Naj­dô­le­ži­tej­šie prog­ra­mo­va­cie jazyky, ktoré by nemali v tvo­jom CV chý­bať

Timotej Vančo / 12. septembra 2016 / Tools a produktivita

Každý chce mať to naj­kva­lit­nej­šie CV-čko, aby zau­jal naj­lep­šie ako sa dá. Por­tál Busi­ness Insi­der vytvo­ril zoznam naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­viac vyža­do­va­ných prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, ktoré ti pomôžu si nájsť, čo naj­rých­lej­šie svoju vysní­vanú prácu.

Tento rok v marci, den­ník Glassdoor.com vytvo­ril zoznam top 25 naj­lep­šie pla­te­ných pra­cov­ných pozí­cií, kde viac ako polo­vica bola v tech­nic­kom odbore alebo IT. Vedieť dnes prog­ra­mo­vať nie je len základ, ale tak­tiež je to cesta, akou si zaro­biť veľké peniaze.

Ak máš záu­jem zlep­šiť sa v prog­ra­mo­vaní alebo naučiť sa niečo úplne nové, por­tál Udemy ponúka mož­nosť vyso­kých zliav na kurzy pre všet­kých 8 niž­šie spo­me­nu­tých prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Stačí, ak pou­ži­ješ ako promo code „INSI­DER­PICK­S75“ alebo „15B2S­CHOOL“ a zís­kaš nie­kedy až 90% zľavu. Bol by to hriech nevys­kú­šať.

SQL

sql2

Foto: sqream.com

SQL je prog­ra­mo­vací jazyk pou­ží­vaný veľ­kými spo­loč­nos­ťami na aktu­ali­zo­va­nie alebo zís­ka­va­nie infor­má­cií z data­bázy. Kor­po­rá­cie s obrov­ským obsa­hom infor­má­cií sa spo­lie­hajú na prog­ra­má­to­rov s vedo­mos­ťami SQL, ktorí im radia, akým sme­rom budo­vať spo­loč­nosť a čo by zákaz­níci pre­fe­ro­vali.

Kurz SQL je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 150$) s pou­ži­tím kódu „15B2S­CHOOL“.

Java

logo-java

Foto: ciscoalbania.com

Java je prog­ra­mo­vací jazyk, ktorý sa pou­žíva pri tvorbe apli­ká­cií do počí­tača. Je to objek­tovo orien­to­vaný jazyk, čo zna­mená, že sa viac zame­riava na objekty ako akciu. Je tak vša­dep­rí­tomná, že je možné, že ju mal každý z nás v PC skôr, ako vedel, čo Java je. Kurz Javy na Udemy ti dá základy z prog­ra­mo­va­nia v Jave a tak­tiež aj pocho­pe­nie objek­tovo-orien­to­va­ného prog­ra­mo­va­nia, ktoré ti pomôže v budúc­nosti lep­šie pocho­piť iné jazyky.

Kurz Javy je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 50$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

JavaSc­ript

1461077338

Foto: devbattles.com

Napriek podob­nosti v názve s Javou, je JavaSc­ript roz­dielny prog­ra­mo­vací jazyk. Pou­žíva sa pri­márne ako skrip­to­vací jazyk s pre­po­je­ním na HTML stránky, ktoré kaž­do­denne pou­ží­vaš. Tento kurz ti pomôže lep­šie pocho­piť HTML stránky a ponúkne ti zdo­ko­na­le­nie pri tvorbe webu.

Kurz JavaSc­ript je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 100$) s pou­ži­tím kódu „15B2S­CHOOL“.

C#

cover-1

Foto: programmingwithmosh.com

C# (výslov­nosť je „Sí šárp“), je odnož z prog­ra­mo­va­cieho jazyk C, čo zna­mená, že veľké množ­stvo syn­taxe je veľmi podobná a pomôže ti pri učení iných jazy­kov, ako naprí­klad C++ alebo Java. C# bol vytvo­rený Mic­ro­sof­tom pre tvorbu apli­ká­cií do Win­do­wsu.

Kurz C# je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 30$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

C++

c__

Foto: geekbrains.ru

C++ je ďal­šia odnož od popu­lár­neho prog­ra­mo­va­cieho jazyka C. Využíva sa pri tvorbe hier, ale tak­tiež aj v ban­kov­níc­tve. Tento kurz je zame­raný pre úpl­ných začia­toč­ní­kov s odhod­la­ním sa učiť prog­ra­mo­vať.

Kurz C++ je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 60$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

Pyt­hon

python_logo

Foto: fedoramagazine.com

Pyt­hon je skrip­to­vací jazyk, tak ako JavaSc­ript, ale má roz­diely v syn­taxi a pou­ží­vaní. Pyt­hon patrí k naj­jed­no­duch­ším prog­ra­mo­va­cím jazy­kom pre uče­nie, keďže si dáva naj­me­nej zále­žať na syn­taxi. Ak zabud­neš pri­dať pod­ko­čiarku alebo zát­vorku, nebu­deš mať hneď taký veľký prob­lém ako v iných jazy­koch. Kurz, ktorý Udemy ponúka je zame­raný viac na kon­cept Pyt­honu a jeho využi­tie v apli­ká­ciách.

Kurz Pyt­honu je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 50$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

Ruby on Rails

ruby

Foto: tech.co

Ruby on Rails je fra­me­work pre webové apli­ká­cie napí­saný Ruby. Je to objek­tovo-orien­to­vaný prog­ra­mo­vací jazyk. Mnoho strá­nok pou­žíva Ruby on Rails na chod ich strá­nok. Naprí­klad Airbnb, Twit­ter, Hulu alebo Grou­pon. Kurz, ktorý Udemy ponúka je zame­raný na pocho­pe­nie prog­ra­mo­va­nia v Ruby a neskôr apli­ko­va­nie vedo­mostí do Rails fra­me­worku.

Kurz Ruby on Rails je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 195$) s pou­ži­tím kódu „15B2S­CHOOL“.

iOS/Swift

swift_wallpaper_by_gamariv-d7lfmk5

foto: bigdatatraining.in

Swift je prog­ra­mo­vací jazyk vytvo­rený spo­loč­nos­ťou Apple pre tvorbu mobil­ných apli­ká­cií pre iOS. Cez Swift môžeš vytvo­riť vlastné apli­ká­cie, ktoré potom zve­rej­níš na Apps­tore. Kurz v Udemy ti ponúka zís­kať vedo­mosti a dotiah­nuť sa na pro­fe­si­onála v tvorbe mobil­ných apli­ká­cií.

Kurz Swiftu je teraz dostupný na Udemy za 19€ (nor­málna cena 45$) s pou­ži­tím kódu „INSI­DER­PICK­S75“.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: udemy.com

Pridať komentár (0)