Musk pred­sta­vil solárnu stre­chu Tesla a ďal­šie ener­ge­tické pro­dukty

Martina Ditrichová / 30. októbra 2016 / Business

Aké novinku pred­sta­vil Elon v Los Ange­les?

Elon Musk pred­vče­rom v noci pred­sta­vil novú Tesla solárnu stre­chu v Uni­ver­sal Stu­dios v Los Ange­les. O jeho plá­no­va­nom pro­jekte sme počuli už pred hla­so­va­ním akci­oná­rov o Solar­City fúzii, naplá­no­va­nej na 17. novem­bra. Nazval ho “základ­nou súčas­ťou dosia­hnu­tia dife­ren­co­va­nej pro­duk­to­vej stra­té­gie”.

Solárne stre­chy Musk pred­vie­dol priamo na sláv­nych domoch Uni­ver­sal Stu­dios, ktoré poznáme z fil­mov. Vo svo­jej pre­zen­tá­cii, uká­zal via­cero variá­cií streš­ného dizajnu, od tra­dič­ných až po moderné s “tos­kán­skymi škrid­lami”. Všetky stre­chy sú zho­to­vené zo solár­nych pane­lov, ktoré ako solárne panely vôbec nevy­ze­rajú. Sú prak­ticky na nero­zoz­na­nie od tej, čo máš na dome.

a2

zdroj: thestudiotour.com

Musk sa vyjad­ril, že je nevy­hnutné, aby stre­cha aj dobre vyze­rala a na dizajne si dal zále­žať. Je zvláštne sle­do­vať muža, ktorý spus­til auto­mo­bi­lovú revo­lú­ciu s elek­tro­mo­bilmi, ria­di­teľa Spa­ceX, ktorý plá­nuje kolo­ni­zo­vať Mars a futu­ris­tic­kého pod­ni­ka­teľa, ako rieši dizajn stre­chy. „Pozrite sa tú sladkú stre­chu,” zažar­to­val Musk.

Na začiatku svojho prí­ho­voru zdô­raz­nil, že cie­ľom jeho firmy je urých­liť vyra­de­nie fosíl­nych palív z našich živo­tov a vytvá­rať viac udr­ža­teľný životný štýl. „Dúfam, že to je budúc­nosť, akú ste si priali,” dodal za obrov­ského potlesku.

screen-shot-2016-10-28-at-9-18-51-pm

Sú tri kľú­čové kom­po­nenty, ktoré môžu pomôcť s kli­ma­tic­kými zme­nami a majú pozi­tívny vplyv na svet: udr­ža­teľná výroba ener­gie, baté­rie a elek­trické autá,” má napí­sané Tesla na svo­jej web­stránke. „Tieto rie­še­nia už nezá­visle od seba exis­tujú, keď ich však skom­bi­nu­jeme, budú oveľa účin­nej­šie.

screen-shot-2016-10-28-at-8-52-59-pm

Musk zdô­raz­nil. že Tesla sa chystá integ­ro­vať svoje pro­dukty, čo zahŕňa aj Solar­City, keďže zlú­če­nie je už u konca. Naji­de­ál­nej­ším rie­še­ním je mať dom s Tesla stre­chou, v garáži Tesla auto a Tesla ener­ge­tickú “Power­wall”, v kto­rej budeš skla­do­vať jedlo.

Tesla a Pana­so­nic budú vyrá­bať solárne články v závode v Buf­falo v New Yorku. CEO Tesly tiež pred­vie­dol novú ver­ziu domá­cej baté­rie Power­wall 2.0, ktorá sa bude pre­dá­vať za 5,500 dolá­rov (cc 5000eur). Má dvoj­ná­sobný úložný pries­tor a dva­krát toľko ener­gie. Má 14kWh ener­gie a 5kWh trva­lého výkonu. Je to extrémne vylep­šená baté­ria, ako aj Tesla autá, ktoré sú rok čo rok výkon­nej­šie.

Už teraz má Tesla 38,000 pred­bež­ných objed­ná­vok na Power­wall, ktorá je v ponuke od prvej polo­vice roku 2016. Spo­loč­nosť inves­to­vala 5 miliárd dolá­rov do obrieho závodu na výrobu týchto baté­rií- Giga­fac­tory a dosiahne plnú pro­duk­ciu v budú­com roku. Nachá­dza sa v Nevade a oča­káva sa, že vytvorí okolo 500,000 baté­rií ročne.

screen-shot-2016-10-28-at-8-50-22-pm

Fúzia Tesly a Solar­City je naspad­nu­tie. Tesla toho mala v uply­nu­lom roku veľa, od roz­be­hnu­tia výroby Modelu 3 až po finančnú injek­ciu Solar­City vo výške 3 miliárd dolá­rov. Solar­City nemalo dobrý rok. Jej akcie klesli až o 45% a spo­loč­nosť musela kri­ticky zní­žiť svoje mar­ke­tin­gové výdaje a pop­re­púš­ťať veľa zamest­nan­cov z oblasti pre­daja a mar­ke­tingu. Spo­je­nie s Tes­lou by jej malo značne pomôcť a navyše by to malo pomôcť aj nám a našej pla­néte.

zdroj: businessinsider.com zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com zdroj titul­ného obrázka: businessinsider.com

Pridať komentár (0)