Ako si môžeš stiah­nuť dáta z Face­bo­oku?

Linda Cebrová / 13. septembra 2016 / Tools a produktivita

Načo si sťa­ho­vať svoje dáta, ak väč­šinu z nich náj­dem priamo v pro­file? To je síce pravda, ale vidieť ich pohro­made odpre­zen­to­vané vo forme mini web­strá­nok môže slú­žiť ako triezve pri­po­me­nu­tie toho, čo všetko dovo­líš Face­bo­oku, aby o tebe vedel.

Nasle­du­júc požia­davky roz­hod­nu­tia súd­neho dvoru Európ­skej únie, Face­book „upg­ra­dol „ fun­kciu, ktorá umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom stiah­nuť a archi­vo­vať si ich osobné dáta. Teda tie, ktoré zdie­ľajú s veľ­kým mod­rým bra­tom.

Za túto vymo­že­nosť môžeme vďa­čiť Maxovi Sch­rem­sovi, rakús­kemu štu­den­tovi práva, ktorý poslal Face­bo­oku žia­dosť o zasla­nie kópie jeho dát, kto­rými sociálna sieť dis­po­nuje. Face­book mu poslal CD, ktoré obsa­ho­valo viac ako tisíc strá­nok. Šoko­vaný roz­sa­hom osob­ných infor­má­cií, ktoré Face­book naz­hro­maž­dil sa začal činiť.

sc

Max zalo­žil pro­jekt Europe vs.Facebook, v kto­rom vyzval tisíce uží­va­te­ľov, aby tiež požia­dali o kópiu svo­jich dát. To pri­nú­tilo Face­book konať a v roku 2010 pred­sta­viť fun­kciu archívu. Avšak neus­po­ko­jený so zís­ka­nými dátami, Sch­rems vypl­nil nie­koľko sťaž­ností u komi­sára pre ochranu úda­jov v Írsku, ktoré viedli k zave­de­niu vylep­še­nej fun­kcie archívu, ktorá obsa­huje infor­má­cie aj o cookies alebo pri­hla­so­va­cích úda­joch pou­ží­va­te­ľov.

Zis­tiť, čo všetko face­bo­oku posky­tu­ješ nie je nič náročné. Ako prvé, klikni na nasta­ve­nie tvojho pro­filu.
fb1

Vo vše­obec­ných nasta­ve­niach tvojho účtu klikni na mož­nosť „stiah­nuť kópiu.“

Ak dáš spus­tiť archi­vo­va­nie, Face­book ti pošle na zadaný mail link, cez ktorý si môžeš všetky infor­má­cie stiah­nuť. Na mail si počkáš okolo 10 minút, v závis­losti od toho, koľko infor­má­cií si Face­bo­oku posky­tol.

a

V mojom prí­pade to trvalo asi 20 minút. So stia­hnu­tím sa musíš popo­náh­lať, keďže link po neja­kom čase expi­ruje.

b

Data obdžíš ako .zip súbor v kto­rom sú všetky infor­má­cie v podobe mini HTML web strá­nok, takže je veľmi ľahké sa v nich orien­to­vať. Začni tým, že si otvo­ríš súbor s náz­vom index.html. V inter­ne­to­vom pre­hlia­dači sa ti zobrazí stránka, ktorá bude vyze­rať ako tvoj mini pro­fil.

Už tento súbor samotný obsa­huje pomerne dosť infor­má­cií o tebe vrá­tane dátumu tvo­jej regis­trá­cie, stavu plus tvo­jich pred­chá­dza­jú­cich vzťa­hov. Náj­deš tam infor­má­cie o rodine, vzde­laní alebo práci. To sú všetky infor­má­cie, ktoré si Face­bo­oku posky­tol už v minu­losti.

c

Zau­jí­mavá je časť Ads v kto­rej ti Face­book ukáže, čo si myslí, že by ťa mohlo zau­jí­mať a reklamy na ktoré si v minu­losti kli­kol. Avšak dis­po­nuje len infor­má­ciami o rekla­mách, na ktoré si kli­kol v nedáv­nom čase, takže to nie je tvoja cel­ková his­tó­ria. Nie­ktoré veci, ktoré môžeš nájsť v „ads topics“ sú pri­naj­men­šom prek­va­pu­júce.

d

Vo svo­jich stia­hnu­tých dátach náj­deš každú fotku a video, ktoré si kedy na Face­book nahral. Ak si otvo­ríš mini stránku s náz­vom „photo“ môžeš vidieť všetky meta data. Zis­tíš kedy a kde si fotku odfo­til, na akom zaria­dení a tvoju IP adresu keď si ju nahrá­val.

e

Pomerne ľahko môžeš zo svojho pro­filu vyčí­tať, koho máš vo friend liste. Avšak Face­book ucho­váva údaje aj o tom, koho všet­kého si si za posled­ných 10 rokov zo zoznamu pria­te­ľov vyma­zal alebo komu si poslal žia­dosť o pria­teľ­stvo. Škode je, že nezis­tíš, kto si vyma­zal z pria­te­ľov teba

V prí­pade, že by ťa chy­tila nos­tal­gia, môžeš sa pozrieť do minu­losti a zis­tiť na akých even­toch si sa zúčast­nil. Nie je to zlý nápad v prí­pade, že by si potre­bo­val zis­tiť dátum alebo adresu kona­nia neja­kého eventu.
K nahliad­nu­tiu sú aj takz­vané “Facial Recog­ni­tion Data”. Na prvý pohľad len zhluk čísel, ktoré nič neho­vo­ria. Ale Face­book má zjavne až 237 prí­kla­dov toho, ako vyze­rám. Podľa týchto čísel môže Face­book pomá­hať tvo­jim pria­te­ľom, keď ťa chcú ozna­čiť na fotke.
tvar

Pre­chá­dzať si his­tó­riu svo­jich dát je ako hra­bať sa v sta­rom diári. Je tam enormné množ­stvo naozaj osob­ných infor­má­cií. Už len číta­nie správ naz­hro­maž­de­ných za nie­koľko rokov vyvo­láva zvláštny pocit. Po nie­koľ­kých minú­tach scrol­lo­va­nia som sa nedos­tala ani do štvr­tiny stránky. Neviem si pred­sta­viť osob­nejší archív môjho života a je cel­kom bizarné, že ho zdie­ľam so spo­loč­nos­ťou v Kali­for­nii. 

zdroj: businessinsider.com,makeuseof.com zdroj obrázkov:unsplash.com, independent.ie

Pridať komentár (0)