Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších fun­kcií Face­bo­oku je pou­ží­vaná stále menej a menej

Michal Ondro / 12. apríla 2016 / Tech a inovácie

Face­book sa pre­slá­vil ako miesto, kde ľudia mohli zdie­ľať rôzne osobné momenty zo svojho života, ako pamätné zážitky, životné úspe­chy, zás­nuby alebo fotky svo­jich novo­na­ro­de­ných detí. Zo šta­tis­tík, ktoré ma Face­book k dis­po­zí­cii, však vyplýva, že ľudia už so svo­jimi pria­teľmi zdie­ľajú stále menej a menej osob­ného.

Toto však nezna­mená, že cel­kový počet zdie­ľa­ných prís­pev­kov klesá, to nie. Vyše miliarda pou­ží­va­te­ľov tejto sociál­nej siete sa však rad­šej podelí s pria­teľmi o rôzne videá, články alebo linky na zau­jí­mavé stránky. Ako keby si ľudia začali o tro­chu viac brá­niť svoje súkro­mie.

Pokles počtu zdie­ľa­ných osob­ných vecí pri­chá­dza v čase, kedy sú stále popu­lár­nej­šími apli­ká­cie na posie­la­nie fotiek/správ ako Snap­chat alebo What­sApp — pat­riaci do vlast­níc­tva samot­ného Face­bo­oku. Bol zazna­me­naný pokles tak­mer 15% oproti minu­lému roku, čo je cel­kom dosť.

1436593303_facebook

foto: vladtime.ru

A aká je reak­cia Face­bo­oku? Nie je tomu dlho, čo tento gigant zria­dil špe­ciálny tím, ktorý by s touto hroz­bou mal bojo­vať. Vznikla fun­kcia „On this day“, ktorá nám má uká­zať, čo sme v tento istý deň zdie­ľali pred rokom, dvoma alebo pia­timi. Zuc­ker­berg teda chce, aby sme si vstú­pili do sve­do­mia a uve­do­mili si, že kedysi sme na jeho sociál­nej sieti boli aktív­nejší a otvo­re­nejší. Zme­nou pre­šiel aj algo­rit­mus hlav­nej nástenky, v kto­rej pred­nosť dostá­vajú tie prís­pevky, ktoré ľudia zdie­ľajú zo svo­jich osob­ných pro­fi­lov. Snahu Face­bo­oku teda uprieť nemô­žeme.

Čísla neklamú. Len 39% z týž­denne aktív­nych uží­va­te­ľov pridá niečo osobné v danom týždni. Priamo v spo­loč­nosti dostal tento pokles meno „con­text col­lapse“.

facebook-video-lead-1024x683

foto: wired.com

Celú situ­áciu sa snaží sociálna sieť zachrá­niť aj živým videom.

Cel­kový počet prís­pev­kov, ktoré ľudia zdie­ľajú však neklesá a ostáva sta­bil­ným. Čísla sú porov­na­teľné s minu­lými rokmi. Viac infor­má­cií pred­sta­vi­te­lia Face­bo­oku odmietli pove­dať.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)