Michal postavil pasívny dom priamo na sídlisku, ročne minie na energie extrémne málo peňazí

Mária Ambrozová / 10. novembra 2018 / Architektúra

  • Mi­chal Šper­ling si po­sta­vil vlastný pa­sívny dom upro­stred síd­liska v Prahe
  • Pri­hlá­sil sa s ním do sú­ťaže Energy Globe Award a po­rotu zau­jala najmä stre­cha z mok­rade
  • Ročne platí za ener­gie len 200 eur aj vďaka je­di­neč­nej „ko­re­ňo­vej čis­tičke“
  • Mi­chal Šper­ling si po­sta­vil vlastný pa­sívny dom upro­stred síd­liska v Prahe
  • Pri­hlá­sil sa s ním do sú­ťaže Energy Globe Award a po­rotu zau­jala najmä stre­cha z mok­rade
  • Ročne platí za ener­gie len 200 eur aj vďaka je­di­neč­nej „ko­re­ňo­vej čis­tičke“

Mi­chala Šper­linga a jeho uni­kátne bý­va­nie s mok­ra­ďo­vou stre­chou upro­stred sto­ve­ža­tej Prahy si všimli zás­tan­co­via eko­ló­gie po tom, ako sa spolu s ďal­šími 140 pro­jektmi sa pri­hlá­sil do sve­to­vej sú­ťaže Energy Globe Award.

Por­tál id­nes.cz po­pí­sal Mi­cha­lov prí­beh, ktorý za­čal už kla­sicky nez­ho­dami v su­sed­stve. Vo svo­jej by­tovke ho už ne­ba­vilo na kaž­dom de­taile roz­ho­do­vať po hla­so­vaní a roz­ho­dol sa nájsť pre svoju ro­dinu vlastné bý­va­nie. Po dl­hom hľa­daní po­zemku v časti Prahy Letná, ktorá mu pri­rá­stla k srdcu, na­šiel je­di­nečnú par­celu upro­stred bloku. Sta­čilo len pár ši­kov­ných ná­pa­dov a Mi­chal ako vy­štu­do­vaný stav­bár so snom po­sta­viť si raz pa­sívne bý­va­nie sa pus­til do práce.

Vy­ba­vo­va­nie sta­veb­ných po­vo­lení na záh­rade jed­ného z už po­sta­ve­ných do­mov na síd­lisku trvalo viac ako je­den a pol roka, no po tom, ako sa to po­da­rilo, mo­hol od­bor­ník na tzv. ko­re­ňové čis­tičky za­čať sta­vať. „Stavbu sme zve­rili ka­ma­rá­tovi Fran­tiš­kovi Ham­ra­lovi. Je bý­va­lým maj­strom 
Čes­kej re­pub­liky v bág­ro­vaní a ako sme zis­tili, aj exce­lent­ným lo­gis­ti­kom. Do vnút­ro­bloku sa zájsť ne­dalo, na­priek tomu tu jedno ráno stále mi­ni­bá­ger a ná­kla­ďá­čik,“ po­ve­dal pre id­nes.cz Mi­chal. No­vučké bý­va­nie stále malo byť pre­po­jené so vzhľa­dom oko­lia a vďaka množ­stvu prí­rod­ných a in­dus­triál­nych ma­te­riá­lov sa to do­ko­nale po­da­rilo.

Ener­ge­ticky úsporné bý­va­nie po­núka 96 m2 úžit­ko­vej plo­chy a cena za jeho po­sta­ve­nie sa na­ko­niec vy­rov­nala ná­kup­nej cene tro­j­iz­bo­vého bý­va­nia v rov­na­kej lo­ka­lite. Fo­to­vol­taické články na stre­che sa po­sta­rajú o teplo a kli­ma­ti­zá­cia je zai­sená vďaka re­ku­pe­rač­nej jed­notke. Mi­chal pre id­nes.cz ďa­lej po­ve­dal„Pa­sívny dom je vlastne iba kva­litne zre­a­li­zo­vaný nor­málny dom. Je nám v ňom prí­jemne, ni­kde nec­hladí, ne­pre­fu­kuje. Je to po­dobné ako keď si kú­pite dobré ob­le­če­nie. Vzdu­cho­tech­niku by podľa mňa mal mať už každý nový dom kvôli zdra­vému a čis­tému vnú­tor­nému pro­stre­diu.“ Aj vďaka tomu sa ro­dine darí udr­žia­vať si ročné ná­klady na ener­giu len na pri­bližne 200 eurách.

To, čo však po­rotu na spo­mí­na­nej sú­ťaži Energy Globe Award uchvá­tilo naj­viac, je práve ko­re­ňová čis­tička síd­liaca na stre­che domu. Tá plní hneď nie­koľko fun­kcií. Chráni stre­chu pred UV žia­re­ním, te­pelne sta­bi­li­zuje dom a do­konca čistí od­pa­dovú vodu, ktorú ne­skôr môžu do­máci vy­užiť na po­lie­va­nie alebo spla­cho­va­nie. Táto fun­kcia domu zau­jala aj ví­ťaza oce­ne­nia v ka­te­gó­rii Oheň, in­dic­kého zá­stupcu, ktorý v mok­ra­ďo­vej stre­che vidí bu­dúc­nosť pes­to­va­nia vo svo­jej kra­jine. Mar­tin im svoje know-how pre­zra­dil a do­konca po­nú­kol aj spo­lu­prácu.

Zdroj: id­nes.cz

Pridať komentár (0)