Miliar­dá­rov zo Sili­con Val­ley bežné školy desia! Vytvo­rili si rad­šej vlastnú

Michal Sorkovský / 15. septembra 2015 / Tools a produktivita

AltS­chool je sieť škôl, ktorá využíva vzde­lá­va­cie pro­cesy, aké sme dote­raz nepoz­nali a hlási,
že deťom ponúka vzde­la­nie sku­točne hodné 21. sto­ro­čia. Tento pro­jekt, navyše ešte v máji rai­sol 100 mili­ó­nov dolá­rov a teší sa veľ­kej pod­pore zná­mych mien zo Sili­con Val­ley.

Taký bežný deň v AltS­chool, by pre žiaka z oby­čaj­nej školy, určite vôbec nebol bež­ným. Žiaci, ktorí cho­dia na AltS­chool totiž pri­chá­dzajú do styku s úplne odliš­nými pros­tried­kami a pro­cesmi vzde­lá­va­nia, než tí ktorí nav­šte­vujú bežné školy. Ako teda vyzerá bežný deň žia­kov AltS­chool? Štu­denti si po prí­chode do školy zapi­sujú svoju dochádzku pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie na iPade. Táto apli­ká­cia je iba jed­nou z via­ce­rých tech pomô­cok, ktoré pre svoje moderné školy vyvi­nul tím AltS­chool, pozos­tá­va­júci z býva­lých zamest­nan­cov spo­loč­ností, ako Apple, Uber, Zynga či Google. Štu­denti navyše využí­vajú My.AltSchool, digi­tálnu plat­formu, ktorá sle­duje všetko, od dochádzky, zná­mok, cez rôzne aler­gie, až po štu­dijné plány jed­not­li­vých štu­den­tov.

CEO AltS­chool Max Ven­tilla

Deň v AltS­chool pokra­čuje plne­ním akti­vít z „pla­y­listu“, roz­pisu, v kto­rom má každý štu­dent zoznam indi­vi­du­ál­nych a sku­pi­no­vých akti­vít na celý týž­deň. Uči­te­lia na AltS­chool, vždy najprv, spolu s jed­not­li­vými štu­dentmi a ich rodi­nami pra­cujú na zadaní tých správ­nych cie­ľov, s ohľa­dom na záujmy, záľuby a silné a slabé stránky die­ťaťa. No a potom, práve na základe toho, vybe­rajú pred­mety do pla­y­lis­tov svo­jich štu­den­tov. Štu­denti tiež pri­chá­dzajú v AltS­chool denne do styku s radou tech­no­ló­gii a prog­ra­mov, ktoré sú zau­jí­ma­vou for­mou využí­vané na ich vzde­lá­va­nie. Dobrý prí­kla­dom je 3D mode­lo­vací soft­vér, v kto­rom môžu navr­hnúť naprí­klad dom­ček pre triedne zvie­ratko.

Na AltS­chool je tiež zau­jí­mavé to, že neroz­de­ľuje svo­jich štu­den­tov do kla­sic­kých roč­ní­kov. Žiaci sú podľa veku (4 – 14) v AltS­chool roz­de­lení do troch sku­pín, kto­rými sú niž­šia, vyš­šia základná a stredná škola. Štu­denti na AltS­chool sa potom ani nevzde­lá­vajú, ako ich roves­níci, na bež­ných ško­lách. Len ťažko sa totiž na bež­nej základ­nej, či stred­nej škole štu­denti venujú v rámci vyučo­va­nia vlast­nému blogu, alebo môžu počas hodiny sedieť na seda­cích vakoch. AltS­chool sa totiž snaží svo­jim žia­kom pobyt v škole čo naj­viac sprí­jem­niť a tak sa miest­nosti, v kto­rých pre­bieha výučba, pri­veľmi nepo­do­bajú bež­ným škol­ským trie­dam.

Foun­der a CEO AltS­chool Max Ven­tilla v minu­losti ria­dil per­so­na­li­začný tím v Google, kde pomo­hol vybu­do­vať naprí­klad Google+. V roku 2013 sa ale roz­ho­dol Google opus­tiť a zalo­žiť AltS­chool. Určite dnes nemusí nič ľuto­vať, keďže jeho sys­tém malič­kých škôl, ktoré jed­not­livo pra­cujú s len 80 až 150 štu­dentmi sa uka­zuje, ako naozaj skvelý biz­nis. Vzde­lá­va­nie v AltS­chool totiž stojí na jedno dieťa až viac ako 20 000 dolá­rov ročne. No a okrem toho, rai­sol tento zau­jí­mavý pro­jekt až 100 mili­ó­nov dolá­rov, inves­tí­ciu, pod ktorú sa pod­pí­sali aj Mark Zuc­ker­berg, Andre­es­sen Horo­witz či Peter Thiel. 

Zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)