Nájdi si ten naj­lepší note­book podľa obsahu tvo­jej peňa­ženky

Michal Šášky / 24. júna 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ práve uva­žu­ješ nad novým note­bo­okom, prav­de­po­dobne nemáš prob­lém určiť si, kde pri jeho hľa­daní začať. Je to jed­no­du­ché — pri tom, koľko máš v peňa­ženke.

Finančný roz­po­čet je tým naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom, ktorý nás pri kúpe note­bo­oku ovplyv­ňuje. Až následne pri­chá­dza otázka, či hľa­dáme veľký herný note­book, alebo mini počí­tač, skoro nero­zoz­na­teľný od tab­letu.

V našom pries­kume sa pozrieme na note­bo­oky pre bež­ných uží­va­te­ľov či pra­cu­jú­cich ľudí. Kla­sické note­bo­oky, s uhlop­rieč­kou moni­tora okolo 15,6“, s čo naj­lep­ším zvu­kom, obra­zom i kva­li­tou podľa rôz­nych ceno­vých kate­gó­rií.

0 — 300

ASUS F540SA

20160623_0000-0300_Asus

V naj­niž­šej ceno­vej kate­gó­rii nemô­žeš od note­bo­oku čakať zázraky. Ak hľa­dáš note­book vhodný na dlhé cesty alebo na gra­ficky náročné hry, musíš rátať s väč­ším bud­ge­tom. Pokiaľ však mie­niš využí­vať počí­tač len na sur­fo­va­nie po webe, sle­do­va­nie Face­bo­oku či Ins­ta­gramu, po prí­pade na sprí­jem­ne­nie večera fil­mom, tak si na správ­nej adrese.

Tento typ je ideál medzi lac­nými počí­tačmi. Prí­jemný vzhľad ťa poteší vždy, keď si note­book vez­meš do rúk, pri poc­ti­vom výkone pro­ce­sora sa nemu­síš báť sli­ma­čieho tempa ani okam­ži­tého vybi­tia baté­rie. Vzhľa­dom na cenu rela­tívne solídna integ­ro­vaná gra­fická karta zosil­nená HD disp­le­jom, ktorý ti sprí­jemní každé sle­do­va­nie tvojho obľú­be­ného filmu, seriálu či vlogu od tvojho oľú­be­ného you­tu­bera.

Cena tohto stroja sa na slo­ven­ských e-sho­poch začína od 276 eur.

300 — 600

Acer Aspire F15

20160623_0300-0600_Acer

Pokiaľ si ochotný si za kva­litný note­book ešte tro­chu pri­pla­tiť, na jed­nej strane nemô­žeš oča­ká­vať, že na ňom roz­beh­neš všetky hry sveta či tie naj­ná­roč­nej­šie prog­ramy, ale určite sa doč­káš väč­šej kva­lity v podobe kva­lit­nej­šieho a rých­lej­šieho pro­ce­sora, a teda aj viac ušet­re­ných ner­vov.

Oproti pred­chá­dza­jú­cemu note­bo­oku oča­ká­vaj vyš­šiu ope­račnú pamäť i dvoj­ná­sobný úložný pries­tor. Lepší a kva­lit­nejší pro­ce­sor posil­ňuje NVI­DIA gigová gra­fická karta. Dokonca sa môžeš spo­ľa­hnúť aj na kva­lit­nej­šiu optickú mecha­niku, ktorá je pri neus­tá­lom steň­šo­vaní note­bo­okov pomerne vzác­nos­ťou. Noťas dis­po­nuje aj kva­lit­nej­šou wi-fi, teda rých­len­ším pri­po­je­ním na inter­net.

Na tento note­book ti stačí našet­riť cca. 570 eur.

600 — 800

HP Pro­Book 450

20160623_0600-0800_HPro

Ak si nepo­tr­píš na jabĺčko, ale chceš mať v rukách kva­litu, jeden z naj­do­stup­nej­ších note­bo­okov na trhu v tomto stred­nom ceno­vom rozp­tyle je HP Pro­Book. Zďa­leka to už ale nie je stroj, ktorý by ti len na Ins­ta­grame rýchlo uka­zo­val fotku za fot­kou, tento fra­jer už ponúka určitý nadš­tan­dard.

Vysoký výkon, jeden z naj­lep­ších typov pro­ce­sora na trhu, abso­lútna spo­ľah­li­vosť i pre­cízne zabez­pe­če­nie pomo­cou otlač­kov prs­tov. Anti­ref­lexný disp­lej, ale aj pod­svie­tená klá­ves­nica, tento note­book ponúka pre kaž­dého niečo. Svo­jím vyho­to­ve­ním je ide­álny pre pra­covné účely a fak­tom zostáva aj sila baté­rie, pri kto­rej nehrozí, aby sa ti pri ceste z Bra­ti­slavy do Košíc vybil už v Žiline.

Na kúpu tohto note­bo­oku si pri­prav okolo 649 eur.

