Naj­čas­tej­šie chyby, ktoré robíme na svo­jich Lin­ke­dIn pro­fi­loch

Nikola Brehová / 8. november 2016 / Zaujímavosti

Lin­ke­dIn nie je oby­čajná sociálna sieť na komu­ni­ká­ciu s pria­teľmi. Je to pro­fe­si­onálna sieť, ktorá nás má pre­zen­to­vať na pra­cov­nom trhu a má nám napo­môcť k zís­ka­niu zamest­na­nia.

Asis­tentka ria­di­teľa Odde­le­nia pre kari­érne pora­den­stvo Syra­kúz­skej uni­ver­zity Kim Bro­wnová je žena, ktorá sa zaoberá touto sociál­nou sie­ťou. Niž­šie náj­deš naj­čas­tej­šie chyby, s kto­rými sa stre­táva pri svo­jej práci.

Nemáš pro­fi­lovú fotku

Štú­die doká­zali, že na pro­fily s fot­kou per­so­na­lista klikne 14-krát čas­tej­šie ako na tie bez fotky.

Pro­fi­lovú fotku máš, ale si na nej s partnerom/partnerkou

Nemýľ si Lin­ke­dIn s Face­bo­okom. Kim Bro­wnová si spo­mína na jed­ného štu­denta, ktorý si neve­del nájsť prácu. Štu­dent mal na Lin­ke­dIne pro­fi­lovú fotku, na kto­rej tan­cuje takz­vaný kačací tanec. Už sa neču­du­ješ, však? Ani našpú­lené pery nezaujmú. Okrem toho by si si nemal pre­pá­jať Face­book a Lin­ke­dIn, je lep­šie mať tieto siete odde­lené.

Nemáš nasta­venú cover fotku a vizuál 

Môžeš si nasta­viť cover fotku a vizuál, pomôže ti to vytŕčať z radu. Mal by si si dať pozor na veľ­kosť súboru a pre­po­je­nie s vlast­nou znač­kou na moder­nom trhu práce. Ako hovorí Bro­wnová, Lin­ke­dIn pro­fil už nie je len o slo­vách.

you-dont-have-a-background-photo-or-any-other-visuals

foto: businessinsider.com

Nemáš správne vypl­nený titu­lok

Väč­šina ľudí má v head­line uve­denú iba pro­fe­siu alebo štú­dium na prí­sluš­nej uni­ver­zite. To je ale chyba, pre­tože na základe toho rec­ru­iter nevie, či si hľa­dáš prácu. Naj­hor­šie zo všet­kého ale je, keď uve­dieš – neza­mest­naný. Rad­šej napíš, akú prácu hľa­dáš, o čo máš záu­jem.

you-havent-put-any-thought-into-your-profile-headline

foto: businessinsider.com

Neos­lo­vu­ješ ľudí pro­stred­níc­tvom Lin­ke­dIn Groups

Lin­ke­dIn je skvelý nástroj na networ­king. Písať len tak cudzím ľuďom je čudné. Pokús sa nájsť takých, s kto­rými zdie­ľaš rov­naké grupy. Musíš si vybrať sta­rost­livo, pre­tože môžeš poslať iba 15 správ čle­nom sku­pín. Okrem toho, môžeš networ­ko­vať aj gra­tu­lá­ciou k novej práci, či pre­sťa­ho­va­niu.

youre-not-reaching-out-to-people-through-linkedin-groups

foto: businessinsider.com

Nepo­sie­laš osobné pozvánky 

Keď sa chceš s nie­kým spo­jiť pro­stred­níc­tvom tejto siete, nepou­ží­vaj vše­obecne vyge­ne­ro­vanú vetu. Chvíľku sa zamysli a napíš niečo osob­nej­šie. Samoz­rejme, nikdy neklam odkiaľ sa poznáte.

youre-not-personalizing-linkedin-connection-requests

foto: businessinsider.com

Posie­laš pozvánky pro­stred­níc­tvom smart­fónu

V nad­väz­nosti na pred­chá­dza­júci bod: Keď posie­laš pozvánku cez apli­ká­ciu, nemô­žeš upra­vo­vať správu.

