Naj­čas­tej­šie chy­by, kto­ré ľudia robia pri príp­ra­ve espres­sa. Vyhni sa im a vychut­naj si pra­vú chuť kávy

Kávičkári.sk / 9. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: Ondrej Bobek

S vývo­jom kávo­vej kul­tú­ry vo sve­te sa čas­to stre­tá­va­me s poj­mom „zlé“ espres­so. Väč­ši­nou prvú vinu hodí­me na zmes kávy. Vie­te však, že samot­ná káva za to čas­to ani nemô­že?

Naj­čas­tej­šie chy­by espres­sa:

1. Zomle­tie – kávov­ní­ko­vé zrná na espres­so musia byť zomle­té na jem­no, avšak nie na prach.

Ondrej Bobek

2. Tep­lo­ta držia­ka – Kávo­var by mal byt v dosta­toč­nom pred­sti­hu nahria­ty ako aj jeho súčas­ti (držiak na fil­ter, hla­va kávo­va­ru)

Ondrej Bobek

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Kávčkári.sk.”

3. Níz­ka tep­lo­ta stro­ja – kaž­dý prí­stroj má svo­ju časo­vú dobu, počas kto­rej by sa mal zahriať. Ten­to časo­vý arti­kel tre­ba dodr­žia­vať.

4. Vypr­cha­ná káva – mle­tie otvá­ra bun­ky zrniek, uvoľ­ňu­je éte­ric­ké ole­je a ply­ny, kto­ré však rých­lo vypr­chá­va­jú. Káva by pre­to mala byť zomle­tá tes­ne pred príp­ra­vou espres­sa. Pre­to upred­nost­ňu­je­me mlyn­če­ky bez zásob­ní­ka, nech nám zomle­tá káva pad­ne rov­no do páky.

Ondrej Bobek

5. Tlak– pri príp­ra­ve espres­sa by tlak mal byť 9 barov. 

6. Poka­ze­né tes­ne­nie – tak ako všet­ko, aj tes­ne­nie má svo­ju život­nosť. Pokiaľ je sta­ré a pop­ras­ka­né, môže mať na prí­či­ne zle zato­če­né páky na stro­ji, či pokvap­ka­nú šál­ku.

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

7. Sta­ré fil­tre – nespráv­nou údrž­bou čas­to pri­chá­dza k rých­lej­šie­mu star­nu­tiu fil­trov. Vod­ný kameň kto­rý môže byt ulo­že­ný na čas­tiach kávo­va­ru vplý­va nie­len na kva­li­tu vody, ale aj ovplyv­ňu­je aj samot­nú tep­lo­tu v kávo­va­re.

Ondrej Bobek

8. Voda – až 98% espres­sa je voda. Pre­to tre­ba vodu upra­vo­vať, naj­čas­tej­šie zmäk­čo­vať pod­ľa regi­ó­nu. 

Ondrej Bobek 

9. Tam­per – príp­ra­va espres­sa bez tam­pe­ra a jeho správ­ne­ho pou­ži­tia je nezmy­sel. Tlak pri zatla­če­ní by mal byť 20 kg.

10. Čis­te­nie – je dôle­ži­té den­ne čis­tiť držiak na fil­ter + fil­ter (páku a sit­ko), trys­ky, hla­vu kávo­va­ru i zber­nú nádo­bu čis­tia­ci­mi pros­tried­ka­mi na to urče­ný­mi.

zdroj: kavickari.sk

Pridať komentár (0)