Musk pred­sta­vil solár­nu stre­chu Tes­la a ďal­šie ener­ge­tic­ké pro­duk­ty

Martina Ditrichová / 30. októbra 2016 / Business

Aké novin­ku pred­sta­vil Elon v Los Ange­les?

Elon Musk pred­vče­rom v noci pred­sta­vil novú Tes­la solár­nu stre­chu v Uni­ver­sal Stu­di­os v Los Ange­les. O jeho plá­no­va­nom pro­jek­te sme poču­li už pred hla­so­va­ním akci­oná­rov o Solar­Ci­ty fúzii, naplá­no­va­nej na 17. novem­bra. Nazval ho “základ­nou súčas­ťou dosia­hnu­tia dife­ren­co­va­nej pro­duk­to­vej stra­té­gie”.

Solár­ne stre­chy Musk pred­vie­dol pria­mo na sláv­nych domoch Uni­ver­sal Stu­di­os, kto­ré pozná­me z fil­mov. Vo svo­jej pre­zen­tá­cii, uká­zal via­ce­ro variá­cií streš­né­ho dizaj­nu, od tra­dič­ných až po moder­né s “tos­kán­sky­mi škrid­la­mi”. Všet­ky stre­chy sú zho­to­ve­né zo solár­nych pane­lov, kto­ré ako solár­ne pane­ly vôbec nevy­ze­ra­jú. Sú prak­tic­ky na nero­zoz­na­nie od tej, čo máš na dome.

a2

zdroj: thestudiotour.com

Musk sa vyjad­ril, že je nevy­hnut­né, aby stre­cha aj dob­re vyze­ra­la a na dizaj­ne si dal zále­žať. Je zvlášt­ne sle­do­vať muža, kto­rý spus­til auto­mo­bi­lo­vú revo­lú­ciu s elek­tro­mo­bil­mi, ria­di­te­ľa Spa­ceX, kto­rý plá­nu­je kolo­ni­zo­vať Mars a futu­ris­tic­ké­ho pod­ni­ka­te­ľa, ako rie­ši dizajn stre­chy. „Pozri­te sa tú slad­kú stre­chu,” zažar­to­val Musk.

Na začiat­ku svoj­ho prí­ho­vo­ru zdô­raz­nil, že cie­ľom jeho fir­my je urých­liť vyra­de­nie fosíl­nych palív z našich živo­tov a vytvá­rať viac udr­ža­teľ­ný život­ný štýl. „Dúfam, že to je budúc­nosť, akú ste si pria­li,” dodal za obrov­ské­ho potles­ku.

screen-shot-2016-10-28-at-9-18-51-pm

Sú tri kľú­čo­vé kom­po­nen­ty, kto­ré môžu pomôcť s kli­ma­tic­ký­mi zme­na­mi a majú pozi­tív­ny vplyv na svet: udr­ža­teľ­ná výro­ba ener­gie, baté­rie a elek­tric­ké autá,” má napí­sa­né Tes­la na svo­jej web­strán­ke. „Tie­to rie­še­nia už nezá­vis­le od seba exis­tu­jú, keď ich však skom­bi­nu­je­me, budú ove­ľa účin­nej­šie.

screen-shot-2016-10-28-at-8-52-59-pm

Musk zdô­raz­nil. že Tes­la sa chys­tá integ­ro­vať svo­je pro­duk­ty, čo zahŕňa aj Solar­Ci­ty, keď­že zlú­če­nie je už u kon­ca. Naji­de­ál­nej­ším rie­še­ním je mať dom s Tes­la stre­chou, v gará­ži Tes­la auto a Tes­la ener­ge­tic­kú “Power­wall”, v kto­rej budeš skla­do­vať jed­lo.

Tes­la a Pana­so­nic budú vyrá­bať solár­ne člán­ky v závo­de v Buf­fa­lo v New Yor­ku. CEO Tes­ly tiež pred­vie­dol novú ver­ziu domá­cej baté­rie Power­wall 2.0, kto­rá sa bude pre­dá­vať za 5,500 dolá­rov (cc 5000e­ur). Má dvoj­ná­sob­ný úlož­ný pries­tor a dva­krát toľ­ko ener­gie. Má 14k­Wh ener­gie a 5kWh trva­lé­ho výko­nu. Je to extrém­ne vylep­še­ná baté­ria, ako aj Tes­la autá, kto­ré sú rok čo rok výkon­nej­šie.

Už teraz má Tes­la 38,000 pred­bež­ných objed­ná­vok na Power­wall, kto­rá je v ponu­ke od prvej polo­vi­ce roku 2016. Spo­loč­nosť inves­to­va­la 5 miliárd dolá­rov do obrie­ho závo­du na výro­bu tých­to baté­rií- Giga­fac­to­ry a dosiah­ne plnú pro­duk­ciu v budú­com roku. Nachá­dza sa v Neva­de a oča­ká­va sa, že vytvo­rí oko­lo 500,000 baté­rií roč­ne.

screen-shot-2016-10-28-at-8-50-22-pm

Fúzia Tes­ly a Solar­Ci­ty je naspad­nu­tie. Tes­la toho mala v uply­nu­lom roku veľa, od roz­be­hnu­tia výro­by Mode­lu 3 až po finanč­nú injek­ciu Solar­Ci­ty vo výš­ke 3 miliárd dolá­rov. Solar­Ci­ty nema­lo dob­rý rok. Jej akcie kles­li až o 45% a spo­loč­nosť muse­la kri­tic­ky zní­žiť svo­je mar­ke­tin­go­vé výda­je a pop­re­púš­ťať veľa zamest­nan­cov z oblas­ti pre­da­ja a mar­ke­tin­gu. Spo­je­nie s Tes­lou by jej malo znač­ne pomôcť a navy­še by to malo pomôcť aj nám a našej pla­né­te.

zdroj: businessinsider.com zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com zdroj titul­né­ho obráz­ka: businessinsider.com

Pridať komentár (0)