Mladá architektka navrhla v diplomovej práci netradičnú zastávku, ktorú sa jej podarilo „pretlačiť “do reality

Archinfo.sk / 9. januára 2019 / Marketing/Sketcher

zdroj: Boysplaynice
  • Re­a­li­zá­cia nad­via­zala na dip­lo­movú prácu Lenky Ja­lův­kov­ko­vej, ktorá vy­ti­po­vala štar­to­va­cie body pre nové oži­ve­nie cesty na vrch Hos­týn
  • Pr­vým do­kon­če­ným bo­dom je malá au­to­bu­sová za­stávka “U hřbi­tova”.
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. To­máš Ja­lůvka, Ing. arch. Lenka Ja­lův­ková, Spo­lu­práca: Bc. To­máš Ka­šík, Ing. Ro­man Mu­sil

„Svätý Hos­týn je jedno z naj­zná­mej­ších miest v Čes­kej re­pub­like a kaž­do­ročne ho nav­ští­via ti­síce ľudí. Hos­týn, ale ne­pri­ťa­huje len ve­riaci pút­ni­kov, svo­jou at­mo­sfé­rou a umiest­ne­ním v srdci Hos­týn­ských vr­chov láka hŕbu tu­ris­tov i špor­tov­cov v akom­koľ­vek roč­nom ob­dobí. V sú­čas­nosti sa opäť za­čína pre­mýš­ľať a ho­vo­riť o po­stoji k ži­votu. Aj na­priek tomu, že ve­ria­cich podľa pries­ku­mov stále ubúda, každý člo­vek po­tre­buje mať niečo čomu verí. Nie­kto má na pr­vom mieste ro­dinu, iný prí­rodu, ďalší ne­ja­kého z mno­hých Bo­hov. Ne­za­me­riava sa na žiadnu sku­pinu ve­ria­cich ani ne­ve­ria­cich. Preto sa sna­žím vy­tvo­riť akúsi formu ‚púte‘ v kto­rej si každý nájde to svoje. Či už roz­mer du­chov­nej, špor­tové či re­kre­ačné. Zá­merne som ľahko po­tla­čila onú ​​najz­re­teľ­nejší du­chov­nej ro­vinu Svä­tého Hos­týna. Vy­ti­po­vala som podľa môjho naj­lep­šieho sve­do­mia se­dem zá­sad­ných bo­dov, ktoré sú pre­po­jené naj­frek­ven­to­va­nej­šími chod­níkmi. Chcela by som, aby sa stali štar­to­va­cími bodmi pre ob­ro­de­nie cesty na svätý Hos­týn,“ vy­svet­ľuje au­torka.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Tý­mito slo­vami za­čína dip­lo­mová práca ar­chi­tektky Lenky Ja­lův­ko­vej (v tom čase Bu­li­so­vej) z roku 2015, ktorú vie­dol ar­chi­tekt Jiří Ma­rek. Jed­ným zo spo­mí­na­ných sied­mych bo­dov je au­to­bu­sová za­stávka U hřbi­tova.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice

Po os­vete, ľah­kom ná­tlaku a ne­ko­neč­nom pre­svied­čaní pri­stú­pilo ve­de­nie mesta Bys­třice pod Hos­tý­nem k re­a­li­zá­cii pr­vého za­sta­ve­nia. Vý­sled­kom ko­rek­cií a úp­rav pro­jektu z dip­lo­mo­vej práce bol ná­vrh jed­no­du­chého ob­jektu, ktorý slúži ako ná­stupný bod do Hos­týn­skych vr­chov a na sa­motný svätý Hos­týn – au­to­bu­so­vej za­stávky.

Až spätne nám došlo, že tak ma­lým ob­jek­tom pre­tečú stovky až ti­síce ľudí ročne, oveľa viac, než sme do­te­raz ovplyv­nili všet­kými svo­jimi do­mami do­hro­mady. Malý ob­jekt s veľ­kým pre­sa­hom,“ do­dá­vajú ar­chi­tekti.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysp­la­y­nice

Rá­mová dre­vo­stavba kom­pletne vy­ho­to­vená z čes­kého sm­re­kovca je ošet­rená prí­rod­ným ole­jom a pre­krytá ve­ge­tač­nou stre­chou. Celá stavba je po­sa­dená na sokli z po­hľa­do­vého be­tónu. In­for­mačný sys­tém, ktorý tvo­ria tri pre­sk­lené po­lia za­hŕňa mapu Hos­týn­skych vr­chov, mapu Bys­třice pod Hos­tý­nem a ces­tovný po­ria­dok. Plo­cha ná­stu­piska je zvý­raz­nená žu­lo­vými dla­žob­nými koc­kami, ktoré boli re­cyk­lo­vané z pô­vod­nej mest­skej ko­mu­ni­ká­cie. Vý­sled­kom pro­jektu je jed­no­du­chý prí­stre­šok, kde mô­žete ča­kať na au­to­bus, dať si de­siatu, po­zrieť  sa do mapy alebo si do­hod­núť rande. Skrátka prí­jemný mul­ti­funkčný pries­tor v ma­lom meste.

„Snáď to ne­bolo po­sledné za­sta­ve­nie v Hos­týn­skych vr­choch a dú­fame, že ďal­šie na seba ne­ne­chajú dlho ča­kať,“ vy­slo­vujú že­la­nie mladí ar­chi­tekti.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zdroj: Ar­chinfo.sk
viac_podobnych_clankov_na_www_archinfo_sk
Pridať komentár (0)