Miš­ka Leta­va­jo­vá a jej Flaš­ka: Mla­dé diev­ča, kto­ré chce spra­viť svet lep­ším!

Martin Bohunický / 28. novembra 2015 / Tech a inovácie

Miš­ka je pôvab­né slo­ven­ské diev­ča, kto­ré obja­vi­lo prí­le­ži­tosť. Aj vďa­ka nej si teraz môžeš kúpiť pro­dukt, o kto­rom by si sa zrej­me len tak nedo­po­čul. A ešte aj pomô­žeš našej pla­né­te.

Ahoj Miš­ka, v krát­kos­ti sa nám pred­stav a povedz, čo robíš :)

Ahoj. Som mla­dá baba, čo zbož­ňu­je slo­bo­du a prí­ro­du. Po pár skve­lých rokoch v zahra­ni­čí som už rok nas­päť doma a keď­že chcem byť pánom svoj­ho času a živo­ta, roz­hod­la som sa pod­ni­kať. A úžas­ný pro­dukt si ma našiel sám. Tak sa teraz venu­jem skle­ne­nej eko fľa­ši — Flaš­ka :)

Flaš­ka vznik­la pôvod­ne v Slo­vin­sku, ako sa odtiaľ dosta­la až k tebe?

Náho­dou :) Ale keď­že náho­dy neexis­tu­jú, všet­ko sa sta­lo tak, ako sa malo. V máji som si hľa­da­la pre seba novú skle­ne­nú fľa­šu a natra­fi­la som na Flaš­ku. Keď som si pozre­la ich pro­mo video a pre­čí­ta­la pár info, v srd­ci som cíti­la — toto je ona! Na Slo­ven­sku sa Flaš­ka nikde nepre­dá­va­la, tak som sa tej­to prí­le­ži­tos­ti chy­ti­la. Naj­skôr som si objed­na­la Flaš­ku pre seba a po vyskú­ša­ní som nesme­lo napí­sa­la prvý mail do tej­to fir­my. Nasle­do­va­la dvoj­dňo­vá náv­šte­va pria­mo v tej­to dá sa pove­dať rodin­nej fir­mič­ke v Slo­vin­sku, aby sme sa zozná­mi­li a aby som na vlast­né oči všet­ko vide­la. A bol to záži­tok, kto­rý ma pev­ne utvr­dil v tom, že chcem Flaš­ku dostať aj k ľudom na Slo­ven­sko.

Pre­zraď, aké bene­fi­ty Flaš­ka ponú­ka. Pre­čo by sa mal člo­vek vykaš­ľať na ume­lé fla­še a kúpiť si nie­čo z tvoj­ho port­fó­lia?

Zdra­vie a život­né pro­stre­die sú hneď dva dôvo­dy, kto­ré by mali sta­čiť samy o sebe. Kaž­dý člo­vek by si mal uve­do­miť dôsled­ky svo­jich roz­hod­nu­tí a pre­brať za seba zod­po­ved­nosť. Flaš­ka je z naj­zdrav­šie­ho prí­rod­né­ho mate­riá­lu — sklo. Sklo nevy­lu­ču­je žiad­ne škod­li­vi­ny, je naj­hy­gie­nic­kej­šie a naj­lep­šie chrá­ni svoj obsah. Keď pijem zo skla, mám isto­tu, že si neško­dím. Pou­ží­va­ním jed­nej skle­ne­nej fľa­še chrá­ni­me okrem svoj­ho zdra­via aj prí­ro­du. A to pred zby­toč­ným odpa­dom a spot­re­bou ener­gie či vody na výro­bu plas­to­vých fliaš. Sklo je k tomu neko­neč­ne recyk­lo­va­teľ­né, tak­že neos­tá­va s nami a neško­dí pla­né­te ako plast. Flaš­ka navy­še mení vib­rač­nú štruk­tú­ru vody.

Čiže nie je to len biz­nis, je to aj sna­ha spra­viť zo sve­ta lep­šie mies­to?:)

Mys­lím, teda po náv­šte­ve v Slo­vin­sku viem, že od začiat­ku bol hlav­ný plán spra­viť svet lep­ším :)

“…s naprog­ra­mo­va­ným sklom, kto­ré mení vib­rač­nú štruk­tú­ru vody…” Čo si mám pred­sta­viť pod poj­mom naprog­ra­mo­va­né sklo?

