Na svete vznikol prvý obchodný dom, kde kúpiš iba „sekáčový“ tovar

Richard Vítkovský / 5. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Švéd­ske mesto Es­kils­tuna skrýva je­den ta­liz­man, ktorý ne­náj­deš ni­kde inde na svete
  • Jedná sa o ob­chodný dom, ktorý nie je plný znač­ko­vých pre­dajní. Náj­deš tu vý­lučne to­var z dru­hej ruky a za babku
zdroj: flickr
  • Švéd­ske mesto Es­kils­tuna skrýva je­den ta­liz­man, ktorý ne­náj­deš ni­kde inde na svete
  • Jedná sa o ob­chodný dom, ktorý nie je plný znač­ko­vých pre­dajní. Náj­deš tu vý­lučne to­var z dru­hej ruky a za babku

Vy­uží­va­nie už po­u­ži­tých vecí je v sú­čas­nosti no­vým tren­dom. Tak­mer v kaž­dom meste náj­deš ne­jaký se­cond hand alebo ba­zár, v kto­rom si mô­žeš za­ob­sta­rať lacný to­var z dru­hej ruky. Ku­po­va­nie lac­ných vecí má svoje vý­hody aj ne­vý­hody. Ča­sto­krát sa do­sta­neš k tak­mer no­vým alebo vy­ra­de­ným ve­ciam za ex­trémne nízke ceny. Ne­vý­ho­dou je, sa­moz­rejme, strata zá­ruky. Vo Švéd­sku do­konca fun­guje prvý ob­chodný dom, v kto­rom ne­náj­deš lu­xusné bu­tiky, ktoré pre­dá­vajú módu za astro­no­mické ceny. Náj­deš tu oby­čajné pre­dajne s to­va­rom z dru­hej ruky.

Re­Tuna je dvoj­pos­cho­dový kom­plex vo švéd­skom meste Es­kils­tuna, ktoré sa na­chá­dza 112 km od Štok­lolmu. O po­u­žitý alebo re­cyk­lo­vaný to­var je ob­rov­ský zá­u­jem. Pre­daje sa v prie­behu troch ro­kov zdvihli štvor­ná­sobne. Jedná sa o prvý ob­chodný dom svojho druhu na svete, ktorý bol po­sta­vený za úče­lom po­môcť zvlád­nuť zvy­šu­júcu sa spot­rebu bez ne­ga­tív­neho vplyvu na ži­votné pro­stre­die.

Zá­kaz­níci ťa­žia hlavne z toho, že všetky ob­chody sa na­chá­dzajú v jed­nom ob­jekte a ne­mu­sia tak prácne hľa­dať pre­dajne rozt­rú­sené na rôz­nych mies­tach. „Mys­lím si, že je zá­bavné, keď člo­vek nájde niečo, čo po­u­ží­vali iní ľu­dia a môže to po­u­ží­vať ďa­lej,“ po­ve­dal zá­kaz­ník Cato Li­mas.

Množ­stvo vecí, ktoré tu náj­deš je pri­tom úplne no­vých. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj to, že ob­chodný dom slúži iba ako spro­stred­ko­va­teľ pre­daja. Sa­motný to­var do ob­chodu to­tižto do­dá­vajú ľu­dia úplne za­darmo. Člo­vek sa tak môže zba­viť ne­pot­reb­ných vecí a ne­vhod­ných dar­če­kov.

V ob­chod­nom dome sa na­chá­dza cel­kovo 11 pre­dajní. Me­dzi inými tu náj­deš na­prí­klad pre­dajňu sta­rého ná­bytku, kníh­ku­pec­tvo a do­konca aj ob­chod s bi­cy­klami. Každý ob­chod, ktorý sa tu na­chá­dza musí pod­pí­sať s pre­vádz­ko­va­te­ľom ob­chod­ného domu kon­trakt, v kto­rom sa za­vä­zuje k tomu, že ne­pro­du­kuje od­pa­dový ma­te­riál.

V ce­lom kom­plexe pra­cuje viac ako 50 ľudí. Jedná sa hlavne o emig­ran­tov. Ob­chodný dom aj na­priek tomu fun­guje bez prob­lé­mov už od roku 2015. V pries­to­roch sú do­konca po­sky­to­vané vzde­lá­va­cie kurzy pre do­spe­lých, ktoré učia ako efek­tívne re­cyk­lo­vať.

zdroj: in­ha­bi­tat.com

Pridať komentár (0)