Mla­dá Slo­ven­ka sa zami­lo­va­la do hand­ma­de a vytvo­ri­la por­tál Zepi­re pre kre­a­tív­cov

Marianna Mikešová / 3. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Pauly Záhradníkovej

Rodi­čia jej odma­lič­ka všte­po­va­li, že pek­né veci si doká­že vyro­biť aj sama a nemu­sí hneď kvô­li nim míňať všet­ky svo­je úspo­ry. Šikov­ná Pau­la Záh­rad­ní­ko­vá si tak pop­ri prá­ci zača­la pri­vy­rá­bať bati­kou či výro­bou tepa­ných či cíno­va­ných šper­kov. Dnes ľuďom ako je ona pomá­ha. Vytvo­ri­la pre nich čes­ko-slo­ven­ský hand­ma­de por­tál Zepi­re.

Pau­la sa do hand­ma­de tvor­by doslo­va vrh­la. Zača­la bati­kou, pokra­čo­va­la tvor­bu z fimo hmo­ty, tepa­ným šper­kom či cíno­va­ným šper­kom. Táto mla­dá Slo­ven­ka si mys­lí, že ruč­ná tvor­ba nie je len o talen­te, ale že tvo­ri­vosť má v sebe kaž­dý, a to už od útle­ho det­stva. Tvo­re­nie je pod­ľa nej čis­tá tera­pia a v ľuďoch pri­ro­dze­ne vyvo­lá­va pocit šťas­tia, kto­rý sa cez výro­bok pre­ne­sie aj na člo­ve­ka, kto­rý si výro­bok kúpil. Toto pri maso­vej výro­be neza­ži­ješ. :)

Keď­že však hand­ma­de nie je len o zará­ba­ní, ale aj o nákla­doch na mate­riál, nástro­je a kope spot­re­bo­va­né­ho času, bez­hla­vá záľu­ba môže člo­ve­ku občas pre­rásť cez hla­vu. Namies­to toho, aby Pau­la len sama vyrá­ba­la, zača­la hand­ma­de výtvo­ry kupo­vať“Prek­va­pi­vo ma napĺňal dob­rý pocit, že som nie­ko­mu pomoh­la na jeho ces­te spl­niť si svoj sen robiť to, čo ho naozaj baví. Nech­ce­la som sa však vzdať zve­da­vos­ti a chu­ti učiť sa nové veci,” pove­da­la Pau­la.

Foto: archív Pau­ly Záh­rad­ní­ko­vej

Vo vlast­nej tvor­be pokra­čo­va­la, no trá­pi­lo ju, že jej e-shop nemal dob­rú náv­štev­nosť. Začal jej tiež chý­bať neja­ký moder­nej­ší por­tál a mala mno­ho nápa­dov, ako by mohol vyze­rať. Rov­na­kú potre­bu poci­ťo­va­li aj ďal­ší. “Môj par­tner, kto­rý je skú­se­ný sys­té­mo­vý inži­nier, mi pre­to navrhol, že môže vytvo­riť pre­hľad­nej­ší por­tál, kto­rý bude­me vylep­šo­vať pod­ľa potrieb. Dal mi tak mož­nosť rea­li­zo­vať sa na úpl­ne inej úrov­ni a posu­núť hand­ma­de tvor­bu na Slo­ven­sku a v Čes­ku o kúsok vpred,” vysvet­li­la Pau­la.

Por­tál Zepire.com je v pod­sta­te hand­ma­de sám o sebe. Pau­la s pria­te­ľom ho vytvo­ri­li sami, bez pomo­ci akej­koľ­vek inej fir­my. “Ako je však pre hand­ma­de typic­ké, jeho výro­ba trva­la dlh­šie, než sme pred­po­kla­da­li. Pri­pra­vo­va­li sme ho tak­mer rok a v janu­ári 2015 sme ofi­ciál­ne spus­ti­li beta ver­ziu, kto­rú sme postu­pom času vylep­ši­li do dneš­nej podo­by,” dopl­ni­la mla­dá Slo­ven­ka. Ich cie­ľom bolo vytvo­riť čes­ko-slo­ven­ský web, na kto­rom sa dá naku­po­vať v oboch menách a je pre­lo­že­ný do oboch jazy­kov.

Foto: Zepi­re

Hádam naj­zná­mej­ším slo­ven­ským por­tá­lom, kto­rý sa venu­je ruč­nej tvor­be, je Sas­he. V čom ho chce Zepi­re pred­čiť? “Sas­he pôso­bí na Slo­ven­sku už mno­ho rokov, násled­kom čoho sa pre­daj­co­via v tom obrov­skom množ­stve pro­duk­tov strá­ca­jú. Ich šan­ca pre­sa­diť sa je pre­to omno­ho niž­šia. Rov­na­ko je to aj s naku­pu­jú­ci­mi.
Kom­pli­ko­va­ný sys­tém ľudí skôr odrá­dza a musia vyna­lo­žiť omno­ho viac úsi­lia aby našli to, čo hľa­da­jú,” vysvet­li­la Pau­la.

Pod­ľa nej je dnes tren­dom jed­no­du­chosť. Zepi­re pre­to vytvo­ri­li v jem­nom, no moder­nom dizaj­ne a samoz­rej­me mys­le­li aj na opti­ma­li­zá­ciu pre smart­fó­ny. Čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie, ponú­ka­nie výrob­kov na Zepi­re je úpl­ne zadar­mo. Pre­daj­ca musí uhra­diť len pro­ví­ziu z usku­toč­ne­né­ho pre­da­ja vo for­me 8% z ceny vrá­ta­ne DPH. Veľ­ký dôraz je kla­de­ný na autor­stvo a rešpek­to­va­nie autor­ských práv iných tvor­cov. Vše­tok tovar musí byť nový a nepou­ži­tý a nesmie javiť znám­ky veľ­ko­sé­ri­ovej výro­by. Ide pred­sa o hand­ma­de. :)

Foto: instagram.com/Zepire

Pre náv­štev­ní­kov je k dis­po­zí­cii aj live chat a pomoc s výbe­rom pro­duk­tov. Množ­stvo inšpi­rá­cie pre všet­kých kre­a­tív­cov zas posky­tu­jú na blo­gu. Opro­ti iným por­tá­lom chcú pre­daj­com čo naj­viac uľah­čiť pou­ží­va­nie. Pro­duk­ty si pre­to na Zepi­re sko­pí­ru­jú len tro­mi klik­mi a odpa­dá tak manu­ál­ne zadá­va­nie. Pre­daj­ca má tiež na výber z via­ce­rých typov reklam­nej pro­pa­gá­cie svo­jej znač­ky. Vychy­táv­kou pre pre­daj­cov je aj sms upo­zor­ne­nie na novú objed­náv­ku.

Por­tál Zepi­re je urči­te skve­lou for­mou pro­pa­gá­cie a pre­da­ja pre všet­kých výrob­cov hand­ma­de pro­duk­tov. Jeho obľu­bu doka­zu­je už tak­mer 1 000 pre­daj­cov a viac ako 20-tisíc výrob­kov.

Foto: zepire.com, instagram.com/Zepire

Pridať komentár (0)