Je to spô­sob dokon­čo­va­nia výro­by Flaš­ky špe­ciál­nou metó­dou, kde sa do pamä­te bio­po­ľa spol­kov mole­kúl v skle vlo­žia infor­má­cie, kto­ré sa potom pri kon­tak­te s vodou pre­ne­sú cez elek­tro­dy­na­mic­ké kmi­ta­nie do spol­kov mole­kúl vo vode a tým jej pomô­žu vrá­tiť sa do jej pri­ro­dze­nej for­my. Okrem toho je na Flaš­ke aj man­da­la vytvo­re­ná špe­ciál­ne pre Flaš­ku, aby sa zabez­pe­či­la aj spi­ri­tu­ál­na ochra­na.

Kaž­dá Flaš­ka má veľ­mi zau­jí­ma­vý dizajn, kto má toto skráš­le­nie na sta­ros­ti? Vymýš­ľaš dizaj­ny aj ty? Dá sa dizajn aj per­so­na­li­zo­vať?

Dizaj­ny v ponu­ke navrhol výrob­ca. Chys­tám sa však robiť aj svo­je dizaj­ny, a chce­la by som zapo­jiť do navrho­va­nia dizaj­nov aj oby­čaj­ných ľudí či mla­dých umel­cov. Neop­ré­no­vý obal sa dá per­so­na­li­zo­vať nápi­som, menom ale­bo aj Logom spo­loč­nos­ti či vlast­ným dizaj­nom. To pla­tí aj pre Kor­ko­vý obal. Čiže Flaš­ka je naprí­klad aj skve­lým firem­ným dar­če­kom. Túto mož­nosť využí­va­jú aj fakul­ty, jógo­vé štú­diá, ban­ky a podob­ne.


Prek­va­pi­li ma kor­ko­vé štup­le, nebu­de tam prob­lém so život­nos­ťou?

Nie je to s nimi až také zlé :), ale kvô­li tej­to otáz­ke je na väč­ši­ne Fla­šiek napo­do­be­di­na kor­ku – expan­kork, kto­rý vydr­ží dlh­šie a pou­ží­va sa naprí­klad aj na víno. Keď ten­to štup­lík stra­tí­te ale­bo sa opot­re­bu­je, zadar­mo posie­la­me nový. Ori­gi­nál­ny kor­ko­vý štup­lík je len na prí­rod­ných mode­loch Natu­ral, ale­bo sa dá dokú­piť zvlášť na kaž­dú Flaš­ku.


A čo cenov­ka? Nie­ko­ho môže odra­diť vyš­šia cena. Čo hovo­ríš ľuďom, kto­rí si mys­lia, že tvoj pro­dukt je dra­hý?

Na prvý pohľad sa urči­te môže zdať nie­ko­mu dra­hý, tak ich skú­sim pošťuc­hnúť k roz­mýš­la­niu :) Ak si člo­vek kupu­je tak­mer kaž­dý deň bale­né nápo­je, čo je cca 1€, tak o mesiac má cenu Flaš­ky vrá­te­nú a potom už šet­rí. Flaš­ka nie je na jed­no pou­ži­tie ale navž­dy, čiže je to jed­no­ra­zo­vá inves­tí­cia. Cena zod­po­ve­dá aj kva­li­te, sama som vide­la koľ­ko prá­ce a detaj­lov sa rie­ši pri jej výro­be. Mimo­cho­dom je to Európ­sky výro­bok, tak­že na ňom nepra­co­va­li ľudia z Číny s výpla­tou 20 cen­tov. Keď si toto uve­do­mí­me a za aké hlú­pos­ti nie­ke­dy den­ne utrá­ca­me, mys­lím, že pohľad na cenu sa nám hneď zme­ní. Ale nie­ko­ho názor sa pros­te nedá zme­niť a ani sa o to nech­cem nasi­lu pokú­šať, pre­to to rešpek­tu­jem.


Ako sa darí s pre­da­jom? Doká­žu ťa Flaš­ky uži­viť?

Musím pove­dať, že som milo prek­va­pe­ná. Neča­ka­la som, že v tak krát­kom čase sa dosta­ne Flaš­ka do pove­do­mia ľudí a bude o ňu taký záu­jem. Tak­že za to veľ­ké Ďaku­jem! Stá­le som však v začiat­koch a vybu­do­vať nie­čo, čo doká­že živiť chvíľ­ku trvá. 

