Mladá dvojica sa pripojila k revolúcii na Slovensku, ich produkty si zamilovalo celé Slovensko

Ema Stanovská / 1. januára 2019 / Food biznis

  • Práv­nik Miro Be­lica a bu­dúca tré­nerka Zu­zana Svo­re­ňová značku za­lo­žili mi­nulý rok a dnes svoje vý­robky dis­tri­bu­ujú po ce­lom Slo­ven­sku
  • Vy­rá­bajú mlieka mand­ľové, ma­kové, z lies­ko­vých ore­chov aj ľa­dovú kávu
  • V ich vý­rob­koch náj­dete len kva­litné in­gre­dien­cie, ako va­nil­kové lusky z In­do­né­zie či bio cej­lón­sku ško­ricu
zdroj: Nuttery
  • Práv­nik Miro Be­lica a bu­dúca tré­nerka Zu­zana Svo­re­ňová značku za­lo­žili mi­nulý rok a dnes svoje vý­robky dis­tri­bu­ujú po ce­lom Slo­ven­sku
  • Vy­rá­bajú mlieka mand­ľové, ma­kové, z lies­ko­vých ore­chov aj ľa­dovú kávu
  • V ich vý­rob­koch náj­dete len kva­litné in­gre­dien­cie, ako va­nil­kové lusky z In­do­né­zie či bio cej­lón­sku ško­ricu

Ste za­kla­da­te­lia slo­ven­skej značky rast­lin­ných mliek Nut­tery. Čo ste vy­štu­do­vali a čomu ok­rem vášho biz­nisu sa ve­nu­jete?

Miro: Ja som vy­štu­do­val právo v Ban­skej Bys­trici. Vo svo­jom voľ­nom čase rád ces­tu­jem a ob­ja­vu­jem nové gas­tro­no­mické špe­cia­lity.
Zu­zana: Ja práve kon­čím 5. roč­ník v od­bore Vý­živa ľudí v Nitre. Len ne­dávno som si do­kon­čila cer­ti­fi­kát v ob­lasti fit­ness tré­ner­stva, kto­rému by som sa chcela popri vý­robe ve­no­vať. Obaja mi­lu­jeme dobré jedlo a preto nás to možno aj za­viedlo do kon­čín po­tra­vi­nár­skeho fa­chu.

Prečo ste sa roz­hodli za­čať vy­rá­bať rast­linné mlieka? Ovplyv­nilo toto roz­hod­nu­tie aj fak­tory, ako lak­tó­zová in­to­le­ran­cia či ve­gán­stvo?

Miro: Mu­sím sa pri­znať, že ve­gán­stvo ani in­to­le­ran­cia ne­stáli za vzni­kom nášho pro­jektu. Aj keď, ako­náhle sme sa pus­tili do vý­roby týchto ná­po­jov, vy­ra­dil som ži­vo­číšne mlieko a zis­til, že celý ži­vot som má­val kŕče a ža­lú­dočné prob­lémy práve kvôli mlieku.

Kedy, ako a kde za­čala vzni­kať vaša značka Nut­tery?

Miro: Naša značka vznikla presne pred ro­kom v ap­ríli 2017. Po­čas ob­do­bia príp­ravy na štát­nice ma prišla prek­va­piť Zuzka, že vraj pre mňa niečo má. Pri­pra­vila mi bez­kon­ku­renčne to naj­lep­šie mand­ľové mlieko, aké som kedy pil. Ve­ľa­krát sa nám ale stalo, že sme ne­mali čas si ich pri­pra­viť, a tak sme siahli po bežne do­stup­ných tet­ra­pa­ko­vých rast­lin­ných mlie­kach. Bo­hu­žiaľ, tá chuť sa ne­dala po­rov­nať, chý­bala nám tam čerstvosť. Za­čali sme si ho teda pra­vi­delne vy­rá­bať a skú­šali rôzne prí­chute. Asi vtedy vznikla pr­votná myš­lienka vy­tvo­re­nia značky, ktorá dá zá­kaz­ní­kovi mož­nosť v ob­cho­doch za­kú­piť aj vy­soko kva­litné rast­linné mlieka.

Aké druhy vý­rob­kov máte v po­nuke? O ktoré je naj­väčší zá­u­jem?

