Ako si môžeš stiah­nuť dáta z Face­bo­oku?

Linda Cebrová / 13. septembra 2016 / Lifehacking

Načo si sťa­ho­vať svo­je dáta, ak väč­ši­nu z nich náj­dem pria­mo v pro­fi­le? To je síce prav­da, ale vidieť ich pohro­ma­de odpre­zen­to­va­né vo for­me mini web­strá­nok môže slú­žiť ako triez­ve pri­po­me­nu­tie toho, čo všet­ko dovo­líš Face­bo­oku, aby o tebe vedel.

Nasle­du­júc požia­dav­ky roz­hod­nu­tia súd­ne­ho dvo­ru Európ­skej únie, Face­bo­ok „upg­ra­dol „ fun­kciu, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom stiah­nuť a archi­vo­vať si ich osob­né dáta. Teda tie, kto­ré zdie­ľa­jú s veľ­kým mod­rým bra­tom.

Za túto vymo­že­nosť môže­me vďa­čiť Maxo­vi Sch­rem­so­vi, rakús­ke­mu štu­den­to­vi prá­va, kto­rý poslal Face­bo­oku žia­dosť o zasla­nie kópie jeho dát, kto­rý­mi sociál­na sieť dis­po­nu­je. Face­bo­ok mu poslal CD, kto­ré obsa­ho­va­lo viac ako tisíc strá­nok. Šoko­va­ný roz­sa­hom osob­ných infor­má­cií, kto­ré Face­bo­ok naz­hro­maž­dil sa začal činiť.

sc

Max zalo­žil pro­jekt Euro­pe vs.Facebook, v kto­rom vyzval tisí­ce uží­va­te­ľov, aby tiež požia­da­li o kópiu svo­jich dát. To pri­nú­ti­lo Face­bo­ok konať a v roku 2010 pred­sta­viť fun­kciu archí­vu. Avšak neus­po­ko­je­ný so zís­ka­ný­mi dáta­mi, Sch­rems vypl­nil nie­koľ­ko sťaž­nos­tí u komi­sá­ra pre ochra­nu úda­jov v Írsku, kto­ré vied­li k zave­de­niu vylep­še­nej fun­kcie archí­vu, kto­rá obsa­hu­je infor­má­cie aj o cookies ale­bo pri­hla­so­va­cích úda­joch pou­ží­va­te­ľov.

Zis­tiť, čo všet­ko face­bo­oku posky­tu­ješ nie je nič nároč­né. Ako prvé, klik­ni na nasta­ve­nie tvoj­ho pro­fi­lu.
fb1

Vo vše­obec­ných nasta­ve­niach tvoj­ho účtu klik­ni na mož­nosť „stiah­nuť kópiu.“

Ak dáš spus­tiť archi­vo­va­nie, Face­bo­ok ti pošle na zada­ný mail link, cez kto­rý si môžeš všet­ky infor­má­cie stiah­nuť. Na mail si počkáš oko­lo 10 minút, v závis­los­ti od toho, koľ­ko infor­má­cií si Face­bo­oku posky­tol.

a

V mojom prí­pa­de to trva­lo asi 20 minút. So stia­hnu­tím sa musíš popo­náh­lať, keď­že link po neja­kom čase expi­ru­je.

b

Data obdžíš ako .zip súbor v kto­rom sú všet­ky infor­má­cie v podo­be mini HTML web strá­nok, tak­že je veľ­mi ľah­ké sa v nich orien­to­vať. Začni tým, že si otvo­ríš súbor s náz­vom index.html. V inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či sa ti zobra­zí strán­ka, kto­rá bude vyze­rať ako tvoj mini pro­fil.

Už ten­to súbor samot­ný obsa­hu­je pomer­ne dosť infor­má­cií o tebe vrá­ta­ne dátu­mu tvo­jej regis­trá­cie, sta­vu plus tvo­jich pred­chá­dza­jú­cich vzťa­hov. Náj­deš tam infor­má­cie o rodi­ne, vzde­la­ní ale­bo prá­ci. To sú všet­ky infor­má­cie, kto­ré si Face­bo­oku posky­tol už v minu­los­ti.

c

Zau­jí­ma­vá je časť Ads v kto­rej ti Face­bo­ok uká­že, čo si mys­lí, že by ťa moh­lo zau­jí­mať a rekla­my na kto­ré si v minu­los­ti kli­kol. Avšak dis­po­nu­je len infor­má­cia­mi o rekla­mách, na kto­ré si kli­kol v nedáv­nom čase, tak­že to nie je tvo­ja cel­ko­vá his­tó­ria. Nie­kto­ré veci, kto­ré môžeš nájsť v „ads topics“ sú pri­naj­men­šom prek­va­pu­jú­ce.

d

Vo svo­jich stia­hnu­tých dátach náj­deš kaž­dú fot­ku a video, kto­ré si kedy na Face­bo­ok nahral. Ak si otvo­ríš mini strán­ku s náz­vom „pho­to“ môžeš vidieť všet­ky meta data. Zis­tíš kedy a kde si fot­ku odfo­til, na akom zaria­de­ní a tvo­ju IP adre­su keď si ju nahrá­val.

e

Pomer­ne ľah­ko môžeš zo svoj­ho pro­fi­lu vyčí­tať, koho máš vo friend lis­te. Avšak Face­bo­ok ucho­vá­va úda­je aj o tom, koho všet­ké­ho si si za posled­ných 10 rokov zo zozna­mu pria­te­ľov vyma­zal ale­bo komu si poslal žia­dosť o pria­teľ­stvo. Ško­de je, že nezis­tíš, kto si vyma­zal z pria­te­ľov teba

V prí­pa­de, že by ťa chy­ti­la nos­tal­gia, môžeš sa pozrieť do minu­los­ti a zis­tiť na akých even­toch si sa zúčast­nil. Nie je to zlý nápad v prí­pa­de, že by si potre­bo­val zis­tiť dátum ale­bo adre­su kona­nia neja­ké­ho even­tu.
K nahliad­nu­tiu sú aj takz­va­né “Facial Recog­ni­ti­on Data”. Na prvý pohľad len zhluk čísel, kto­ré nič neho­vo­ria. Ale Face­bo­ok má zjav­ne až 237 prí­kla­dov toho, ako vyze­rám. Pod­ľa tých­to čísel môže Face­bo­ok pomá­hať tvo­jim pria­te­ľom, keď ťa chcú ozna­čiť na fot­ke.
tvar

Pre­chá­dzať si his­tó­riu svo­jich dát je ako hra­bať sa v sta­rom diá­ri. Je tam enorm­né množ­stvo naozaj osob­ných infor­má­cií. Už len číta­nie správ naz­hro­maž­de­ných za nie­koľ­ko rokov vyvo­lá­va zvlášt­ny pocit. Po nie­koľ­kých minú­tach scrol­lo­va­nia som sa nedos­ta­la ani do štvr­ti­ny strán­ky. Neviem si pred­sta­viť osob­nej­ší archív môj­ho živo­ta a je cel­kom bizar­né, že ho zdie­ľam so spo­loč­nos­ťou v Kali­for­nii. 

zdroj: businessinsider.com,makeuseof.com zdroj obrázkov:unsplash.com, independent.ie

Pridať komentár (0)