahé ces­tovné lís­tky už Slo­váci nechcú
  • Blíz­kosť bý­va­nia k pra­co­visku je čím ďa­lej, tým dô­le­ži­tej­šou pod­mien­kou pri jeho vý­bere
zdroj: Michal Navara
  • Stra­tený čas v mest­skej hro­mad­nej do­prave či drahé ces­tovné lís­tky už Slo­váci nechcú
  • Blíz­kosť bý­va­nia k pra­co­visku je čím ďa­lej, tým dô­le­ži­tej­šou pod­mien­kou pri jeho vý­bere

Šta­tis­tiky uka­zujú, že Slo­váci sú prie­merne denne ochotní ces­to­vať za prá­cou pri­bližne ho­dinu a me­sačne na to mi­núť 50 eur. Pries­kum o mo­bi­lite za prá­cou pre­zra­dil, že v roku 2017 me­dzi­ročne klesla hod­nota ochoty na­šin­cov ces­to­vať (nie pre­sťa­ho­vať sa) za prá­cou zo 61,7 % na 56,7 % a naj­viac za­mest­nan­cov k tomu do­káže mo­ti­vo­vať vyšší plat. Ako dlho ces­tu­ješ denne za prá­cou ty? Trá­viš v záp­chach ho­diny alebo zo­be­rieš na plece ko­lo­bežku a na pra­co­visku si za 5 mi­nút?

Ne­dávno sme v na­šom hlav­nom meste tes­to­vali rých­losť do­pravy aj my v Star­ti­tup. Mest­ská hro­madná do­prava sa po­bila s au­tom, mo­to­cyk­lom aj bi­cyk­lom a na­po­div, práve bi­cy­kel sa do­ká­zal zo bodu A do bodu B do­pra­viť naj­rých­lej­šie. Pri všet­kom bola aj ka­mera.

Aj preto, že sú­časní ľu­dia mest­ského typu ob­ľu­bujú bý­va­nie, od­kiaľ je „blízko všade“, vy­ras­tajú v Bra­ti­slave nové de­ve­lo­per­ské pro­jekty ako huby po daždi. O bý­vaní sme sa po­roz­prá­vali s Mi­cha­lom Na­va­rom, ma­na­žé­rom a man­že­lom Do­mi­niky Ci­bul­ko­vej, ktorý už spolu so svo­jou po­lo­vič­kou pre­ces­to­val tak­mer celý svet. Pre­zra­dil nám, ktorá časť Bra­ti­slavy sa mu páči naj­viac či aké je v jeho po­ní­maní ide­álne bý­va­nie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Mi­chal Na­vara

Si známy sve­to­bež­ník. Kde je pre Teba „doma“?

Doma sa cí­tim na­ozaj v Bra­ti­slave, ale po­hodu si viem spra­viť kde­koľ­vek na svete, ak mám pri sebe svo­jich najb­liž­ších. Naj­vyšší le­vel po­hody je vtedy, ak si mô­žem za­pá­liť svoju mi­lo­vanú ci­garu… Ne­zá­leží ve­ľmi na des­ti­ná­cii.

S Do­mi­ni­kou ste stále v po­hybe. Na škále 1-5- aké dô­le­žité je, aby váš „do­mov“ bol na skok od mesta?

Jed­no­zna­čne 5. Bolo by to o držku, keby sme sa mu­seli pri na­bi­tom har­mo­no­grame dl­h­šie pre­sú­vať. Vý­ber uby­to­va­nia je nie­kedy ho­tová veda. Naj­rad­šej bý­vame blízko k cen­tru dia­nia, kde cí­tiť at­mo­sféru mesta a zá­ro­veň sme čo najb­liž­šie k špor­to­vis­kám, kde Do­mi­nika tré­nuje alebo sú­ťaží.

Aké je pre Teba „ide­álne bý­va­nie“?

Plá­žový dom­ček pod ko­ko­so­vou pal­mou (úsmev). Re­álne, ok­rem vhod­nej dis­po­zí­cie bytu hľa­dám oko­lie s dob­rou do­stup­nos­ťou špor­to­vísk. S na­šimi dvoma yorks­hirmi, Miou a Wo­odim, sa tiež te­šíme stro­mom a ze­le­ným plo­chám v okolí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Mi­chal Na­vara

Na ces­tách si už ur­čite za­žil rôzny lu­xus. Ktorú sú­časť bý­va­nia alebo vy­chy­távku by si naj­viac vy­pi­chol?

Mi­lu­jem vy­uži­tie mo­der­ných tech­no­ló­gii v bý­vaní. Naj­rad­šej by som bol, ak by sa celá do­mác­nosť dala ria­diť jed­ným prs­tom. Je fajn, keď tech­no­ló­gie pris­pie­vajú k do­má­cej po­hode a re­laxu. Ale zas… od­tiaľ po­tiaľ, nie­kedy treba aj vy­pnúť :)

No­vo­stavba alebo re­kon­štruk­cia pô­vod­ného stavu?

Na re­kon­štruk­ciu ne­mám nervy ani čas… No­vo­stavby mi prídu ako lep­šia in­ves­tí­cia, majú niž­šie ná­klady a sú mo­der­nej­šie.

Keď za­bud­neš na auto – aký mest­ský do­pravný pros­trie­dok po­va­žu­ješ za naj­lepší pri pre­sú­vaní sa do práce? Ko­lo­bežka, se­gway alebo bi­cy­kel?

Som nad­še­ným cyk­lis­tom. Hlavne to mám na bajku z kur­tov do­mov na skok a mys­lím si, že u nás, v Bra­ti­slave, patrí bajk k naj­lep­ším spô­so­bom pre­pravy. Hlavne v lete.

Ktorá je Tvoja ob­ľú­bená časť Bra­ti­slavy?

Be­riem to skôr prak­ticky. Mám po­cit, že v Bra­ti­slave pri­búda stále viac fajn miest. Pá­či sa mi na­prí­klad roz­ši­ro­va­nie mesta na petr­žal­skom brehu Du­naja, čím sa zvy­šuje ve­ľko­mest­ský cha­rak­ter Bra­ti­slavy.

A práve v tejto časti nášho hlav­ného mesta vy­rastá pro­jekt Ein­park, ktorý má pod pal­com skú­sený de­ve­lo­per Cor­win, a. s. Pre fa­nú­ši­kov mest­ského bý­va­nia do­konca vy­mys­lel sú­ťaž s náz­vom “Test do­stup­nosti”. Vo vi­deu si sily zme­rajú tri do­pravné pros­triedky a je na tebe, tip­núť si, ako dlho to bude tr­vať ko­lo­bežke, bi­cyklu a se­gweyu.

Prsty v tom má aj Mi­chal, ktorý o ini­cia­tíve ho­vorí: „Proste fan­dím pro­jek­tom, ktoré dá­vajú zmy­sel. Vo vi­deu ne­vy­stu­pu­jem, ale ak­ti­vita sa mi pá­či naj­me­nej z dvoch dô­vo­dov. Do­ka­zuje, že ak bý­vaš alebo pra­cu­ješ blízko mesta, všetko je na skok a je jedno ko­ľko ko­lies máš. Na­vyše sa dá vy­hrať pa­rádny mest­ský bajk od slo­ven­ského star­tupu SU­VE­REN.“ Za­po­jiť sa mô­žeš TU.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Cor­win a.s.

Pridať komentár (0)