Naj­dô­le­ži­tej­šie prog­ra­mo­va­cie jazy­ky, kto­ré by nema­li v tvo­jom CV chý­bať

Timotej Vančo / 12. septembra 2016 / Lifehacking

Kaž­dý chce mať to naj­kva­lit­nej­šie CV-čko, aby zau­jal naj­lep­šie ako sa dá. Por­tál Busi­ness Insi­der vytvo­ril zoznam naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­viac vyža­do­va­ných prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, kto­ré ti pomô­žu si nájsť, čo naj­rých­lej­šie svo­ju vysní­va­nú prá­cu.

Ten­to rok v mar­ci, den­ník Glassdoor.com vytvo­ril zoznam top 25 naj­lep­šie pla­te­ných pra­cov­ných pozí­cií, kde viac ako polo­vi­ca bola v tech­nic­kom odbo­re ale­bo IT. Vedieť dnes prog­ra­mo­vať nie je len základ, ale tak­tiež je to ces­ta, akou si zaro­biť veľ­ké penia­ze.

Ak máš záu­jem zlep­šiť sa v prog­ra­mo­va­ní ale­bo naučiť sa nie­čo úpl­ne nové, por­tál Ude­my ponú­ka mož­nosť vyso­kých zliav na kur­zy pre všet­kých 8 niž­šie spo­me­nu­tých prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Sta­čí, ak pou­ži­ješ ako pro­mo code „INSI­DER­PICK­S75“ ale­bo „15B2S­CHO­OL“ a zís­kaš nie­ke­dy až 90% zľa­vu. Bol by to hriech nevys­kú­šať.

SQL

sql2

Foto: sqream.com

SQL je prog­ra­mo­va­cí jazyk pou­ží­va­ný veľ­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi na aktu­ali­zo­va­nie ale­bo zís­ka­va­nie infor­má­cií z data­bá­zy. Kor­po­rá­cie s obrov­ským obsa­hom infor­má­cií sa spo­lie­ha­jú na prog­ra­má­to­rov s vedo­mos­ťa­mi SQL, kto­rí im radia, akým sme­rom budo­vať spo­loč­nosť a čo by zákaz­ní­ci pre­fe­ro­va­li.

Kurz SQL je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 150$) s pou­ži­tím kódu „15B2S­CHO­OL“.

Java

logo-java

Foto: ciscoalbania.com

Java je prog­ra­mo­va­cí jazyk, kto­rý sa pou­ží­va pri tvor­be apli­ká­cií do počí­ta­ča. Je to objek­to­vo orien­to­va­ný jazyk, čo zna­me­ná, že sa viac zame­ria­va na objek­ty ako akciu. Je tak vša­dep­rí­tom­ná, že je mož­né, že ju mal kaž­dý z nás v PC skôr, ako vedel, čo Java je. Kurz Javy na Ude­my ti dá zákla­dy z prog­ra­mo­va­nia v Jave a tak­tiež aj pocho­pe­nie objek­to­vo-orien­to­va­né­ho prog­ra­mo­va­nia, kto­ré ti pomô­že v budúc­nos­ti lep­šie pocho­piť iné jazy­ky.

Kurz Javy je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 50$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

JavaSc­ript

1461077338

Foto: devbattles.com

Napriek podob­nos­ti v náz­ve s Javou, je JavaSc­ript roz­diel­ny prog­ra­mo­va­cí jazyk. Pou­ží­va sa pri­már­ne ako skrip­to­va­cí jazyk s pre­po­je­ním na HTML strán­ky, kto­ré kaž­do­den­ne pou­ží­vaš. Ten­to kurz ti pomô­že lep­šie pocho­piť HTML strán­ky a ponúk­ne ti zdo­ko­na­le­nie pri tvor­be webu.

Kurz JavaSc­ript je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 100$) s pou­ži­tím kódu „15B2S­CHO­OL“.

C#

cover-1

Foto: programmingwithmosh.com

C# (výslov­nosť je „Sí šárp“), je odnož z prog­ra­mo­va­cie­ho jazyk C, čo zna­me­ná, že veľ­ké množ­stvo syn­ta­xe je veľ­mi podob­ná a pomô­že ti pri uče­ní iných jazy­kov, ako naprí­klad C++ ale­bo Java. C# bol vytvo­re­ný Mic­ro­sof­tom pre tvor­bu apli­ká­cií do Win­do­wsu.

Kurz C# je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 30$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

C++

c__

Foto: geekbrains.ru

C++ je ďal­šia odnož od popu­lár­ne­ho prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ka C. Využí­va sa pri tvor­be hier, ale tak­tiež aj v ban­kov­níc­tve. Ten­to kurz je zame­ra­ný pre úpl­ných začia­toč­ní­kov s odhod­la­ním sa učiť prog­ra­mo­vať.

Kurz C++ je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 60$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

Pyt­hon

python_logo

Foto: fedoramagazine.com

Pyt­hon je skrip­to­va­cí jazyk, tak ako JavaSc­ript, ale má roz­die­ly v syn­ta­xi a pou­ží­va­ní. Pyt­hon pat­rí k naj­jed­no­duch­ším prog­ra­mo­va­cím jazy­kom pre uče­nie, keď­že si dáva naj­me­nej zále­žať na syn­ta­xi. Ak zabud­neš pri­dať pod­ko­čiar­ku ale­bo zát­vor­ku, nebu­deš mať hneď taký veľ­ký prob­lém ako v iných jazy­koch. Kurz, kto­rý Ude­my ponú­ka je zame­ra­ný viac na kon­cept Pyt­ho­nu a jeho využi­tie v apli­ká­ciách.

Kurz Pyt­ho­nu je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 50$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

Ruby on Rails

ruby

Foto: tech.co

Ruby on Rails je fra­me­work pre webo­vé apli­ká­cie napí­sa­ný Ruby. Je to objek­to­vo-orien­to­va­ný prog­ra­mo­va­cí jazyk. Mno­ho strá­nok pou­ží­va Ruby on Rails na chod ich strá­nok. Naprí­klad Airb­nb, Twit­ter, Hulu ale­bo Grou­pon. Kurz, kto­rý Ude­my ponú­ka je zame­ra­ný na pocho­pe­nie prog­ra­mo­va­nia v Ruby a neskôr apli­ko­va­nie vedo­mos­tí do Rails fra­me­wor­ku.

Kurz Ruby on Rails je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 195$) s pou­ži­tím kódu „15B2S­CHO­OL“.

iOS/Swift

swift_wallpaper_by_gamariv-d7lfmk5

foto: bigdatatraining.in

Swift je prog­ra­mo­va­cí jazyk vytvo­re­ný spo­loč­nos­ťou App­le pre tvor­bu mobil­ných apli­ká­cií pre iOS. Cez Swift môžeš vytvo­riť vlast­né apli­ká­cie, kto­ré potom zve­rej­níš na Apps­to­re. Kurz v Ude­my ti ponú­ka zís­kať vedo­mos­ti a dotiah­nuť sa na pro­fe­si­oná­la v tvor­be mobil­ných apli­ká­cií.

Kurz Swif­tu je teraz dostup­ný na Ude­my za 19€ (nor­mál­na cena 45$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: udemy.com

Pridať komentár (0)