Jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších fun­kcií Face­bo­oku je pou­ží­va­ná stá­le menej a menej

Michal Ondro / 12. apríla 2016 / Tech a inovácie

Face­bo­ok sa pre­slá­vil ako mies­to, kde ľudia moh­li zdie­ľať rôz­ne osob­né momen­ty zo svoj­ho živo­ta, ako pamät­né zážit­ky, život­né úspe­chy, zás­nu­by ale­bo fot­ky svo­jich novo­na­ro­de­ných detí. Zo šta­tis­tík, kto­ré ma Face­bo­ok k dis­po­zí­cii, však vyplý­va, že ľudia už so svo­ji­mi pria­teľ­mi zdie­ľa­jú stá­le menej a menej osob­né­ho.

Toto však nezna­me­ná, že cel­ko­vý počet zdie­ľa­ných prís­pev­kov kle­sá, to nie. Vyše miliar­da pou­ží­va­te­ľov tej­to sociál­nej sie­te sa však rad­šej pode­lí s pria­teľ­mi o rôz­ne videá, člán­ky ale­bo lin­ky na zau­jí­ma­vé strán­ky. Ako keby si ľudia zača­li o tro­chu viac brá­niť svo­je súkro­mie.

Pokles počtu zdie­ľa­ných osob­ných vecí pri­chá­dza v čase, kedy sú stá­le popu­lár­nej­ší­mi apli­ká­cie na posie­la­nie fotiek/správ ako Snap­chat ale­bo What­sApp — pat­ria­ci do vlast­níc­tva samot­né­ho Face­bo­oku. Bol zazna­me­na­ný pokles tak­mer 15% opro­ti minu­lé­mu roku, čo je cel­kom dosť.

1436593303_facebook

foto: vladtime.ru

A aká je reak­cia Face­bo­oku? Nie je tomu dlho, čo ten­to gigant zria­dil špe­ciál­ny tím, kto­rý by s tou­to hroz­bou mal bojo­vať. Vznik­la fun­kcia „On this day“, kto­rá nám má uká­zať, čo sme v ten­to istý deň zdie­ľa­li pred rokom, dvo­ma ale­bo pia­ti­mi. Zuc­ker­berg teda chce, aby sme si vstú­pi­li do sve­do­mia a uve­do­mi­li si, že kedy­si sme na jeho sociál­nej sie­ti boli aktív­nej­ší a otvo­re­nej­ší. Zme­nou pre­šiel aj algo­rit­mus hlav­nej násten­ky, v kto­rej pred­nosť dostá­va­jú tie prís­pev­ky, kto­ré ľudia zdie­ľa­jú zo svo­jich osob­ných pro­fi­lov. Sna­hu Face­bo­oku teda uprieť nemô­že­me.

Čís­la nekla­mú. Len 39% z týž­den­ne aktív­nych uží­va­te­ľov pri­dá nie­čo osob­né v danom týžd­ni. Pria­mo v spo­loč­nos­ti dostal ten­to pokles meno „con­text col­lap­se“.

facebook-video-lead-1024x683

foto: wired.com

Celú situ­áciu sa sna­ží sociál­na sieť zachrá­niť aj živým videom.

Cel­ko­vý počet prís­pev­kov, kto­ré ľudia zdie­ľa­jú však nekle­sá a ostá­va sta­bil­ným. Čís­la sú porov­na­teľ­né s minu­lý­mi rok­mi. Viac infor­má­cií pred­sta­vi­te­lia Face­bo­oku odmiet­li pove­dať.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)