Miška Leta­va­jová a jej Flaška: Mladé dievča, ktoré chce spra­viť svet lep­ším!

Martin Bohunický / 28. novembra 2015 / Tech a inovácie

Miška je pôvabné slo­ven­ské dievča, ktoré obja­vilo prí­le­ži­tosť. Aj vďaka nej si teraz môžeš kúpiť pro­dukt, o kto­rom by si sa zrejme len tak nedo­po­čul. A ešte aj pomô­žeš našej pla­néte.

Ahoj Miška, v krát­kosti sa nám pred­stav a povedz, čo robíš :)

Ahoj. Som mladá baba, čo zbož­ňuje slo­bodu a prí­rodu. Po pár skve­lých rokoch v zahra­ničí som už rok nas­päť doma a keďže chcem byť pánom svojho času a života, roz­hodla som sa pod­ni­kať. A úžasný pro­dukt si ma našiel sám. Tak sa teraz venu­jem skle­ne­nej eko fľaši — Flaška :)

Flaška vznikla pôvodne v Slo­vin­sku, ako sa odtiaľ dostala až k tebe?

Náho­dou :) Ale keďže náhody neexis­tujú, všetko sa stalo tak, ako sa malo. V máji som si hľa­dala pre seba novú skle­nenú fľašu a natra­fila som na Flašku. Keď som si pozrela ich promo video a pre­čí­tala pár info, v srdci som cítila — toto je ona! Na Slo­ven­sku sa Flaška nikde nepre­dá­vala, tak som sa tejto prí­le­ži­tosti chy­tila. Naj­skôr som si objed­nala Flašku pre seba a po vyskú­šaní som nesmelo napí­sala prvý mail do tejto firmy. Nasle­do­vala dvoj­dňová náv­števa priamo v tejto dá sa pove­dať rodin­nej fir­mičke v Slo­vin­sku, aby sme sa zozná­mili a aby som na vlastné oči všetko videla. A bol to záži­tok, ktorý ma pevne utvr­dil v tom, že chcem Flašku dostať aj k ľudom na Slo­ven­sko.

Pre­zraď, aké bene­fity Flaška ponúka. Prečo by sa mal člo­vek vykaš­ľať na umelé flaše a kúpiť si niečo z tvojho port­fó­lia?

Zdra­vie a životné pro­stre­die sú hneď dva dôvody, ktoré by mali sta­čiť samy o sebe. Každý člo­vek by si mal uve­do­miť dôsledky svo­jich roz­hod­nutí a pre­brať za seba zod­po­ved­nosť. Flaška je z naj­zdrav­šieho prí­rod­ného mate­riálu — sklo. Sklo nevy­lu­čuje žiadne škod­li­viny, je naj­hy­gie­nic­kej­šie a naj­lep­šie chráni svoj obsah. Keď pijem zo skla, mám istotu, že si neško­dím. Pou­ží­va­ním jed­nej skle­ne­nej fľaše chrá­nime okrem svojho zdra­via aj prí­rodu. A to pred zby­toč­ným odpa­dom a spot­re­bou ener­gie či vody na výrobu plas­to­vých fliaš. Sklo je k tomu neko­nečne recyk­lo­va­teľné, takže neos­táva s nami a neškodí pla­néte ako plast. Flaška navyše mení vib­račnú štruk­túru vody.

Čiže nie je to len biz­nis, je to aj snaha spra­viť zo sveta lep­šie miesto?:)

Mys­lím, teda po náv­števe v Slo­vin­sku viem, že od začiatku bol hlavný plán spra­viť svet lep­ším :)

“…s naprog­ra­mo­va­ným sklom, ktoré mení vib­račnú štruk­túru vody…” Čo si mám pred­sta­viť pod poj­mom naprog­ra­mo­vané sklo?

Je to spô­sob dokon­čo­va­nia výroby Flašky špe­ciál­nou metó­dou, kde sa do pamäte bio­poľa spol­kov mole­kúl v skle vlo­žia infor­má­cie, ktoré sa potom pri kon­takte s vodou pre­nesú cez elek­tro­dy­na­mické kmi­ta­nie do spol­kov mole­kúl vo vode a tým jej pomôžu vrá­tiť sa do jej pri­ro­dze­nej formy. Okrem toho je na Flaške aj man­dala vytvo­rená špe­ciálne pre Flašku, aby sa zabez­pe­čila aj spi­ri­tu­álna ochrana.

Každá Flaška má veľmi zau­jí­mavý dizajn, kto má toto skráš­le­nie na sta­rosti? Vymýš­ľaš dizajny aj ty? Dá sa dizajn aj per­so­na­li­zo­vať?

Dizajny v ponuke navrhol výrobca. Chys­tám sa však robiť aj svoje dizajny, a chcela by som zapo­jiť do navrho­va­nia dizaj­nov aj oby­čaj­ných ľudí či mla­dých umel­cov. Neop­ré­nový obal sa dá per­so­na­li­zo­vať nápi­som, menom alebo aj Logom spo­loč­nosti či vlast­ným dizaj­nom. To platí aj pre Kor­kový obal. Čiže Flaška je naprí­klad aj skve­lým firem­ným dar­če­kom. Túto mož­nosť využí­vajú aj fakulty, jógové štú­diá, banky a podobne.


Prek­va­pili ma kor­kové štuple, nebude tam prob­lém so život­nos­ťou?

Nie je to s nimi až také zlé :), ale kvôli tejto otázke je na väč­šine Fla­šiek napo­do­be­dina korku – expan­kork, ktorý vydrží dlh­šie a pou­žíva sa naprí­klad aj na víno. Keď tento štup­lík stra­títe alebo sa opot­re­buje, zadarmo posie­lame nový. Ori­gi­nálny kor­kový štup­lík je len na prí­rod­ných mode­loch Natu­ral, alebo sa dá dokú­piť zvlášť na každú Flašku.


