Moderný dom nad Bra­ti­sla­vou – takto má vyze­rať býva­nie v 21. sto­ročí!

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor stavby: Maroš Fečík / 25. apríla 2016 / Tech a inovácie

Pri­ná­šame pohľad na rodinný dom posta­vený na bra­ti­slav­ských Dlhých die­loch. Moderná stavba, ktorá navo­nok pôsobí tro­chu stu­de­ným doj­mom, no vo vnútri ponúka pohod­lie a kom­fort, je ide­ál­nou ukáž­kou toho, ako by mal dom vyze­rať dom, pris­pô­so­bený životu v našom sto­ročí.

Dlhé diely sú kop­co­vi­tou obyt­nou zónou v západ­nej časti Bra­ti­slavy. Začí­najú úpä­tím Malých Kar­pát. Ešte kon­com sedem­de­sia­tych rokov minu­lého sto­ro­čia to bolo miesto záh­rad a vinoh­ra­dov s odro­dami vyhľa­dá­va­nými v celej rakúsko-uhor­skej monar­chii. Začiat­kom osem­de­sia­tych rokov začala na tomto mieste výstavba pane­lo­vého síd­liska, ktoré degra­do­valo pôvodný cha­rak­ter pro­stre­dia. Pôvodnú auten­ti­citu miesta si zacho­vali iba okra­jové polohy, ktoré dnes tvo­ria pre­chodnú zónu medzi čisto prí­rod­ným pro­stre­dím Devín­skej Kobyly a pane­lo­vým síd­lis­kom.

Tieto uličky nesú pomerne uni­ver­zálne (skôr plošné) názvy: Dlhé diely I, II a III. Vďaka polohe v pria­mom dotyku s Malými Kar­pa­tami a kar­lo­ves­kým náb­re­žím Dunaja sa stali obľú­be­nou loka­li­tou na výstavbu indi­vi­du­ál­nych rodin­ných domov a malých mest­ských víl. Tejto typo­ló­gii postupne ustu­pujú pôvodné záh­radné chatky a star­šie rodinné domy.

dom dlhe diely

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Dom bol rea­li­zo­vaný na str­mom, k východu sa zva­žu­jú­com svahu. Stojí v sused­stve s rodin­nými domami z rôz­neho časo­vého obdo­bia, ktoré spolu tvo­ria uličnú čiaru. Tu ref­lek­tu­jeme vysu­nu­tím pod­la­žia do ulice. Pre­važná časť objemu sa potom od ulič­nej fronty odkláňa sme­rom na juh s cie­ľom vytvo­re­nia intím­nej­ších pries­to­rov (západná terasa vre­zaná do svahu) bez vizu­ál­neho kon­taktu s pane­lákmi na kopci.

cmsSiteBoxPhoto_15678-10694

Pôdo­rysný tvar sle­duje maxi­málnu kom­pakt­nosť a mini­málnu pôdo­rysnú stopu. Vzhľa­dom na sva­ho­vitý terén je dom čle­nený do šty­roch pod­laží tak, aby obytné miest­nosti mohli byť orien­to­vané na východnú, južnú a západnú stranu. Tri pod­la­žia majú priamy kon­takt so záh­ra­dou a roz­ši­rujú tak inten­zívne obytné využí­va­nie záh­rady. Osa­de­nie domu eli­mi­nuje pohľad na pane­lové domy na seve­ro­vý­chod­nej strane svahu a posil­ňuje atrak­tívne juho­zá­padné výhľady na časť Bra­ti­slavy a rakús­keho Hain­burgu.

cmsSiteBoxPhoto_15677-10693

V naj­niž­šom pod­laží, priamo prí­stup­nom z ulice, sa nachá­dza garáž a tech­nicko-skla­dové záze­mie domu.

Pries­to­rové uspo­ria­da­nie nasle­du­jú­cich pod­laží je kom­bi­ná­ciou vlo­že­ného komu­ni­kačno-hygie­nic­kého jadra pozdĺž sever­nej fasády a otvo­re­ného obyt­ného “veľ­kop­ries­toru” s mož­nos­ťou varia­bil­ného čle­ne­nia skri­ňop­rieč­kami. Druhé nadzemné pod­la­žie, ktoré je záro­veň vstup­ným pod­la­žím, variuje tento kon­cept o vysu­nutú hmotu pra­covne. Tá slúži ako kan­ce­lá­ria s mož­nos­ťou pria­meho prí­stupu zákaz­ní­kov.

1234567891011

Rie­še­nie dis­po­zí­cie a jej čle­ne­nie skri­ňop­rieč­kami umož­ňuje rôzne pro­por­cie čle­ne­nia pod­laží. Samos­tatný vstup zo záh­rady na sever­nej strane a komu­ni­kačné jadro pri­pra­vené na osa­de­nie výťahu, priamo počíta s viac­ge­ne­rač­ným využí­va­ním v blíz­kej budúc­nosti.

Dom je rea­li­zo­vaný ako kom­bi­ná­cia oce­ľo­be­tónu a muro­va­ných teh­lo­vých častí. Všetky stropy a nie­ktoré steny sú v inte­ri­éri pone­chané ako pohľa­dové betó­nové. Pod­lahy v celom dome sú liate živi­cové v svet­lo­žl­tej farbe. Časť nábytku a zaria­de­nia je vyro­bená na mieru, časť pochá­dza z pred­chá­dza­jú­ceho býva­nia maji­te­ľov a počíta s obme­nou v budúc­nosti.

00001002003004005006007008

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Maroš Fečík

Pridať komentár (0)