Za­tiaľ máme v po­nuke 3 druhy mliek: mand­ľové, lies­kový orech a ma­kové. Mand­ľové je aj v ško­ri­co­vej a va­nil­ko­vej ver­zii. Len ne­dávno sme sa spo­jili so ši­kov­nými cha­lanmi z ka­viarne Black a spus­tili aj veľký letný hit „Ľa­dovú kávu“ z 10% mand­ľo­vého mlieka a bra­zíl­skej kávy San Jose, ktorá má cof­fee ra­ting až 87 bo­dov, a teda sa radí do ka­te­gó­rie Spe­cialty grade cof­fee. Naj­väčší zá­u­jem je ur­čite o naše no­vinky „Lies­kové nebo“ a spo­mí­nanú „Ľa­dovú kávu“. Ľu­dia si ich ob­ľú­bili omnoho skôr, ako sme ča­kali, a to nám robí veľkú ra­dosť.

Ako tieto mlieka vy­rá­bate? Od­kiaľ po­chá­dzajú su­ro­viny, ktoré po­u­ží­vate?

Zu­zana: Ešte pred­tým, ako za­čína sa­motná vý­roba mliek, je po­trebné ore­chy na­mo­čiť do vody. Naj­viac en­zý­mov sa na­chá­dza v šupke ore­chov. Tým, že ich po­no­ríme cez noc do vody, sa uvoľ­nia en­zýmy a mandle už nie sú tak ťažko strá­vi­teľné. Takto ak­ti­vo­vané ore­chy mi­xu­jeme vy­so­ko­rých­lost­ným mi­xé­rom vo fil­tro­va­nej vode. Ná­sledne mlieko nie­koľko ná­sobne fil­tru­jeme a ce­díme. Na zá­ver ochu­tíme a še­trne pas­te­ri­zu­jeme. Na roz­diel od UHT (Un­der High Tem­pe­ra­ture) pas­te­ri­zá­cie, pri kto­rej sa mlieka za­hrie­vajú na 135° a strá­cajú všetky ži­viny, my po­u­ží­vame še­trnú pas­te­ri­zá­ciu.

Tak za­cho­vá­vame väč­šinu vý­ži­vo­vých hod­nôt a do­ká­žeme tak pre­dl­žiť trvan­li­vosť as­poň na dva týždne. Vždy si vy­be­ráme len tie naj­kva­lit­nej­šie su­ro­viny, ktoré po­u­ží­vame na vý­robu. Hlavná zložka, ktorá do­dáva nášmu mlieku je­di­neč­nosť, je aj je­den z naj­kva­lit­nej­ších bio ry­žo­vých si­ru­pov na trhu od čes­kej firmy. Tak­tiež sme dlho hľa­dali chu­ťovo naj­lep­šiu bio cej­lón­sku ško­ricu. Mak máme do­konca zo slo­ven­ského druž­stva v Hlo­hovci. Pravé va­nil­kové lusky máme priamo z farmy z In­do­né­zie od Slo­váka, ktorý tam roz­be­hol svoj biz­nis na farme.

Dnes je ve­gán­stvo veľmi ob­ľú­bené, čo sa pre­ja­vuje aj roz­ma­chom rast­lin­ných pro­duk­tov. Ako sa pod­niká v sek­tore, v kto­rom je kon­ku­ren­cia na kaž­dom rohu?

Miro: Síce je te­raz ve­gán­stvo veľmi ob­ľú­bené a pre­ja­vuje sa to aj pre­pl­ne­nými po­lič­kami v ma­lých Bio ob­cho­doch, no stále tam chýba aj mož­nosť siah­nuť po kva­lit­nej ver­zii da­ného pro­duktu. Ve­deli sme, že po­tra­vi­no­vých gi­gan­tov ne­máme šancu pre­ko­nať po­čtom pre­da­ných ku­sov a už vô­bec nie ce­nou a preto sme všetko vsa­dili na kva­litu. Za­tiaľ mô­žeme po­ve­dať, že ľu­dia sú s touto voľ­bou veľmi spo­kojní.

Ako si me­dzi se­bou roz­de­ľu­jete po­vin­nosti? Kto sa stará o mar­ke­ting, di­zajn a vý­robu pro­duk­tov?

Vo vý­robe sme vždy my dvaja, pre­tože sme už mega zo­hratí. Mar­ke­ting si ro­bíme sami, ale ne­dávno sa k nám do tímu pri­dala aj jedna ka­ma­rátka, ktorá sa nám stará o so­ciálne siete. Di­zajn na­vrhu­jeme my dvaja, ale úp­ravu fi­nál­nej ver­zie má na sta­rosti náš ka­ma­rát gra­fik.