800 — 1300

Apple Mac­Book Air

20160623_0800-1300_MacAir

Keď už sa buch­neš po vrecku a vyso­líš za note­book nie­koľko sto­vák, tvoje oča­ká­va­nia musia byť napl­nené. Samoz­rejme, s note­bo­okom za takúto cenu môžeš face­bo­oko­vať done­ko­nečna, avšak kúpiť si takýto stroj len na sur­fo­va­nie po nete je ako kúpiť si Pors­che a len si v ňom púš­ťať v garáži auto­rá­dio.

Note­bo­oky v tejto ceno­vej kate­gó­rii hľa­dajú nároč­nejší uži­va­te­lia. Samoz­rej­mos­ťou je ľahká práca s gra­fic­kými prog­ra­mami či výborná výdrž baté­rie, vďaka kto­rej pre­ces­tu­jete Slo­ven­sko vla­kom aj dva­krát. Vylep­šená gra­fika či pod­statne rých­lejší pro­ce­sor je len náčrt zmien, ktoré Apple spra­vil oproti minu­lému roku. Netreba zabú­dať, že Mac­Book nie je oby­čajný note­book, Mac­Book je aj štýl. Vyrába sa však len 11 a 13-pal­cový.

Cena Mac­Bo­oku Air sa dnes pohy­buje od 864 eur.


Lenovo Think­Pad T460

20160623_0800-1300_Lenovo

Ak aj ale nemáš záu­jem o ovo­cie, ako vhodnú alter­na­tívu ponú­kame jeden z radu Lenova Think­Pad, šitý na mieru tým naj­lep­ším biz­nis­me­nom. Spĺňa totiž dva­násť ame­ric­kých armád­nych špe­ci­fi­ká­cií ove­ru­júce robust­nosť, spo­ľah­li­vosť a kva­litu. Vďaka naozaj kva­lit­nej kon­štruk­cii a roz­me­roch teda časté pre­ná­ša­nie nebude žiadny prob­lém.

Čo len od note­bo­oku môžeš chcieť, to vám on ponúka. Vyspelý a moderný pro­ce­sor Sky­lake, frek­ven­cia jadier meniaca sa podľa potreby od 2,3 až po 2,8 GHz, fan­tas­tická kamera ide­álna k firem­ným kofe­ren­ciám, až po desať­ho­di­novú výdrž baté­rie. Neho­vo­riac o mož­nosti nabiť si svoj smartp­hone cez usb, aj keď je note­book vypnutý. Ak si biz­mis­men, tento noťas musí byť prvou voľ­bou.

Tento pra­covný poklad začína na e-sho­poch okolo ceny 1 250 eur.

1300 — 2000

Apple Mac­Book Pro

20160623_1300-2000_MacPro

Aj keď odpor­co­via Apple-u možno nebudú z tejto voľby úplne nad­šení, musia uznať fakt, že všetci výrob­co­via note­bo­okov si túto značku dávajú za ideál, ktorý chcú dosiah­nuť alebo pre­ko­nať. Aj preto, pokiaľ sto­jíš pred výbe­rom note­bo­oku a nie si na tom finančne zle, inves­tí­cia do Mac­Bo­oku Pro sa určite vyplatí.

Aké­koľ­vek čísla, ktoré by sme si pove­dali, by boli zby­točné. Nesku­točné roz­lí­še­nie s mili­ónmi farieb, ktoré na svo­jom retina disp­leji uvi­díš, ťa dostane a pri­chystá ti neuve­ri­teľný záži­tok. Ak pra­cu­ješ dlho do noci, prí­padne trá­viš za moni­to­rom veľa času, resp. sa často pre­sú­vaš, je pre teba tento note­book ako stvo­rený. Pri kúpe Mac­Bo­oku si však treba dať pozor — k inej značke sa vrá­tiš len ťažko.

Cena Mac­Bo­oku Pro začína zhruba na 1 449 eur, ale tie naj­lep­šie stoja aj raz toľko.


DELL XPS 15

20160623_1300-2000_Dell

Nepat­ríš medzi Apple pod­po­ro­va­te­ľov? Nevadí, pre­tože ako momen­tálne ide­álna alter­na­tíva sa na slo­ven­skom trhu javí tento druh note­bo­oku od Dell. Naj­vý­kon­nejší typ XPS je zame­raný na výkonnú gra­fiku, ostrý obraz a kva­litný zvuk. S jedi­neč­ným disp­le­jom Infi­ni­ty­Edge so 4K Ultra HD roz­lí­še­ním sa radí medzi note­bo­oky s naj­lep­šími para­met­rami, neho­vo­riac o tom, že ide o naj­menší 15-pal­cový note­book na svete.

Od naj­kva­lit­nej­ších kom­pon­ten­tov, cez krásny dizajn až po pod­svie­tenú klá­ves­nicu. Tento note­book poteší všet­kým a všet­kých, od znal­cov až po lai­kov, od kva­lity až po tie úplne naj­men­šie detaily.

Pokiaľ ale hľa­dáš kva­litu ako od Apple, čakaj, že si pri­pla­tíš. Cena tohto note­bo­oku sa pohy­buje okolo 2 000 eur.

zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, notebookreview.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: notebookreview.com/outsideonline.com

Pridať komentár (0)