Nadu­paná Izra­el­ská star­tu­pová scéna: Tieto pro­jekty sa oplatí sle­do­vať!

Martin Bohunický / 27. septembra 2015 / Tools a produktivita

V Izra­eli nikdy nebola núdza o nádejné star­tupy — práve naopak, horúca kra­jina je pova­žo­vaná za mekku star­tu­po­vej scény. Ak sa nie­kto o nové pro­jekty zau­jíma, túto kra­jinu jed­no­du­cho nemôže minúť. 

Rok 2015 bol rekordný z pohľadu inves­tí­cií do firiem v kra­jine. Hod­noty mla­dých spo­loč­ností prudko rastú a vzniká sku­točne zdravá a per­spek­tívna komu­nita, kde nie je núdza o ino­vá­cie. V Izra­eli náj­deš desiatky star­tu­pov, na ktoré sa oplatí pozrieť. My sme pre teba vybrali zopár, ktoré majú veľký poten­ciál spra­viť dieru do sveta.

OurC­rowd

OurC­rowd je star­tup, ktorý pomáha “oby­čaj­ným” ľuďom z vyš­šej stred­nej triedy, ako naprí­klad práv­nici či doktori, inves­to­vať do star­tu­pov. S tro­chou šťas­tia a zdra­vého úsudku tak môže prak­ticky každý zaro­biť na roz­bie­ha­jú­cich sa fir­mách. Na sve­domí ho má Jon Med­ved, jeden z otcov Izra­el­skej scény.

Iron­Source

Pro­jekt, ktorý pomáha mobil­ným deve­lo­pe­rom vyhľa­dať svo­jich kli­en­tov a zacie­liť reklamu presne do ich apli­ká­cií. Hoci to znie nezau­jí­mavo, Iron­Source ročne zarobí stovky mili­ó­nov a jej hod­nota pre­sa­huje miliardu dolá­rov.

Simi­lar­Web

Cie­ľom tejto spo­loč­nosti je pred­be­hnúť Alexu a stať sa naj­po­pu­lár­nej­ším nástro­jom pre ana­lýzu web traf­fic. Simi­lar­Web pri­tom začal ako nevinná stránka, ktorá Orovi Offe­rovi mala pomôcť ana­ly­zo­vať jeho kon­ku­ren­ciu v šper­kov­níc­tve.

Zuta­labs

Tla­čiar­nička, ktorá ťa očarí. Je to malý cho­diaci prí­stroj, ktorý polo­žíš na kus papiera a on po ňom chodí a tlačí naň pís­menká. Roz­to­milé. Zaria­de­nie si našlo priaz­niv­cov na Kicks­tar­teri, kde rai­so­valo pol mili­óna dolá­rov. Momen­tálne sa pre­dáva online, v roku 2016 by však malo ísť do hro­mad­ného pre­daja.

Sto­re­Dot

Sto­re­Dot vymys­leli tech­no­ló­giu, ktorá dokáže akú­koľ­vek baté­riu nabiť prak­ticky okam­žite. Firma už narai­so­vala 18 mili­ó­nov dolá­rov od rus­kého miliar­dára Romana Abra­mo­vi­cha a Sam­sung Ven­tu­res. Momen­tálne pra­cuje na pro­to­type úplne prvej, ins­tan­tne nabi­tej baté­rií do auta. Sto­re­Dot má momen­tálne 47 zamest­nan­cov a do konca roka by sa ich počet mal zvý­šiť na 60.

Test­Fairy

Test­Fairy pomáha mobil­ným spo­loč­nos­tiam tes­to­vať ich apli­ká­cie s tým, že vše­tok feed­back dostanú nas­päť od deve­lo­pe­rov na pre­hľa­dom videu, kde bude presne uká­zané, čo a prečo nefun­guje.

Ravello Sys­tems

Ravello Sys­tems pomáha pomo­cou clou­do­vých tech­no­ló­gií spo­loč­nos­tiam tes­to­vať svoje apli­ká­cie. Firma má uzav­reté par­tner­stvo s fir­mami ako Ama­zon, Google či VMware. 