A čo cenovka? Nie­koho môže odra­diť vyš­šia cena. Čo hovo­ríš ľuďom, ktorí si mys­lia, že tvoj pro­dukt je drahý?

Na prvý pohľad sa určite môže zdať nie­komu drahý, tak ich skú­sim pošťuc­hnúť k roz­mýš­la­niu :) Ak si člo­vek kupuje tak­mer každý deň balené nápoje, čo je cca 1€, tak o mesiac má cenu Flašky vrá­tenú a potom už šetrí. Flaška nie je na jedno pou­ži­tie ale navždy, čiže je to jed­no­ra­zová inves­tí­cia. Cena zod­po­vedá aj kva­lite, sama som videla koľko práce a detaj­lov sa rieši pri jej výrobe. Mimo­cho­dom je to Európ­sky výro­bok, takže na ňom nepra­co­vali ľudia z Číny s výpla­tou 20 cen­tov. Keď si toto uve­do­míme a za aké hlú­posti nie­kedy denne utrá­came, mys­lím, že pohľad na cenu sa nám hneď zmení. Ale nie­koho názor sa proste nedá zme­niť a ani sa o to nech­cem nasilu pokú­šať, preto to rešpek­tu­jem.


Ako sa darí s pre­da­jom? Dokážu ťa Flašky uži­viť?

Musím pove­dať, že som milo prek­va­pená. Neča­kala som, že v tak krát­kom čase sa dostane Flaška do pove­do­mia ľudí a bude o ňu taký záu­jem. Takže za to veľké Ďaku­jem! Stále som však v začiat­koch a vybu­do­vať niečo, čo dokáže živiť chvíľku trvá. 

Kde si môžu ľudia Flašku vybrať a kúpiť?

Všetky infor­má­cie a modely sú na stránke www.flaska-slovensko.sk, kde sa dá ľahko pre­klik­núť do e-shopu. Tiež sa dá už kúpiť v kamen­ných pre­daj­niach v Prie­vi­dzi a v Tvrdo­šíne. Postupne by som chcela pokryť aj ďal­šie mestá, keďže dopyt od zákaz­ní­kov na mož­nosť kúpiť si Flašku naživo v kamen­nej pre­dajni ras­tie.

Skle­nené a hli­ní­kové flaše momen­tálne frčia. Čo je tvo­jim tajom­stvom, vďaka kto­rému chceš pre­val­co­vať kon­ku­ren­ciu na Slo­ven­sku?:)

Flaška je jedi­nečná tým, že štruk­tú­ruje vodu, okrem toho je krásne štý­lová a nie je za ňou plán zaro­biť na tren­do­vosti ale vyš­šie dobro. Netla­čím Flašku agre­sív­nou rekla­mou ale šíri sa a zís­kava si ľudí hlavne odpo­rú­ča­niami a svo­jou výni­moč­nos­ťou. Kto raz vyskúša Flašku, už si ju nepustí :)
Ale ak mám byť úprimná, kon­ku­ren­cií sa teším a chcem aby sa aj im darilo. Lebo to zna­mená, že stále viac a viac ľudí bude piť zo zdra­vého skla a nie z plas­tov, a postupne to začne byť štan­dard. A to je pre mňa a aj celú pla­nétu naj­väč­šia výhra.

Okej, ale stále je to sklo. Neši­kovné ruky musia takú fľašu roz­biť každý druhý deň, či? Stre­tá­vaš sa s tým často?

Hehe, to vôbec nie je pravda a preto sa čudu­jem, že sa často stre­tá­vam s takýmto názo­rom. Výrobca vie, že fľaša sa bude aktívne pou­ží­vať, preto je Flaška z tvr­de­ného odol­ného skla. Okrem toho, každá Flaška má svoj obal, ktorý je nie­len štý­lový dopl­nok, ale v prvom rade ide o ochranu fľaše. Takže aby sa odolná fľaša v ochran­nom obale roz­bila, musela by naozaj nešťastne spad­núť. Osobne pat­rím medzi tých “šikov­nej­ších” a verte mi, už som tú odol­nosť otes­to­vala z kaž­dej strany a to aj bez obalu :D. Zatiaľ som sa s roz­bi­tou Flaš­kou nestretla, čo nezna­mená, že sa to nemôže stať, ale bude to skôr výnimka.

Čo bolo na celom pro­cese roz­be­hnu­tia také­hoto biz­nisu naj­ťaž­šie?

Určite ten prvý krok :) To opus­te­nie toho, čo poznám – výstup z kom­fortky do nie­čoho nového. A tie začiatky keď člo­vek pra­cuje celý deň, každý deň a ešte nevidí reálne výsledky. A byrok­ra­cia samoz­rejme :D. Tie „ťažké“ začiatky sa nedajú len tak pre­sko­čiť, a treba si to hlavne užiť :). Veď to robím pre­tože chcem a veľa sa pri tom člo­vek naučí. A rásť a učiť sa je zmy­sel života :)

Máš nejaký odkaz pre mla­dých star­tu­pis­tov, niečo super­mo­ti­vačné, čo nás všet­kých nakopne?:)

Hlavne robte to čo Vás baví a teší, choďte vždy naplno s váš­ňou do toho a uží­vajte si každú jednu sekundu! Neča­kajte na prí­le­ži­tosť, vytvorte si ju!

Ďaku­jem za roz­ho­vor 

Ja ďaku­jem :)

Pridať komentár (0)