Mladý Slovák vyrába úžasné nože z valyrijskej ocele, známej zo seriálu Hry o tróny

Linda Cebrová / 25. decembra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: ferrarius.sk/facebook.com/milos.gnida
  • Mi­loš Gnida, chcel byť najprv záh­rad­ní­kom, ča­som mu však viac ako kvety uča­ro­valo že­lezo.
  • Dnes je pre­stíž­nym vý­rob­com ručne ko­va­ných no­žov z da­mas­cén­skej ocele, ktoré pre­dáva na­prieč ce­lým sve­tom.

Mladý ume­lecký ko­váč Mi­loš Gnida po­chá­dza z de­dinky Veľké Chlie­vany ne­ďa­leko Bá­no­viec nad Beb­ra­vou a je čle­nom Slo­ven­skej aso­ciá­cie no­žia­rov. Ko­váčs­kemu re­meslu  sa za­čal ve­no­vať ako ama­tér už v roku 2001. Po ur­či­tom čase sa toto re­meslo stalo jeho pro­fe­siou .


Mi­loš štu­do­val tech­no­ló­giu vý­roby a veci s tým sú­vi­siace až vzni­kol prvý nôž . Do­mi­nantný ma­te­riál v jeho tvorbe je da­mas­cén­ska oceľ, ide o špe­ciálnu oceľ, ktorá sa do­stala do po­ve­do­mia aj vďaka úspeš­nému se­riálu Hra o tróny, kde ju na­zý­vajú va­ly­rij­skou.

Vy­ro­biť však kva­litnú da­mas­cén­sku oceľ ne­bolo vô­bec jed­no­du­ché a šlo o po­kus-omyl. Mi­lo­šové prvé vý­robky kon­čili v koši, a to na kilá.

„Je to o praxi. Člo­vek tam tie tep­loty triafa od oka, stane sa, že to zhorí alebo sa to ne­spojí. To boli kilá že­leza, čo zo za­čiatku le­teli von, a tiež bez­senné noci. Za­čal som však skú­šať, dali sa takto kom­bi­no­vať rôzne vzory, zis­ťo­val som, ako to sto­čiť, pre­brú­siť, aby tam vzni­kol vzor a za­čalo ma to strašne ba­viť,“ po­ve­dal Mi­loš.

Každý nôž z Mi­lo­šo­vej dielne je ori­gi­nál a 100 % ručná práca. Ok­rem če­pele vlast­no­ručne vy­rába aj ko­žené pú­zdra a ru­ko­väte. Na tie s ob­ľu­bou po­u­žíva ja­se­ňové drevo, z kto­rého sa snaží rôz­nymi tech­ni­kami mo­re­nia do­stať kon­trastnú kresbu. Ne­vy­hýba sa ani os­tat­ným ma­te­riá­lom, ako je exo­tické drevo a rôzne kosti, rohy a pa­rohy.

Každý nôž tvorí na mieru presne pre zá­kaz­níka, aby mu se­del do ruky. Vý­roba jed­ného noža mu trvá v prie­mere okolo 60 ho­dín. Cena je rôzna. „Najd­rahší nôž, ktorý vy­ro­bil, bol však špe­ciálny. Ok­rem da­mas­cén­skej ocele ob­sa­ho­val aj zlato, ma­mu­to­vinu a ži­ra­fie kosti. Sa­motná če­peľ stála 600 eur, cel­ková cena však na­ko­niec bola dve ti­sícky,“ opi­suje Mi­loš.

Mi­lo­šové nože sa do­stali tak­mer do ce­lého sveta. Ma­ji­te­ľov si na­šli v Rusku, Bra­zí­lii, Ame­rike, vo Fran­cúz­sku aj v Juž­nej Af­rike. Chýba už len Ázia, ktorú sa za­tiaľ zruč­nému Slo­vá­kovi ne­po­da­rilo do­biť.

Viac no­žov z dielne Mi­loša Gnidu náj­deš TU.

 

zdroj:fer­ra­rius.sk

Pridať komentár (0)