Check­Marx

Check­Marx rieši obrov­ský prob­lém všet­kých tvor­cov apli­ká­cií. V reál­nom čase kon­tro­luje, či v kóde nie sú bez­peč­nostné chyby a dokáže tiež odrá­žať útoky poten­ci­onál­nych hac­ke­rov.

Glide

Zau­jí­mavý audio a video mes­sen­ger totálne urých­ľuje spô­sob odo­sie­la­nia správ. Je tak rýchly, že osoba na dru­hej strane si tvoju správu vypo­čuje ešte skôr, než ju dokon­číš. To všetko už aj na Apple Watch. Glide má 65 zamest­nan­cov, rai­so­val 28 mili­ó­nov dolá­rov a má okolo 20 mili­ó­nov uží­va­te­ľov z celého sveta.

Light­ricks

Light­ricks je popu­lárna apli­ká­cia na edi­tá­ciu fotiek. Patrí medzi najs­ťa­ho­va­nej­šie apli­ká­cie v iTu­nes a medzi 4,5 mili­ónmi zákaz­ní­kov je naprí­klad aj slávna Kim Kar­das­hian, ktorá ju pou­žíva na úpravu svo­jich sláv­nych sel­fies. Okrem apli­ká­cie na úpravu fotiek vyvi­nuli Light­ricks dokonca gra­fický engine, ktorý pomáha foto­apa­rá­tom v tele­fó­noch fun­go­vať oveľa lep­šie.

Fairfly

Sám možno vieš, ako vedia ceny lete­niek rýchlo rásť a kle­sať. Väč­ši­nou náj­deš letenku, kúpiš a ďalej sa nesta­ráš. Aviel Siman pri­šiel so super nápa­dom, ako ušet­riť… aj keď si už letenku kúpil. Fairfly moni­to­ruje ceny a ak klesnú dosta­točne na to, aby sa ti opla­tilo letenku pre­bo­oko­vať, jed­no­du­cho to urobí za teba.

Stra­tos­cale

Stra­tos­cale je jed­ným z elit­ných hrá­čov v rýchlo sa roz­ví­ja­jú­com “hyper-con­ver­ged com­pu­ting” prie­mysle. Dokáže spo­jiť hard­disky všet­kých počí­ta­čov do jed­ného obrov­ského a zdie­ľať dáta, ako keby boli z jed­nej mega­lo­man­skej mašiny.

Fit­nes­s22

Fit­nes­s22 je tvorca apli­ká­cií pre iPhone, ktorá prak­ticky bez aké­ho­koľ­vek mar­ke­tingu pre­dáva pro­dukty v cene od 2 do 25 dolá­rov. Na konte už má viac ako 30 mili­ó­nov stia­hnutí a gene­ruje mili­óny dolá­rov ročne. Naj­po­pu­lár­nej­šou apli­ká­ciou port­fó­lia je 5K Run­ner.

Umo­ove

Umo­ove vytvo­ril soft­ware, ktorý dokáže pomo­cou mobil­ného zaria­de­nia moni­to­ro­vať pohyb tváre a očí. Žiadne prí­stroje navyše, len smart­fón. Vďaka sle­do­va­niu očí možno naprí­klad diag­nos­ti­ko­vať zdra­votné prob­lémy, slú­žiť môžu aj na ovlá­da­nie hier.

Coro­Net

Keď sa pri­pá­jaš na verejnú WiFi, ľahko sa môže stať, že ťa nie­kto hackne. Takýto druh útoku sa volá “com­jac­king” a môže ti v smart­fóne naro­biť riadnu paseku, neho­vo­riac o cit­li­vých infor­má­ciach. Coro­Net takýto útok dete­kuje a zablo­kuje.

Webydo

Je mnoho nástro­jov, ktoré ti pomôžu vytvo­riť… prie­mernú web­stránku. Ak sa však chceš pred kli­en­tom uká­zať, potre­bu­ješ niečo viac. S Weby­dom si bez zna­losti kódo­va­nia vytvo­ríš stránku na sku­točne profi úrovni.

Pla­rium

Ak si váš­nivý hráč video­hier, možno ťa bude zau­jí­mať Pla­rium. Ten vytvára mobilné a sociálne hry, ktoré hrá 130 mili­ó­nov ľudí po celom svete. Hry sú zvy­čajne zadarmo, no pri­pla­tíš si za rôzne špe­ciálne schop­nosti a vychy­távky. Skú­se­nejší hráči údajne mesačne vyso­lia aj 70 dolá­rov!