Nemáš vytvo­renú URL adresu

Na pris­pô­so­be­nie URL adresy stlač „edit pro­file“, klikni na sym­bol vedľa URL adresy a otvorí sa ti nové okno, kde môžeš túto adresu zme­niť. Vyhni sa pre­zýv­kam a snaž sa čo naj­viac pri­blí­žiť svojmu menu a priez­visku.

you-havent-created-a-unique-linkedin-url

foto: businessinsider.com

Nemáš vypl­nené zhr­nu­tie

Podľa Bro­wno­vej je zhr­nu­tie naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou Lin­ke­dIn pro­filu. Tvoje zhr­nu­tie by malo obsa­ho­vať kľú­čové slová spo­jené s prá­cou, o ktorú sa zau­jí­maš.

Stal­ku­ješ a nevieš vyťa­žiť z toho, keď si nie­kto pre­zerá tvoj pro­fil

Každý uží­va­teľ si môže pozrieť, kto si pre­ze­ral jeho pro­fil. Ak máš v pláne pra­vi­delne poze­rať nie­koho pro­fil, prav­de­po­dobne bude naj­lep­šie nasta­viť si ano­ny­mitu. Ak si nie­kto poze­ral tvoj pro­fil, je v poriadku, ak ho kon­tak­tu­ješ.

Nemáš infor­má­cie v prí­sluš­ných sek­ciách

Vytvor si štruk­tu­ro­vaný a pre­hľadný pro­fil, v kto­rom sa per­so­na­lista rýchlo zorien­tuje a nájde potrebné infor­má­cie.

you-havent-broken-your-profile-out-into-sections

foto: businessinsider.com

Lin­ke­dIn nepozná tvoje „skills“

Je dobré mať v pro­file uve­dené svoje zruč­nosti a schop­nosti. Keď ich uvá­dzaš, mal by ti vysko­čiť ria­dok s návrhom. Ľudia ti okrem toho môžu potvr­diť tvoje schop­nosti.

you-list-skills-that-linkedin-doesnt-recognize

foto: businessinsider.com

Nemáš rele­vantné odpo­rú­ča­nia

Odpo­rú­ča­nia od šéfa alebo od kole­gov sú dôle­žité. Nemali by byť staré, neak­tu­álne a vše­obecné. Práve naopak, mali by ťa odlí­šiť od kon­ku­ren­cie, a preto si ch musíš vypý­tať.

Nepos­tu­ješ

Vypl­ne­ním pro­filu to nekončí. Mal by si posto­vať aspoň raz za týž­deň. Fotky z even­tov, updaty, komen­táre… Samoz­rejme všetko pro­fe­si­onál­neho cha­rak­teru.

Nene­chá­vaš si pri­po­mienky

Tieto pri­po­mienky sú vidi­teľné iba pre teba. Môžeš si zazna­čiť ako ste sa spoz­nali, záujmy tej osoby atď.

Neexpor­tu­ješ kon­takty

Môžeš expor­to­vať všetky kon­takty do exce­lo­vého doku­mentu.

youre-not-exporting-all-your-contacts

foto: businessinsider.com

Nehľa­dáš svoje alumni komu­nity

Môžeš nájsť ľudí, ktorí s tebou cho­dili na uni­ver­zitu alebo boli členmi rov­na­kej orga­ni­zá­cie ako ty.

youre-not-taking-advantage-of-the-find-alumni-option

foto: businessinsider.com

Máš v pro­file chyby 

Mená, názvy či gra­ma­tika — Lin­ke­dIn neop­ra­vuje chyby, preto si musíš dať pozor sám. Chyby v pro­file sú veľmi zlá sebap­re­zen­tá­cia.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: yournews.whotrades.com/WallpaperUP

Pridať komentár (0)