Milovníci piva a marihuany majú dôvod na radosť. Na trhu je pivo, ktoré sľubuje stav beztiaže

Richard Vítkovský / 8. februára 2019 / Zaujímavosti

  • Ma­ri­hu­ana pat­rila ešte v ne­dáv­nej mi­nu­losti k tvr­dým dro­gám, za ktoré si mo­hol do­stať pek­ných pár ro­kov vä­ze­nia
  • Si­tu­ácia na zá­pade sa však za po­sledné roky dras­ticky zme­nila. Ma­ri­hu­ana má to­tiž mnohé po­zi­tívne účinky
  • Dnes ju do­sta­neš nie­len v su­še­nej forme, ale do­konca ju náj­deš aj v pive
zdroj: Unsplash
  • Ma­ri­hu­ana pat­rila ešte v ne­dáv­nej mi­nu­losti k tvr­dým dro­gám, za ktoré si mo­hol do­stať pek­ných pár ro­kov vä­ze­nia
  • Si­tu­ácia na zá­pade sa však za po­sledné roky dras­ticky zme­nila. Ma­ri­hu­ana má to­tiž mnohé po­zi­tívne účinky
  • Dnes ju do­sta­neš nie­len v su­še­nej forme, ale do­konca ju náj­deš aj v pive

Srd­cia mi­lov­ní­kov piva a me­di­cín­skej ma­ri­hu­any ur­čite za­ple­sajú, po tom, čo sa do­zve­dia, že na svete je ne­al­ko­ho­lická ver­zia piva obo­ha­tená o ze­lenú rast­linku. Od­por voči ma­ri­hu­ane, ktorá bola ešte ne­dávno po­va­žo­vaná za tvrdú drogu sa po­stupne zni­žuje hlavne vďaka Ame­rike, kde do­chá­dza k po­stup­nej le­ga­li­zá­cii. V sú­čas­nosti je me­di­cín­ska ma­ri­hu­ana v roz­um­ných dáv­kach po­va­žo­vaná za ne­škodnú s tým, že pri­náša množ­stvo zdra­vot­ných be­ne­fi­tov.

Pivo, ktoré sľu­buje stav bez­tiaže

Už 10 štá­tov Ame­riky ju plne le­ga­li­zo­valo a je tak­mer isté, že ďal­šie sa pri­dajú v prie­behu ro­kov. Po­pu­la­ritu me­di­cín­skej ma­ri­hu­any vy­užili mnohé spo­loč­nosti, ktoré za­čali pre­dá­vať pro­dukty s jej ob­sa­hom. Dnes nie je prob­lé­mom kú­piť na­prí­klad žu­vačky, ces­to­viny alebo zmrz­linu, ktoré sú do­pl­nené o malé množ­stvo ma­ri­hu­any. Nad ne­al­ko­ho­lic­kým pi­vom môžu mi­lov­níci al­ko­ho­lic­kého piva ohŕňať no­som. Ne­jedná sa však o žia­den slabý ná­poj. Čo pivu chýba v ob­sahu al­ko­holu, do­háňa v jeho schop­nos­tiach do­stať ťa do stavu eufó­rie v prie­behu de­sia­tich mi­nút.

Práve tento mi­mo­zem­ský zá­ži­tok sľu­buje svo­jim zá­kaz­ní­kom pi­vo­var Two Ro­ots Bre­wing. Pivo s ob­sa­hom ma­ri­hu­any však do­sta­neš len v Ka­li­for­nii. Nie je vô­bec prek­va­pi­vým ja­vom, že pivný prie­my­sel sa za­čína pris­pô­so­bo­vať naj­nov­ším tren­dom. Dô­vo­dom je hlavne to, že v štá­toch kde zle­ga­li­zo­vali po­u­ží­va­nie ma­ri­hu­any na prek­va­pe­nie po­kle­sol pre­daj zla­tého moku v prie­mere o 15 %.

Na dru­hej strane experti pred­po­kla­dajú, že trh s ná­pojmi obo­ha­te­nými o ma­ri­hu­anu bude mať v roku 2022 hod­notu 600-mi­li­ó­nov do­lá­rov. Jedná sa o ob­rov­ský kus ko­láča, ktorý si žiadny po­riadny ka­pi­ta­lista ne­môže ne­chať ujsť. Zau­jí­ma­vos­ťou je vý­robný pro­ces, ktorý pi­vo­var pri pro­duk­cii piva vy­užil. Ma­ri­hu­ana sa to­tiž nedá roz­pus­tiť vo vode. Tento prob­lém sa však po­da­rilo pre­ko­nať vďaka me­tóde nano emul­zi­fi­ká­cie, ktorá zvy­šuje roz­pust­nosť.

Mo­le­kuly ma­ri­hu­any v pive sú tak do­ko­nale rozp­tý­lené a ľud­ské telo ich po­merne jed­no­du­cho ab­sor­buje. Vý­sled­kom je rýchly ná­stup po­citu eufó­rie. Po­dob­ným sme­rom sa ube­rajú aj iné spo­loč­nosti, ktoré vy­rá­bajú ná­poje. Na­prí­klad Coca-Cola tiež vážne pre­mýšľa nad uve­de­ním ná­poja s ob­sa­hom ma­ri­hu­any.

zdroj: ifls­cience.com

Pridať komentár (0)