Angel­Sense

Angel­Sence je prí­stroj a apli­ká­cia, ktorá pomáha moni­to­ro­vať deti s potre­bou špe­ciál­nej sta­rost­li­vosti. Všetko vzniklo, keď co-foun­der Doron Somer potre­bo­val pre svojho autis­tic­kého syna niečo viac, ako len GPS. Chcel vedieť viac, chcel vedieť, čo jeho syn robí a či mu nič nehrozí. Pos­ti­hnuté dieťa má údajne väč­šina zamest­nan­cov, o moti­vá­ciu teda majú posta­rané.

Deeplink.me

Tento nástroj dovo­ľuje deve­lo­pe­rom mobil­ných apli­ká­cií vyge­ne­ro­vať URL pre časť apli­ká­cie, ktorú potom môžu zdie­ľať na webe. Hoci má firma len 7 zamest­nan­cov, medzi kli­en­tov patrí naprí­klad Sha­zam alebo Fox Sports.

Rep’nup 

Toto poteší. Via­cerí máme plné fejs­buky fotiek z rôz­nych párty. No keď sa sna­žíš o job, môže ti to spô­so­biť prob­lém. Rep’nup auto­ma­ticky vyhľadá kon­tro­verzné foto­gra­fie a schová ich. Síce pre­mýš­ľam, ako apli­ká­cia rozo­zná, či pijem na fotke džúš alebo boro­vičku, ale vraj to prob­lém nie je.

Mapme

Bez zna­losti kódo­va­nia môžeš vytvo­riť takú mapu, že všetci budú poze­rať s otvo­re­nými ústami. Stačí ti len uplo­ado­vať súrad­nice miest, ktoré chceš vyzna­čiť.

Pla­y­buzz

Pla­y­buzz vzni­kol pred dvoma rokmi a spô­so­bil sen­zá­ciu. Vďaka nemu dokáže kto­koľ­vek vytvá­rať virálne kvízy, také tie veci, čo každý zdieľa na Face­book. Dnes má firma tak­mer 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov.

Pay­o­neer

Náj­deš si šikov­ného fre­e­lan­cera v zahra­ničí, všetko ide super a potom príde fak­túra. Chce to v neja­kej mene, o kto­rej si v živote nepo­čul a nepo­čul o nej ani tvoj inter­net ban­king. Práve tento prob­lém rieši Pay­o­neer — jed­no­du­ché platby bez hra­níc.

Sho­wbox 

Chceš byť hviez­dou You­Tube? Potre­bu­ješ pro­fe­si­onálne videá, nejaké tie efekty a kva­litné audio. Ďalej autor­ské práva k rôz­nym kli­pom a obráz­kom. Toto všetko ti pomôže vyrie­šiť Sho­wbox a robí to úplne zadarmo. Pou­žíva ho okolo 2,000 You­Tube hviezd, no stále je v beta ver­zii — na čaka­cej lis­tine ich je ďal­ších 50,000.

Docady

Hoci je celý svet už digi­tálny, stále máš mnoho dôle­ži­tých papie­ro­vých doku­men­tov — pois­te­nia, rodný list a podobne. S Docady si ich jed­no­du­cho odfo­tíš a oni sa ulo­žia na bez­pečný cloud.

Evo­lero

Evo­lero pomáha vytvá­rať webové stránky špe­ciálne pre tých, ktorí orga­ni­zujú nejaký event. Vyrie­šené je všetko od regis­trá­cií až po networ­king tých, ktorí sa na tvoju akciu chys­tajú. Službu využili firmy ako Mic­ro­soft, Intel či TedX.

YotPo

YotPo pomáha maji­te­ľom e-sho­pov s recen­ziami pro­duk­tov. Už žiadne vymys­lené a do očí bijúce recen­zie, ktoré písal Jožko od vedľa. S YotPo dostane každý naku­pu­júci správu a pomo­cou svojho smart­fónu jed­no­du­cho napíše svoje dojmy. YotPo využíva naprí­klad GoPro.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)