Síd­lom va­šej firmy je Dolný Ku­bín, av­šak vý­robky sa vám po­da­rilo dis­tri­bu­ovať po cel­kom Slo­ven­sku. V kto­rých ob­cho­doch či pre­vádz­kach ich náj­deme?

Zuzka: Zo­znam pre­dajní, v kto­rých sa dajú za­kú­piť alebo ob­jed­nať naše ná­poje, máme vždy ak­tu­ali­zo­vaný a zve­rej­nený na so­ciál­nych sie­ťach – Fa­ce­bo­oku a Ins­ta­grame. Me­dzi tie naj­väč­šie pre­dajne, kde Nut­tery ná­poje vždy náj­dete, sú na­prí­klad Yeme po­tra­viny v Bra­ti­slave či Fajne po­tra­viny v Ko­ši­ciach. Máme ta­kisto aj veľký od­ber do zná­mych ka­viarní v Bra­ti­slave, ako sú na­prí­klad Ur­ban house, Ur­ban space, Black cof­fee, Five po­ints alebo Soho, kde si čo­raz viac ľudí pýta al­ter­na­tívne mlieka do kávy.

Od­hliad­nuc od lak­tó­zo­vej in­to­le­ran­cie, čím sú podľa vás rast­linné mlieka pros­peš­nej­šie ako tie krav­ské?

Rast­linné mlieka vy­uží­vali už v mi­nu­losti po ce­lom svete ako pre­ven­ciu a liečbu na rôzne cho­roby. Naj­väč­šou vý­ho­dou rast­lin­ných mliek je to, že ne­ob­sa­hujú cho­les­te­rol a sú čisto z rast­lin­ných ja­dier alebo se­mien. Sú ľah­šie strá­vi­teľné, čiže ne­za­ťa­žujú trá­viaci sys­tém.

Priaz­nivo pro­spie­vajú kva­lite vla­sov, nech­tov a do­konca lie­čia akné, na roz­diel od ži­vo­číš­neho mlieka, ktoré pris­pieva k jeho tvorbe. Krav­ské mlieka, ktoré dnes ku­pu­jeme v ob­cho­doch, sú nie­koľ­ko­krát pre­va­rené a ob­sa­hujú množ­stvo an­ti­bi­otík a hor­mó­nov. Už len z tohto dô­vodu by sme vo­lili inú al­ter­na­tívu. Av­šak, ak by sme mali dis­ku­to­vať na tému mliečne vý­robky a ich vplyv na ľud­ský or­ga­niz­mus, bolo by to na tro­chu dl­h­šiu de­batu.

So svo­jimi vý­rob­kami ces­tu­jete po ce­lom Slo­ven­sku. S akými re­ak­ci­ami sa väč­ši­nou stre­tá­vate?

Z mno­hých ochut­ná­vok a ak­cií mô­žeme usú­diť, že ľu­dia, ktorí už pred­tým mali skú­se­nosť s rast­lin­nými mlie­kami, boli vždy nad­mieru spo­kojní. Po na­šom ma­ko­vom mlieku siahli do­konca aj starší ľu­dia, ktorí by si krav­ské mlieko ne­dali vziať za nič na svete. Skú­sení ba­risti nám zas vra­via, že lep­šie al­ter­na­tívne mlieko na trhu nie je, pre­tože tá chuť a pena na cap­puc­cine je do­ko­nalá aj na latte art.

Chys­táte mo­men­tálne niečo nové?

Práve pra­cu­jeme na mno­hých no­vých pro­jek­toch, ktoré chceme tento a bu­dúci rok spus­tiť. Zis­tili sme, že naše ná­poje sa dajú po­u­žiť na príp­ravu ce­lého spek­tra pro­duk­tov, či už do pe­če­nia, va­re­nia alebo smo­ot­hie. Veľmi po­pu­lárne sú smo­ot­hie bo­wls, ktoré sú per­fektné ako ra­ňajky. Ur­čite sa všetci môžu te­šiť na nové prí­chute ná­po­jov, ale aj na také šmaky, ako ve­gan zmrz­liny a jo­gurty.
Ďa­ku­jeme za pod­poru.

Pridať komentár (0)