Naj­bo­hatší ľudia sveta pod 35

Alexandra Dulaková / 26. augusta 2015 / Tools a produktivita

Miliar­dára si väč­ši­nou pred­sta­vu­jeme ako člo­veka so „zaslú­ži­lým“ šedi­vým melí­rom a oble­kom na mieru, pop­rí­pade ako extrémne výkon­ného šty­rid­siat­nika, ktorý po dvad­sať­roč­nom výskume obja­vil liek na vra­žednú cho­robu. Ale čím ďalej, tým viac sa do pove­do­mia dostá­vajú miliar­dári, ktorí túto finančnú hod­notu dosiahli ešte pred 35-kou. Tu sú desiati z nich podľa Wealth-X. 

1. Mark Zuc­ker­berg

Hod­nota majetku: 41,6 miliárd dolá­rov

Starý známy Mark. Kto by bol pove­dal, že prog­ram na stal­ko­va­nie pek­ných har­vard­ských diev­čat to dotiahne takto ďaleko a že už ako 31 ročný bude dávno za vodou aj na desať ďal­ších gene­rá­cií? Pri svo­jej vplyv­nej pozí­cii Mark neza­búda ani na tých, ktorí v živote nemali také šťas­tie ako on a pra­vi­delne venuje štedré sumy na rôzne cha­rity. Sám si na výplatnú pásku od Face­bo­oku mesačne pri­pi­suje len jeden sym­bo­lický dolár.

2. Dus­tin Mos­ko­vitz

Hod­nota majetku: 9,3 miliárd dolá­rov

V tomto prí­pade vie­tor opäť fúka od mega­ús­peš­ného Face­bo­oku, v kto­rom Dus­tin figu­ro­val ako úplne prvý CTO až do roku 2008. Vtedy s kole­gom Rosens­te­i­nom spo­loč­nosť opus­tili a zalo­žili apli­ká­ciu Asana. Rov­nako ako Mark ani on vo filan­tro­pii neza­háľa a okrem toho že si zalo­žil vlastnú cha­ri­ta­tívnu orga­ni­zá­ciu sa upí­sal k tomu, že väč­šinu svojho majetku venuje na dob­ro­činné účely.

3. Yang Huiyan

Hod­nota majetku: 5,9 miliárd dolá­rov

K majetku sa dostala pomerne jed­no­du­cho – sta­čilo sa dobre naro­diť. Kon­krétne do rodiny Kwoka Keunga, ktorý zalo­žil rea­litný a deve­lo­per­ský kon­cern Coun­try Gar­den Hol­dings a neskôr svoj podiel a pozí­ciu posu­nul dcére, Yang. Tá sa vďaka tomu stala v roku 2013 naj­bo­hat­šou ženou Číny a spolu s otcom neza­budli veno­vať 107 mili­ó­nov dolá­rov na cha­ritu.

4. Edu­ardo Luiz Save­rin

Hod­nota majetku: 5,3 miliárd dolá­rov

Edu­ardo tiež stál pri vzniku Face­bo­oku a dote­raz v ňom vlastní päť­per­centný podiel. Momen­tálne okrem vede­nia sin­ga­por­skej nájom­nej a pre­daj­nej web­stránky figu­ruje ako angel inves­tor mno­hých nádej­ných star­tu­pov.

5. Scott Daniel Dun­can

Hod­nota majetku: 5 miliárd dolá­rov

Tento krát je to opäť v rodine, keďže Dun­ca­nov otec bol jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších ame­ric­kých pre­vádz­ko­va­te­ľov ply­no­vo­dov. Dun­can, rov­nako ako jeho traja súro­denci, po otco­vej smrti zde­dil štvr­tinu majetku a firme Dan L. Dun­can Family Foun­da­tion šéfuje. Ďalej vlastní podiely v Enter­prise Pro­duct Par­tners a spolu s rodi­nou sti­hol na cha­ritu veno­vať vyše 200 mili­ó­nov dolá­rov.

6. Eli­za­beth Hol­mes

Hod­nota majetku: 4,5 miliárd dolá­rov

Eli­za­beth je v jej 31-tke najm­lad­šou ame­ric­kou miliar­dár­kou. Eli­za­beth svoju vlastnú bio­tech­nickú spo­loč­nosť The­ra­nos sama zalo­žila ešte ako prváčka na Stan­forde a krátko potom z výšky odišla, aby sa pro­jektu mohla veno­vať naplno. The­ra­nos sa sústre­ďuje na urých­le­nie a sprí­stup­ne­nie kli­nic­kých krv­ných tes­tov čo naj­väč­šiemu množ­stvu ľudí – najmä takým, ktorí si ich z finanč­ných dôvo­dov nemôžu dovo­liť. Prob­lém s dra­hou zdra­vot­nou sta­rost­li­vos­ťou je v Spo­je­ných štá­toch už dlh­šiu dobu alar­mu­júci. 

7. Nathan Ble­charc­zyk

Hod­nota majetku: 3 miliardy dolá­rov

Spolu so svo­jím spo­lu­bý­va­jú­cim z výšky stojí Ble­charc­zyk za sve­to­zná­mym Airbnb, kde momen­tálne zastáva fun­kciu CTO. Svoju pro­fe­si­onálnu kari­éru začal u Mic­ro­softu, no prog­ra­mo­vať vedel už ako 12 ročný.

8. Brian Chesky

Hod­nota majetku: 3 miliardy dolá­rov

Druhá zakla­da­teľ Airbnb (momen­tálne CEO) sa so svo­jím kole­gom vyrov­nane delí o siedmu priečku. Brian stojí za takými zále­ži­tos­ťami, akými sú vízie a rast ich spo­loč­ného pro­jektu.

9. Joe Geb­bia

Hod­nota majetku: 3 miliardy dolá­rov

Airbnb sa momen­tálne mimo­riadne darí, a preto aj táto priečka patrí jed­nému zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov, ktorý dnes zastáva pozí­ciu CPO (chief pro­duct offi­cer). Začí­nal ešte ako zakla­da­teľ men­ších a menej úspeš­ných firiem.

10. Tho­mas Pers­son

Hod­nota majetku: 2,7 miliardy dolá­rov

Máloko vie, čo vlastne zna­mená skratka H&M a ešte menej vie aj to, kto za ňou stojí. Tak teda postupne. Hen­nes & Mau­ritz zalo­žil švéd­sky módny mag­nát Erling Pers­son. Tho­mas je jeho vnuk, a aj keď má v spo­loč­nosti len podiel (zatiaľ čo jeho brat je CEO a otec pre­zi­dent), práve on sa dostal do top desiatky. Len nedávno skon­čil fil­már­sku školu a hneď sa vrhol do pod­ni­ka­nia. Stal sa švéd­skym spo­lu­za­kla­da­te­ľom a CEO Aspen Rights a Aspen Film. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)