Na cestovanie vlakom by si nemal zanevrieť. Toto je 12 najkrajších trás, ktoré si autom neužiješ

Richard Vitkovský / 2. februára 2019 / Lifehacking

  • Ces­to­va­nie vla­kom patrí me­dzi ob­ľú­bené formy do­pravy, hoci na Slo­ven­sku je to čím ďa­lej, tým zau­jí­ma­vej­šie
  • Z okna vlaku často vi­díme zau­jí­ma­vosti, ktoré by nám pri ces­to­vaní au­tom ur­čite unikli
  • Na svete exis­tuje množ­stvo dych­be­rú­cich vla­ko­vých trás, na kto­rých uvi­díš také vý­hľady, že od úžasu za­bud­neš za­tvo­riť ústa
zdroj: unsplash.com
  • Ces­to­va­nie vla­kom patrí me­dzi ob­ľú­bené formy do­pravy, hoci na Slo­ven­sku je to čím ďa­lej, tým zau­jí­ma­vej­šie
  • Z okna vlaku často vi­díme zau­jí­ma­vosti, ktoré by nám pri ces­to­vaní au­tom ur­čite unikli
  • Na svete exis­tuje množ­stvo dych­be­rú­cich vla­ko­vých trás, na kto­rých uvi­díš také vý­hľady, že od úžasu za­bud­neš za­tvo­riť ústa

Ak rád ces­tu­ješ vla­kom a si ro­man­tická duša, týchto 12 scé­nic­kých vla­ko­vých tratí čaká priamo na teba. Pat­ria ur­čite me­dzi tie naj­zau­jí­ma­vej­šie na svete.

Trasa z Be­leh­radu do mesta Bar

Táto trasa je vhodná pre mi­lov­ní­kov sta­vieb, kon­krétne mos­tov a tu­ne­lov. Ni­kde to­tiž ne­ab­sol­vu­ješ jazdu po 435 mos­toch a ne­prej­deš 254 tu­nelmi po­čas 10-ho­di­no­vej jazdy.

Cesta srd­com Ka­li­for­nie

Ak mi­lu­ješ Ame­riku a hlavne Ka­li­for­niu a chceš vi­dieť jej krásy od hôr až po ní­žiny, tak by si mal na­stú­piť na vlak Ca­li­for­nia Zep­hyr, vďaka kto­rému ab­sol­vu­ješ najk­raj­šiu trasu v Se­ver­nej Ame­rike.

Cesta z To­ronta do Van­cou­veru

Ka­nada je pop­ret­ká­vaná zla­tis­tými pré­riami, na kto­rých sa ke­dysi pásli stáda bi­zó­nov, množ­stvom ja­zier a ma­leb­nými mes­teč­kami. Na tento troj­dňový vý­let ur­čite ne­za­bud­neš.

Ak chceš za­žiť at­mo­sféru ako z roz­právky, tak ur­čite na­stúp na pa­lubu vlaku Ro­yal Ra­jast­han on Whe­els. Tento ti ukáže ži­vot v roz­právke priamo na ko­le­sách. Vlak je taký lu­xusný, že ok­rem priam pa­lá­co­vého vy­ba­ve­nia ti po­núkne aj kú­pele. Za­tiaľ sa mô­žeš ko­chať po­hľa­dom na rôzne in­dické pev­nosti a pa­láce.

vlakomZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: pa­la­ce­on­wheel.org

Mi­lu­ješ za­sne­žené vr­choly hôr, čerstvý vzduch a čistú pa­nen­skú prí­rodu? Jazda vla­kom Gla­cier Ex­press ťa zá­sobí všet­kým, po čom tvoje srdce túži. Celá trasa je pop­ret­ká­vaná zau­jí­ma­vými de­din­kami a spája dve na­job­ľú­be­nej­šie hor­ské stre­diská St. Mo­ritz a Zer­matt.

Ak máš rád výšky a ces­tu­ješ rád na hrane, tak tu si prí­deš na svoje. Trať, ktorá ve­die cez Andy a končí na hra­ni­ciach s Chile, patrí me­dzi naj­vyš­šie vla­kové trasy sveta.

vlakyZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ar­gen­tina-excep­cion.com

Shon­go­lolo Ex­press je naj­lac­nejší vlak v Af­rike. To však ne­zna­mená žia­den ne­dos­ta­tok. Trať sa to­tiž vi­nie af­ric­kou di­vo­či­nou ako had. Za­stávky v re­zer­vá­ciách a na re­me­sel­ných tr­hoch sú sa­moz­rej­mos­ťou.

Mi­lu­ješ Rusko a stu­denú Si­bír? Tak za dva týždne tieto miesta spoz­náš na­ozaj de­tailne. Cesta za­čína vo Vla­di­vos­toku a končí v Mos­kve. Trasa ve­die okolo naj­hl­b­šieho ja­zera sveta Baj­kal.

vladivostok vlakZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ko­re­a­kon­sult.com

Ak bu­deš v Aus­trá­lii, ur­čite na­stúp na pa­lubu vlaku The Ghan. Trasa, ktorá patrí k najk­raj­ším na svete, ťa pre­ve­die zá­ku­tiami Aus­trá­lie, kde sa bež­nými do­prav­nými pros­tried­kami ne­máš mož­nosť do­stať.

 vlak the granZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: aus­tra­lian-trains.com

Máš rád ro­man­tiku a chceš ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok vo dvo­j­ici? Tak na­stúp na pa­lubu ne­fal­šo­va­ného lu­xus­ného Orient Ex­pressu, kde sa po­dá­vajú ve­čere so štyrmi chodmi. Na tento dvoj­dňový vý­let ur­čite ne­za­bud­neš.

Presne 224 ki­lo­met­rov pre­ces­tu­ješ na trase Tran­zAl­pine spá­ja­jú­cej Christ­church a Gre­y­mouth. Celú trasu prej­deš za me­nej ako päť ho­dín. Na­ba­žíš sa nád­her­nými po­hľadmi na kra­jinu a jej ne­ko­nečné pla­niny.

Vlak, ktorý ťa pre­ve­die skrom­nou ír­skou kra­ji­nou, má špe­ciálne upra­vené vy­hliad­kové vozne s veľ­kými ok­nami. Ne­unikne ti tak žiadna zau­jí­ma­vosť na ceste z Dub­linu do Corku alebo Bel­fastu.

luxusné vlakyZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: lu­xu­ri­ous­ma­ga­zine.com
Pridať komentár (0)