Myš­lienky, ktoré zme­nia tvoj postoj k práci

Tatiana Blazseková / 21. september 2015 / Tools a produktivita

Nie, žiadne recepty typu: rob toto a budeš úspešný. Úspech si vyža­duje kom­plex­nosť, ktorá sa do šies­tich bodov nezmestí. Minulý rok, Dave Ker­pen, gene­rálny ria­di­teľ Like­able Lokal, našiel v svo­jej poš­to­vej schránke pohľad­nicu. Boli na nej vyob­ra­zené akti­vity, ktoré robia úspešní ľudia a naopak, ktoré zasa tí neús­pešní. Pohľad­nicu mu zaslal Andy Bai­ley z Petra Coatch. 

Zvláštne na tom bolo to, že títo dvaja ľudia sa nikdy nestretli. Dave to však nerie­šil a zave­sil si pohľad­nicu na stenu do pra­covne. Ako tak na ňu poze­ral, uve­do­mil si nie­koľko dôle­ži­tých vecí. Nebu­dem to nazý­vať radami alebo tipy ako byť úspešný. Sú to skôr krátke myš­lienky, ktoré zme­nili Davov postoj k práci a môžu pri­niesť zmeny v naze­raní na kari­éru a život.

1. Nájsť odvahu a konať vs. mať strach

Pri­jať a usku­toč­niť zmenu, chce sku­točne veľa úsi­lia. Tech­no­lo­gický pokrok spô­so­buje, že ľudia sa stále musia pris­pô­so­bo­vať novým okol­nos­tiam. Ono to chce sku­točne veľkú odvahu hovo­riť ÁNO novým prí­le­ži­tos­tiam. Mať strach a pod­ria­diť sa mu, však spô­so­buje, že člo­vek sa neod­váži konať.

2. Hovo­riť o myš­lien­kach vs. oho­vá­rať

Oho­vá­ra­nie, rie­še­nie iných ľudí neve­die k ničomu. Pri klá­bo­sení o iných ľuďoch sa nikdy nedop­ra­cu­jete ku kre­a­tív­nym nápa­dom. Choďte von s pria­teľmi, bavte sa o tom, čo ich baví, čo ich zau­jalo, ako by sa to dalo usku­toč­niť a vytvorte tak niečo iné.

3. Zvlád­nuť zly­ha­nie

Stáva sa to: spra­víte chybu, zle vyhod­no­títe situ­áciu a zacho­váte sa, ako by ste sa nemali. Každý zažíva svoje pády a vzo­stupy. Dôle­žité je však vedieť pri­jať svoje zly­ha­nia. Naj­hor­šie je mať šéfa idi­ota, ktorý je pano­vačný, huláka, neprizná si chybu a hádže ju na svoj tím. Stratí tak u ľudí rešpekt a pomys­lia si o ňom svoje.

4. Pochvá­liť vs. pre­hliad­nuť

Dajte ľuďom pocí­tiť, že sú v nie­čom dobrí. Pochváľte ich, oceňte ich prácu. Pár slov vie člo­veka nesku­točne moti­vo­vať a tak­tiež to pris­pieva k utu­že­niu spo­loč­ného vzťahu a dôvery.

5. Dopriať aj inému

Naj­hor­šie čo poznám, sú závist­liví ľudia. Ako hovorí Ker­pen: „Ak pra­cu­jete v neja­kej orga­ni­zá­cii medzi ľuďmi, na to, aby ste boli úspešní, musí byť úspešný každý z vás“. Chcite aby ostatní okolo vás boli úspešní a pod­po­rujte sa navzá­jom. Hlavne neoho­vá­rajte a nezá­viďte iným ich úspech.

6. Zdo­ko­na­ľo­vať sa vs. sedieť na zadku ako päť peňazí a sprá­vať sa, ako chro­bák Truh­lík, ktorý všade bol, všetko videl a všetko vie.

Skon­če­ním školy pro­ces výučby nekončí. To je síce pekné, že ste skon­čili so samými jed­not­kami a čer­ve­ným dip­lo­mom, ak chcete byť úspešný, učiť sa musíte stále. Naj­hor­šie je pove­dať, že všetko viete a nikto vám už nič nemusí vysvet­ľo­vať.

Ak by ste si mali z tohto článku odniesť niečo, tak by to bolo niečo takéto: Buďte pokorní, počú­vajte, neriešte iných a vzde­lá­vajte sa neus­tále.

Zdroje: businessinsider.com, www.linkedin.com

Pridať komentár (0)