Mladý pár si otvoril bistro, ktoré ponúka vietnamskú kuchyňu inak, ako si bol zvyknutý

Linda Cebrová / 16. marca 2019 / Food biznis

  • V NhaBe náj­deš kom­bi­ná­cie chutí, na aké len tak ľahko ne­na­tra­fíš
  • Ich au­ten­tická viet­nam­ská ku­chyňa láka denne de­siatky zá­kaz­ní­kov
zdroj: NhaBe
  • V NhaBe náj­deš kom­bi­ná­cie chutí, na aké len tak ľahko ne­na­tra­fíš
  • Ich au­ten­tická viet­nam­ská ku­chyňa láka denne de­siatky zá­kaz­ní­kov

Za kon­cep­tom NhaBe stojí 25-ročný Namo a Ivana z Mar­tina. Svoj vzťah sa roz­hodli po­su­núť do­predu ne­tra­dič­ným spô­so­bom – bu­do­va­ním ro­din­ného pod­niku. Namo je po­lo­vičný Viet­na­mec, kto­rého otec je v gas­tro­no­mic­kom biz­nise ostrie­ľa­ným pro­fe­si­oná­lom. Nama vždy hne­valo, že sa Viet­namci na Slo­ven­sku scho­vá­vajú za ázij­ské bis­tra, kde často vô­bec nejde o viet­nam­skú ku­chyňu. Aj preto vzniklo NhaBe, ktoré je už na prvý po­hľad či sú­sto úplne iné.

“Kon­cept NhaBe bis­tro pri­náša len pravú viet­nam­skú gas­tro­nó­miu. Obaja sme vždy boli pod­ni­ka­teľ­sky na­sta­vení. Baví nás tvo­riť a pri­ná­šať novú hod­notu pre ľudí. Ja som pod­ni­kala už po­čas vy­so­kej školy a keď Namo za­lo­žil NhaBe pri­dala som sa k nemu. Vždy sme mi­lo­vali jedlo a hlavne to viet­nam­ské, a keďže mal Namo jasné v tom, že chce pod­ni­kať a vi­del dieru na trhu, bolo mu jasné, že raz bude mať viet­nam­ské bis­tro, v kto­rom bude na­ozaj cí­tiť druhú ge­ne­rá­ciu Viet­nam­cov,” ho­vorí Ivana pre Star­ti­tup.

Ich bis­tro je dnes uni­kátne najmä vďaka úz­kej špe­cia­li­zá­cii. Sta­no­vili si to­tiž kon­cept za­me­raný čisto na viet­nam­skú ku­chyňu. Viet­nam­ské sú tak nie­len jedlá, ale aj káva, ktorá je pri­pra­vo­vaná tra­dične cez viet­nam­ský fil­ter so sal­kom. “V tomto vi­díme našu cestu, ne­mie­šať rôzne ku­chyne do­kopy, ale špe­cia­li­zo­vať sa iba na Viet­nam, pre­tože tam sú naše ko­rene,” ho­vorí Namo.

Najp­re­dá­va­nej­ším jed­lom je jed­no­značne MI­XAO. Ide o viet­nam­ské re­zance so ze­le­ni­nou a mä­som alebo tofu, ktoré zá­kaz­ní­kom pri­pra­vujú čerstvé priamo pred očami na woku v ot­vo­re­nej ku­chyni. Cel­kovo denne pre­dajú okolo 200 por­cií.

Aké je však pri­pra­vo­vať ne­fal­šo­vanú viet­nam­skú ku­chyňu v Mar­tine? Prob­le­ma­tické vie byť pre­dov­šet­kým zhá­ňa­nie ty­pic­kých exo­tic­kých su­ro­vín. Pre­važne sa však spo­lie­hajú na pro­dukty z Bra­ti­slavy a Prahy, kam sa su­ro­viny le­tecky alebo kon­taj­nermi pre­pra­vujú priamo z Viet­namu.

“Nie­ktoré veci na Slo­ven­sku ne­zo­že­nieme, preto si dá­vame na­prí­klad tla­čiť obaly na pa­ličky s na­ším lo­gom priamo vo Viet­name. Keďže tam má Namo veľkú časť ro­diny, ve­dia nám po­môcť s rôz­nymi ve­cami,” ho­vorí Ivana.

zdroj: NhaBe

V NhaBe bis­tre je snaha o čo možno naj­väč­šie pri­blí­že­nie sa k ne­fal­šo­va­nej viet­nam­skej ku­chyni. Na­šťas­tie sa to darí, na­koľko ma­ji­te­lia bis­tra do­sta­točne po­znajú danú kul­túru, gas­tro­nó­miu, sto­lo­va­nie, vône či exo­tické chuťe. Tie sa po­stupne sna­žia od­ha­ľo­vať čo­raz viac Slo­vá­kom.

