Nahliad­li do luxu­su, v kto­rom žijú sve­to­ví líd­ri

Miroslav Lukáč / 5. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Shutterstock/Wikimedia Commons

Urči­te poznáš Bie­ly dom, avšak poznáš aj zvyš­né síd­la sve­to­vých líd­rov? Nie je prek­va­pe­ním, že naj­moc­nej­ší ľudia na sve­te žijú v tých naj­lu­xus­nej­ších kom­ple­xoch, kto­ré sa môžu pochvá­liť od heli­por­tu až po nevy­čís­li­teľ­ne dra­hé ume­lec­ké die­la.

Kaž­dý bra­zíl­sky pre­zi­dent od roku 1956 síd­li v palá­ci Alvo­ra­da. Na hla­di­ne bazé­na sa odrá­ža­jú moder­ný vzhľad a sochy od bra­zil­ské­ho umel­ca Alf­re­do Ces­chiat­ti.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Mini­ma­lis­tic­ký palác má vlast­ný pri­vát­ny apart­mán, obrov­skú obý­va­ciu izbu , v sute­ré­ne náj­deš audi­tó­rium, her­ňu a kuchy­ňu.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Blíz­ko sláv­ne­ho Champs-Ely­sé­es náj­deš Ely­zej­ský palác , kto­rý je od roku 1840 ofi­ciál­nym síd­lom fran­cúz­ske­ho pre­zi­den­ta . Fra­nço­is Hol­land v ňom síd­li od roku 2012.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Palác bol posta­ve­ný v roku 1722 a topí sa celý v zla­te. Naj­lep­ším prí­kla­dom je honos­ná Sal­le des Fêtes, v kto­rej je inau­gu­ro­va­ný kaž­dý pre­zi­dent. V tej­to miest­nos­ti sa tak­tiež kona­jú rôz­ne kon­fe­ren­cie a ban­ke­ty.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Výstiž­ne pome­no­va­ný je aj pre­zi­den­tov úrad, a to ako Zla­tý salón. Dve­re, sto­ly, sto­lič­ky majú na sebe poriad­ne množ­stvo zla­ta.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Cisár­sky palác sa nachá­dza v cen­tre Tokya a je síd­lom japon­ské­ho cisá­ra Aki­hi­to a jeho rodi­ny. Palác je obklo­pe­ný obrov­ský­mi záh­ra­da­mi a kamen­ný­mi múr­mi.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Bie­ly dom je naj­sláv­nej­šie ofi­ciál­ne síd­lo pre­zi­den­ta Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých.

zdroj foto: AP Ima­ges

V Bie­lom dome sú dve jedál­ne, jed­na pre pre­zi­den­ta a jeho rodi­nu a dru­há pre pra­cov­né stret­nu­tia so sve­to­vý­mi vod­ca­mi.

zdroj foto: AP Ima­ges

Mos­kov­ský Kre­meľ, mest­ská pev­nosť posta­ve­ná medzi 14. a 17. sto­ro­čím, je síd­lom rus­ké­ho pre­zi­den­ta.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Senát­na budo­va vo vnút­ri kom­ple­xu je ofi­ciál­nou rezi­den­ci­ou pre­zi­den­ta Vla­di­mí­ra Puti­na.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Pre­zi­dent­ský palác v Hano­ji bol posta­ve­ný pre gene­rál­ne­ho guver­né­ra Fran­cúz­skej Indo­čí­ny v roku 1906. Dnes sa palác využí­va na úče­ly viet­nam­skej vlá­dy.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Ryb­ník obklo­pu­jú­ci palá­ca, rov­na­ko ako kopec fran­cúz­skych budov v Indo­čí­ne, bol navr­hnu­tý fran­cúz­skym archi­tek­tom a vyze­rá naozaj „európ­sky“.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Buc­kin­gham­ský palác sa stal hlav­ným krá­ľov­ským síd­lom v roku 1837. V súčas­nos­ti je palác rezi­den­ci­ou krá­ľov­nej Alž­be­ty II.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Náj­deš v ňom 775 izieb, z toho 52 krá­ľov­ských spál­ni, 92 kan­ce­lá­rií a 78 kúpeľ­ní. Per­so­nál tvo­rí 188 ľudí.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Uli­ca Downing Stre­et v Lon­dý­ne je jed­nou z naj­zná­mej­ších, a to pre­to, že je ofi­ciál­nym síd­lom brit­ské­ho pre­mi­é­ra. V súčas­nos­ti tam síd­li brit­ská poli­tič­ka The­re­sa May­o­vá s man­že­lom Fili­pom.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Turec­ký pre­zi­dent síd­li v Ak Saray v Anka­re. Palác stál 576 mil. € a má viac ako 1100 miest­nos­tí.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Bel­le­vue Pala­ce, je od roku 1994 ofi­ciál­nou rezi­den­ci­ou pre­zi­den­ta Nemec­ka. V súčas­nej dobe v ňom síd­li nemec­ký pre­zi­dent Frank-Wal­ter Ste­in­me­ier.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Kvi­ri­nál­sky palác je ofi­ciál­nou rezi­den­ci­ou talian­ske­ho pre­zi­den­ta. Ten­to palác bol domo­vom pre 30 pápe­žov, 4 talian­skych krá­ľov, 12 talian­skych pre­zi­den­tov.

zdroj foto: Shut­ters­tock

Súčas­ný talian­sky pre­zi­dent Serio Mata­rel­la otvo­ril 1200-tú izbu zo 16. sto­ro­čia pre verej­nosť, a kona­jú sa tam rôz­ne výsta­vy.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Hrad Vaduz, v Lich­ten­štajn­sku je rezi­den­ci­ou pre knie­ža­ciu rodi­nu. Hrad je pre verej­nosť neprí­stup­ný, ale 15.8. je Národ­ný deň Lich­ten­štajn­ska, tak­že verej­nosť je pozva­ná do nád­her­ných záh­rad, kto­ré ten­to hrad ponú­ka.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)