Kde si môžu ľudia Flaš­ku vybrať a kúpiť?

Všet­ky infor­má­cie a mode­ly sú na strán­ke www.flaska-slovensko.sk, kde sa dá ľah­ko pre­klik­núť do e-sho­pu. Tiež sa dá už kúpiť v kamen­ných pre­daj­niach v Prie­vi­dzi a v Tvrdo­ší­ne. Postup­ne by som chce­la pokryť aj ďal­šie mes­tá, keď­že dopyt od zákaz­ní­kov na mož­nosť kúpiť si Flaš­ku naži­vo v kamen­nej pre­daj­ni ras­tie.

Skle­ne­né a hli­ní­ko­vé fla­še momen­tál­ne frčia. Čo je tvo­jim tajom­stvom, vďa­ka kto­ré­mu chceš pre­val­co­vať kon­ku­ren­ciu na Slo­ven­sku?:)

Flaš­ka je jedi­neč­ná tým, že štruk­tú­ru­je vodu, okrem toho je krás­ne štý­lo­vá a nie je za ňou plán zaro­biť na tren­do­vos­ti ale vyš­šie dob­ro. Netla­čím Flaš­ku agre­sív­nou rekla­mou ale šíri sa a zís­ka­va si ľudí hlav­ne odpo­rú­ča­nia­mi a svo­jou výni­moč­nos­ťou. Kto raz vyskú­ša Flaš­ku, už si ju nepus­tí :)
Ale ak mám byť úprim­ná, kon­ku­ren­cií sa teším a chcem aby sa aj im dari­lo. Lebo to zna­me­ná, že stá­le viac a viac ľudí bude piť zo zdra­vé­ho skla a nie z plas­tov, a postup­ne to začne byť štan­dard. A to je pre mňa a aj celú pla­né­tu naj­väč­šia výhra.

Okej, ale stá­le je to sklo. Neši­kov­né ruky musia takú fľa­šu roz­biť kaž­dý dru­hý deň, či? Stre­tá­vaš sa s tým čas­to?

Hehe, to vôbec nie je prav­da a pre­to sa čudu­jem, že sa čas­to stre­tá­vam s takým­to názo­rom. Výrob­ca vie, že fľa­ša sa bude aktív­ne pou­ží­vať, pre­to je Flaš­ka z tvr­de­né­ho odol­né­ho skla. Okrem toho, kaž­dá Flaš­ka má svoj obal, kto­rý je nie­len štý­lo­vý dopl­nok, ale v prvom rade ide o ochra­nu fľa­še. Tak­že aby sa odol­ná fľa­ša v ochran­nom oba­le roz­bi­la, muse­la by naozaj nešťast­ne spad­núť. Osob­ne pat­rím medzi tých “šikov­nej­ších” a ver­te mi, už som tú odol­nosť otes­to­va­la z kaž­dej stra­ny a to aj bez oba­lu :D. Zatiaľ som sa s roz­bi­tou Flaš­kou nestret­la, čo nezna­me­ná, že sa to nemô­že stať, ale bude to skôr výnim­ka.

Čo bolo na celom pro­ce­se roz­be­hnu­tia také­ho­to biz­ni­su naj­ťaž­šie?

Urči­te ten prvý krok :) To opus­te­nie toho, čo poznám – výstup z kom­fort­ky do nie­čo­ho nové­ho. A tie začiat­ky keď člo­vek pra­cu­je celý deň, kaž­dý deň a ešte nevi­dí reál­ne výsled­ky. A byrok­ra­cia samoz­rej­me :D. Tie „ťaž­ké“ začiat­ky sa neda­jú len tak pre­sko­čiť, a tre­ba si to hlav­ne užiť :). Veď to robím pre­to­že chcem a veľa sa pri tom člo­vek naučí. A rásť a učiť sa je zmy­sel živo­ta :)

Máš neja­ký odkaz pre mla­dých star­tu­pis­tov, nie­čo super­mo­ti­vač­né, čo nás všet­kých nakop­ne?:)

Hlav­ne rob­te to čo Vás baví a teší, choď­te vždy napl­no s váš­ňou do toho a uží­vaj­te si kaž­dú jed­nu sekun­du! Neča­kaj­te na prí­le­ži­tosť, vytvor­te si ju!

Ďaku­jem za roz­ho­vor 

Ja ďaku­jem :)

Pridať komentár (0)