“Otec doma va­ril od­ma­lička rôzne re­cepty a popri ňom som sa veľa na­učil. Skoro po­lo­vica na­šich za­mest­nan­cov má viet­nam­ské ko­rene a hlavne šéf­ku­chár Thien je Viet­na­mec, a ten ne­us­tále skúša rôzne viet­nam­ské špe­cia­lity,” ho­vorí Namo.

zdroj: NhaBe

NhaBe za­tiaľ náj­deš len v Mar­tine, no ot­vo­re­nie pre­vádzky v Bra­ti­slave nie je vy­lú­čené. “Kon­cept sme po­sta­vili jed­no­du­cho, aby bol ľahko opa­ko­va­teľný najmä kvôli expan­zii, ktorú ur­čite plá­nu­jeme. Už nie­koľko me­sia­cov po ot­vo­rení sa nám oz­valo pár in­ves­to­rov a ak­tu­álne sme v stave, že tvo­ríme ma­nuál a zá­klady pre ďal­šie po­bočky. Roz­hodli sme sa tak preto, lebo chceme pod­po­ro­vať ľudí v pod­ni­kaní, na­koľko sme pre­sved­čení, že to pri­náša oveľa väč­šie dob­ro­druž­stvo a slo­bodu do ži­vota,” ho­vorí Ivana.

Roz­beh úspeš­ného gas­tro kon­ceptu však vie byť vskutku tvr­dým orieš­kom. Čo bolo podľa Ivany a Nama naj­ťaž­šie? “Naj­ťaž­šie bolo ot­vo­riť, no za­brať dalo aj hľa­da­nie vhod­ných pries­to­rov, ich úp­rava, do­la­ďo­va­nie všet­kých de­tai­lov a ad­mi­ni­stra­tíva, toto celé trvalo pol roka. Ot­vá­ra­nie po­bočky sme po­sú­vali nie­koľ­ko­krát. To bolo naj­ťaž­šie. Najk­raj­šie sú na­opak po­zi­tívne re­ak­cie a re­cen­zie ľudí, keď vi­díme, že sa ne­us­tále ľu­dia vra­cajú aj nie­koľ­ko­krát za deň,” ho­vo­ria ma­ji­te­lia bis­tra.

zdroj: NhaBe

Gas­tro biz­nis vie byť plný skla­maní. Podľa Ivany je to však všetko o tom, s akým na­sta­ve­ním sa doň člo­vek pustí. “Ak oča­ká­vate, že ot­vo­ríte pre­vádzku a ona vám bude za­rá­bať bez va­šej snahy na lu­xusný ži­vot, tak sa to môže zdať veľmi ťažké. Ale ak idete do toho s tým, že to budú roky práce, ne­us­tá­leho tvo­re­nia, zdo­ko­na­ľo­va­nia, ťaž­kých si­tu­ácii, vy­stu­po­va­nia zo zóny kom­fortu, tak nie­kedy bu­dete mať po­cit, že sa aj nu­díte,” ho­vorí Ivana.

Čo by ste od­po­ru­čili všet­kým tým, ktorí sa po­hrá­vajú s myš­lien­kou vstú­piť do gas­tro biz­nisu? 

„Ro­biť niečo inak, dať si zá­le­žať na de­tai­loch, nájsť si tu svoju vý­ni­moč­nosť, vy­trva­losť, pri­pra­viť sa na to, že najprv treba veľa dá­vať a až po­tom brať. A hlavne, treba mi­lo­vať jedlo a mať rád prácu s ľuďmi,“ ho­vorí Ivana.

zdroj: NhaBe

Čo podľa vás na slo­ven­skej gas­tro scéne na­ozaj chýba?

„Keď si člo­vek pri­platí, nájdu sa re­štau­rá­cie, ktoré majú všetko zvlád­nuté skvele. Ale ako zá­kaz­ní­kom nám nie­kedy chýba pro­fe­si­ona­lita, pro­zá­kaz­nícky prí­stup, ško­lení za­mest­nanci a in­dická ku­chyňa,“ do­dáva Ivana.

Pridať komentár (0)