Nadu­paný byt v Trnave, ktorý ponúka všetko, čo digi­tálny nomád potre­buje

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor interiéru: Ing. arch. Erik Pastucha / 6. august 2016 / Zo Slovenska

Ako pri­mäť ces­to­va­teľa zotr­vať doma či tešiť sa z návra­tov? Aj také môže byť motto zada­nia práce archi­tekta. Vytvo­riť miesto, kam by sa maji­teľ rád vra­cal, ktoré by pova­žo­val za svoj osobný prí­stav. Pre mla­dého archi­tekta cel­kom zau­jí­mavá výzva.

Správa archi­tekta: Žela­ním maji­teľa bolo zakom­po­no­vať jeho ces­to­va­teľ­ské hobby do inte­ri­éru — v ostat­nom sme mali voľnú ruku a plnú dôveru. Preto je v obý­vačke na celej stene mapa sveta. Je to tapeta tla­čená na mieru, v sivej fareb­nosti a s geomet­ric­kými prv­kami. Kli­ent si na ňu môže zna­čiť miesta, ktoré už nav­ští­vil.

Pre inves­tora sme navyše chceli funkč­nosť nadov­šetko, aby byt maji­te­ľom slú­žil, nie naopak. Súčas­nosť inte­ri­éru sme docie­lili dre­ve­nou dubo­vou pod­la­hou, betó­no­vým obkla­dom a kame­ňom, no bez pocitu chladu z neho. Obý­vací pries­tor osvet­ľuje lampa od čes­kej dizaj­nérky Lucie Kol­do­vej. Medzi obý­vač­kou a kuchy­ňou plní fun­kciu pre­delu krb. Bude záso­bo­vať tep­lom domova oba tieto pries­tory. Hneď vedľa krbu je oce­ľové scho­disko.

Geomet­ria má svoje miesto aj v kuchyni. Obklad na zás­tene z kera­miky vytvára motív kocky. Okrem strop­ných bodo­vých svie­ti­diel kuchyn­ský pries­tor osvet­ľujú veľ­kop­lošné strešné okná a nápa­ditý “lus­ter”.

Zvo­lili sme rôzne objímky, kúpili sme elek­trické laná v tex­til­nom obale a pona­ťa­ho­vali sme ich zo stropu dru­hého pod­la­žia. Jed­no­lia­tosť lami­ná­to­vej kuchyn­skej linky, napriek dvom pou­ži­tým vzhľa­dom dvie­rok, zabez­pe­čuje vsta­vaný diges­tor. Kuchyn­ský ostrov­ček, ktorý je možné pou­žiť aj ako barové sede­nie, pozvoľna pre­chá­dza do jedá­len­ského stola. Jedá­len­ské sto­ličky sú od slá­ve­nej dvo­j­ice Char­les & Ray Eames.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Na poschodí sa nachá­dza spálňa. Vytvo­rili sme rie­še­nie, v kto­rom sme museli zohľad­niť kom­pli­ko­va­nosť šik­mín, cha­rak­te­ris­tic­kých pre pod­krovný byt. Výsled­kom je pries­torná man­žel­ská spálňa so šat­ní­kom a kúpeľ­ňou.

Galé­ria na poschodí je pre­cho­dom zo spálne do pra­covne. Inte­riér je vzdušný, v celom byte je pries­tor na dopl­nky, ktoré si budú maji­te­lia nosiť zo svo­jich ciest, podľa nálady či sezóny. Dôveru kli­enta sme využili v jeho pros­pech a na dob­rom výsledku sa podie­ľal aj rea­li­začný tím. Dôvera, tvo­ri­vosť a pra­co­vi­tosť — obľú­bené spo­je­nie :)

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Anton Kar­pita

Pridať komentár (0)