Na týchto 7 pravidiel by si nemal nikdy zabudnúť, ak si chceš udržať vysokú produktivitu

Richard Vítkovský / 9. februára 2019 / Lifehacking

  • Ako byť pro­duk­tívny ako ni­kdy pred­tým? Ako zís­kať viac času na ko­níčky a ro­dinu?
  • Rie­še­nie nie je vô­bec také ná­ročné, ako by sa mohlo zdať. Stačí sa ria­diť sied­mymi pra­vid­lami pro­duk­ti­vity
zdroj: Unsplash
  • Ako byť pro­duk­tívny ako ni­kdy pred­tým? Ako zís­kať viac času na ko­níčky a ro­dinu?
  • Rie­še­nie nie je vô­bec také ná­ročné, ako by sa mohlo zdať. Stačí sa ria­diť sied­mymi pra­vid­lami pro­duk­ti­vity

Efek­tívne na­rá­ba­nie s ča­som sa ob­rov­sky pod­píše na na­šej pro­duk­ti­vite. Pra­cu­jeme mnohé ho­diny denne a ne­zos­táva nám čas na ro­dinu. Pri­tom stačí tak málo. Exis­tuje to­tiž 7 pra­vi­diel, ktoré ti pri­nesú mnohé ho­diny k dobru.

1. Maj vlastnú pred­stavu, čo chceš zlep­šiť

Pred­tým než sa pus­tíš do ná­pravy by si si mal vy­tvo­riť plán, na zá­klade kto­rého zis­tíš, kde strá­caš naj­viac času. Mô­žeš to uro­biť tak, že sa vážne za­mys­líš nad svo­jim do­te­raj­ším pra­cov­ným vý­ko­nom. Ná­sledne sa na celú si­tu­áciu kri­ticky po­zrieš a zis­tíš, kde by si mo­hol niečo vy­lep­šiť a aký vý­sle­dok chceš do­siah­nuť. Čím jas­nej­šie od­ha­líš ne­dos­tatky, tým skôr sa do­pra­cu­ješ k tomu, čo presne chceš zlep­šiť.

2. Za­me­ria­vaj sa na svoje silné stránky

Každý je­den člo­vek má silné stránky. Ča­sto­krát si to však vô­bec ne­uve­do­muje. Práve preto je dô­le­žité svoje silné stránky iden­ti­fi­ko­vať a vy­uží­vať vždy, kde sa to len sa dá. Vý­sled­kom je lep­šia pro­duk­ti­vita a väčší po­cit šťas­tia. Ako iden­ti­fi­ko­vať svoje silné stránky?

Vezmi si há­rok pa­piera a na­píš naň všetky veci, ktoré ro­bíš dobre a pri kto­rých sa cí­tiš na vr­chole. Po­dob­ným spô­so­bom vy­píš aj svoje sla­bosti. Tvo­jím hlav­ným cie­ľom je roz­ví­jať svoje silné stránky. Ak spo­jíš silné stránky via­ce­rých ľudí v tíme, vý­kon­nosť sa dras­ticky zlepší a práca bude od­ve­dená za kratší čas.

3. De­le­guj svoju prácu

Ak si per­fek­ci­onista, prav­de­po­dobne vieš, že všetko uro­bíš naj­lep­šie ty sám. Do­stá­vame sa tak do blud­ného kruhu a ve­nu­jeme sa aj čin­nos­tiam, ktoré nás v sku­toč­nosti ne­ba­via. Na­miesto toho, aby si plyt­val svo­jim ča­som a ener­giou, roz­deľ prácu me­dzi ďal­ších ľudí, ktorí môžu danú prácu uro­biť lep­šie a za kratší čas ako ty sám.

4. Buď si vlast­ným ma­na­žé­rom

Ne­ne­chá­vaj sa ovplyv­ňo­vať okol­nos­ťami. Vždy si na­plá­nuj daný deň vo­pred a choď podľa plánu nech sa deje čo­koľ­vek. Takto sa vyh­neš pris­pô­so­bo­va­niu ex­ter­ným si­tu­áciám. Vy­ber si na­prí­klad tri veci, ktoré chceš uro­biť v daný deň. Ná­sledne sa sú­streď na každú jednu zvlášť. Ne­snaž sa ro­biť viac čin­ností na­raz. Aby si udr­žal ma­xi­málnu sú­stre­de­nosť po­čas práce, snaž sa ju roz­de­liť na via­ceré ča­sové úseky, ktoré pre­de­líš krát­kymi pre­stáv­kami.

5. Sta­raj sa, aby si mal vždy do­sta­tok ener­gie

Ak veľa pra­cu­ješ, tak vieš že práca do­káže po­riadne vy­čer­pať or­ga­niz­mus. Zís­ka­nie do­da­toč­nej ener­gie pri­tom nie je vô­bec ná­ročné. V pr­vom rade by si mal zvý­šiť po­čet ho­dín spánku. Po tom, čo sa zo­bu­díš by si si mo­hol vy­nah­ra­diť jednu ho­dinu pre seba, po­čas kto­rej sa bu­deš ve­no­vať ak­ti­vite, ktorá na­kopne tvoju ener­giu. V práci by si sa mal na­učiť po­ve­dať nie a me­nej sa sna­žiť o do­ko­na­losť.

6. Pra­vi­delne sle­duj a vy­hod­no­cuj

V pr­vom bode si si vy­tvo­ril svoj plán, na zá­klade kto­rého si zis­til ne­dos­tatky vo svo­jej pro­duk­ti­vite. Te­raz je čas na kon­trolu a vy­hod­no­co­va­nie toho, na­koľko svoj plán pl­níš. Na zá­klade kon­troly zis­tíš, kde na­stalo zlep­še­nie a tieto zis­te­nia si za­píš.

7. Zjed­no­du­šuj

Kľú­čom k lep­šej pro­duk­ti­vite je zjed­no­du­šo­va­nie a opäť zjed­no­du­šo­va­nie po­kiaľ to bude možné. Kde za­čať? Je to jed­no­du­ché, sú­streď sa na tie ak­ti­vity, ktoré ti pri­ná­šajú naj­väč­šie vý­sledky za najk­ratší čas, naj­vyšší pô­ži­tok a uspo­ko­je­nie. Po­kiaľ je to možné, vy­hý­baj sa ak­ti­vi­tám, ktoré pri­ná­šajú mi­ni­málne vý­sledky a vy­ža­dujú vy­soké na­sa­de­nie.

zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)