Microsoft pyšne predvádza svoje sídlo budúcnosti, to ako bude vyzerať si môžeš pozrieť už dnes

Richard Vítkovský / 8. novembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: minecraft
  • Sídlo spo­loč­nosti Mic­ro­soft sa rozp­res­tiera na plo­che väč­šej ako 200 hek­tá­rov a tvorí ho viac ako stovka bu­dov
  • Firma sa však roz­hodla pre úp­ravu a ma­sívnu re­kon­štruk­ciu, ktorá bude do­kon­čená až v roku 2022
  • Ako bude sídlo vy­ze­rať si mô­žeš po­zrieť už dnes. Jeho po­doba je to­tiž za­kom­po­no­vaná do po­pu­lár­neho Mi­nec­raftu

Mic­ro­soft sa v prie­behu nie­koľ­kých ro­kov po­riadne roz­rás­tol. V po­čiat­koch za­mest­nan­com sta­čila jedna je­diná bu­dova. Dnes po mno­hých de­sať­ro­čiach a ex­trém­nom raste vy­zerá si­tu­ácia úplne inak. Hlavný stan Mic­ro­softu tvorí viac ako stovka bu­dov, ktoré sa rozp­res­tie­rajú na plo­che väč­šej ako 200 hek­tá­rov.

Orien­tá­cia v ta­komto pries­tore ne­musí byť vždy jed­no­du­chá ani pre sa­mot­ných za­mest­nan­cov. Dá sa po­ve­dať, že iba malé množ­stvo pra­cov­ní­kov po­zná celý kom­plex ako svoju dlaň. Si­tu­ácia bude ešte hor­šia, pre­tože Mic­ro­soft plá­nuje kom­plexnú re­kon­štruk­ciu svojho ob­rov­ského sídla. Na roz­diel od kon­ku­renč­ných fi­riem teda ne­po­staví úplne nový kom­plex. Vlastne by to bolo úplne zby­točné, keďže sú­časné sídlo je tak­mer do­ko­nalé.

Štvor­če­kové sídlo má svoje čaro

Pri re­kon­štruk­cii sa ráta s tým, že nie­ktoré ne­pot­rebné a star­šie bu­dovy budú zrov­nané so ze­mou. Na ich mieste vy­rastú mo­derné stavby. Cel­kovo by malo pri­bud­núť 18 bu­dov. Myslí sa aj na zá­bavu. Na mieste by mali vy­rásť mnohé ih­riská a do­konca aj ob­chodné domy. Ob­rov­ský kom­plex tak znova zmení svoju po­dobu, čo pri­ne­sie ďal­šie prob­lémy aj pre za­mest­nan­cov, ktorí sa budú mu­sieť na­učiť orien­to­vať na no­vom území.

Mic­ro­soft sa roz­ho­dol uká­zať po­dobu svojho bu­dú­ceho sídla už dnes. Vy­užil na to značku Mi­nec­raft. Štú­dio Mo­jang, ktoré túto hru pri­nieslo, od­kú­pil ešte v roku 2014 za ne­sku­točné 2,5 mi­liardy do­lá­rov. Stálo to však za to. Mi­nec­raft to­tiž aj dnes patrí me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie hry na svete. Práve svet Mi­nec­raftu Mic­ro­soft vy­užil aj pre vzde­lá­va­nie svo­jich za­mest­nan­cov. Do hra­na­tej po­doby to­tiž pre­vie­dol svoje bu­dúce sídlo. Každý za­mest­na­nec si tak už dnes môže po­zrieť na to, ako by to malo o ne­celé 4 roky vy­ze­rať.

Prečo sa roz­hodli pre toto rie­še­nie? V Mic­ro­softe si mys­lia, že vir­tu­álna pre­hliadka dá ľu­ďom viac ako aké­koľ­vek fo­to­gra­fie a ná­vrhy. Vir­tu­álne sídlo bu­dúc­nosti vy­tvo­rilo pre Mic­ro­soft an­glické štú­dio Block­works. To sa špe­cia­li­zuje na tvorbu no­vých pro­stredí vo svete Mi­nec­raftu. Po­te­šu­júce je to, že ok­rem za­mest­nan­cov sa k tejto vir­tu­ál­nej po­dobe do­stanú aj oby­čajní smr­teľ­níci. Stačí vlast­niť Mi­nec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion pre školy alebo mať pred­pla­tené Of­fice 365 vo vzde­lá­va­cej ver­zii.

zdroj: cnbc.com

 

Pridať komentár (0)