Motocykel budúcnosti s 36-palcovými kolesami využíva lietadlový motor z ďalekej minulosti

Richard Vitkovský / 10. augusta 2018 / Tech a inovácie

zdroj: youtube
  • Mo­to­cy­kel bu­dúc­nosti TMC Du­mont zo­stro­jil bý­valý pre­te­kár For­muly 1 Tarso Ma­rques
  • Svoj sen sa roz­ho­dol spl­niť po dl­hých 15-tich ro­koch.
  • Dnes púta po­zor­nosť všade, kde príde
  • Stroj má to­tiž nie­len le­tecký mo­tor, ale aj ob­rov­ské ko­lesá bez stre­do­vej osy

Pri na­sle­du­jú­cej správe ur­čite zbys­trí po­zor­nosť každý mi­lov­ník mo­to­cyk­lov. Na svetlo sveta to­tiž vy­šiel zau­jí­mavý stroj, aký si prav­de­po­dobne ešte ni­kdy ne­vi­del. Stroj bu­dúc­nosti je je­di­nečný. Ho­vo­ríme to­tiž to­tiž o vlast­nom ná­vrhu ši­kov­ného člo­veka, ktorý mi­luje rých­losť a zvuk sil­ných mo­to­rov. Na inom mieste na svete by si teda hľa­dal len márne.

Mo­to­cy­kel vy­zerá ne­sku­točne, hlavne pre svoje 36-pal­cové ko­lesá. Vďaka tomu sa zdá, ako keby sa vzná­šal nad ze­mou. Au­tor pre­po­jil dva roz­dielne svety, bu­dúc­nosť a mi­nu­losť. Stroj to­tiž vy­užíva ne­fal­šo­vaný le­tecký mo­tor z roku 1960. Tvor­com mo­to­cyklu je bý­valý jaz­dec For­muly 1 Tarso Ma­rques, ktorý bol nie­len mi­lov­ní­kom jaz­de­nia na rých­lych stro­joch, ale je aj veľmi schop­ným ná­vrhá­rom. Ná­vrh vlast­ného mo­to­cykla s ob­rov­skými ko­le­sami bez stre­do­vej osy by jed­no­du­cho laik ne­zo­sta­vil, ani keby veľmi chcel.

Pre­po­je­nie mi­nu­losti a bu­dúc­nosti sa po­da­rilo na jed­notku

Ne­ty­pické ko­lesá sú asi to prvé, čo si všim­neš. Nie sú tu to­tiž žiadne špice, ale sú pevne pri­pev­nené na spodnú časť rámu mo­to­cykla. Tarso Ma­rques si tak spl­nil dl­ho­ročný sen. O nie­čom po­dob­nom to­tiž sní­val dl­hých 15 ro­kov. Na re­a­li­zá­ciu sa však od­vá­žil až ne­dávno. Prečo až te­raz? Pred mno­hými rokmi to­tiž ne­bola ta­káto úp­rava možná. Bola veľmi ná­kladná a chý­bali par­tneri, ktorí by ju po­mohli fi­nan­co­vať.

Druhý dô­vod, ktorý umož­nil sen zre­a­li­zo­vať, bola naj­väč­šia mo­to­cyk­lová ak­cia sveta Da­y­tona Bike Week rally, kde chcel svoj stroj Ma­rques pred­viesť. Snaha sa vy­pla­tila a stroj do­konca zís­kal oce­ne­nie za naj­lepší mo­to­cy­kel ak­cie. Mo­to­cy­kel bol kom­pletne na­vr­hnutý a zo­stro­jený v Bra­zí­lii. Sa­motný tvorca po­va­žuje túto úp­ravu za najd­rah­šiu.

Stroj vy­užíva ne­fal­šo­vaný le­tecký mo­tor z roku 1960 s vý­ko­nom 300 koní, ktorý vy­ro­bila spo­loč­nosť Rolls-Ro­yce. Sa­motný tvorca je veľký taj­nos­tkár. Nie­lenže ne­od­ha­lil cenu úp­ravy, ale do­konca od­mie­tol zve­rej­niť aj ma­xi­málnu rých­losť.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)