Naj­ho­rú­cej­šie star­tupy Ame­riky, o kto­rých si nepo­čul: Časť 2.

Tatiana Blazseková / 9. september 2015 / Business

Kaš­lite na Sili­con Val­ley a ostaňte rad­šej doma! Nedávno sme pri­dali člá­nok o šies­tich star­tu­poch, ktoré to dotiahli ďaleko aj bez toho, aby začí­nali v Sili­con Val­ley. Lenže takých je ešte oveľa viac, a preto by bola škoda nena­pí­sať o nich. Tu je ďal­ších 6 naj­zau­jí­ma­vej­ších sta­ru­pov, ktoré doka­zujú, že začí­nať sa dá aj lokálne a žať úspech glo­bálne.

1. Favor

Zakla­da­te­lia Ben Doherty a Zac Mau­tais sú naj­lepší pria­te­lia, ktorí sa stretli už na stred­nej škole počas poslíč­ko­via v piz­ze­rii. Hľa­dali spô­sob ako si objed­nať donášku domov aj z reštau­rá­cii, ktoré donáš­kové služby nepo­nú­kajú. Kúpili si knihu Coding for Dum­mies a tým sa to celé začalo. Ich prvá apli­ká­cia Cal Poly, ktorá bola vytvo­rená viac­me­nej len pre decká zo školy, spro­stred­ko­vá­vala donášku piva a bur­ri­tos. Favor v súčas­nosti ponúka reštau­rá­ciám, ale aj obcho­dom, ktoré nemajú donášku do domu mož­nosť zapo­jiť sa. Pomo­cou apli­ká­cie si objed­náte jedlo, nákup, jed­no­du­cho čokoľ­vek, čo potre­bu­jete a o hodinu už máte veci u vás doma na stole.

Sídlo: Aus­tin, Texas

Fun­ding: 16, 9 mil. dolá­rov, Bill Boebel, Chuck Gor­don, Mario Feg­hali, Pat Matt­hews, Sil­ver­ton Par­tners, Tim Dra­per, S3 Ven­tu­res

2. Fis­cal­Note

Fis­cal­Note je star­tup síd­liaci vo Was­hing­tone DC, a to nie len tak náho­dou. Tim Hwang, zakla­da­teľ spo­loč­nosti, bol dob­ro­voľ­ní­kom v Oba­mo­vej pred­vo­leb­nej kam­pani v roku 2008. Ďalší čle­no­via sta­rupu tak­tiež nemajú od poli­tiky ďaleko, preto bolo logické zalo­žiť star­tup, kto­rého hlav­ným záuj­mom bude práve poli­tika. Táto spo­loč­nosť má nástroje na to, aby pred­po­ve­dali výsle­dok poli­tic­kých stra­té­gií, ktoré sú pred­lo­žená ame­ric­kému Kon­gresu. Podľa Fis­cal­Note ich umelá inte­li­gen­cia a data-mining soft­ware pra­cuje s 94% pres­nos­ťou.

Sídlo: Was­hing­ton DC

Fun­ding: 18,2 mi. dolá­rov, Ren­ren Inc., Midd­le­land Capi­tal, Visi­on­naire Ven­tu­res, AME Cloud Ven­tu­res, Ens­pire Capi­tal, Wink­le­voss Capi­tal, First Round, Mark Cuban, Plug & Play Ven­tu­res, Uni­ver­sity of Mary­land

3. GoodRx

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2011 si za svoj domov zvo­lila Los Ange­les. Ich hlav­ným záuj­mom sú lekárne, pres­nej­šie ceny lie­kov. Ich appka fun­guje násle­dovne: stačí napí­sať názov lieku, miesto kde bol pred­pí­saný, vlo­žiť PSČ a ukáže sa vám zoznam lekární s naj­lep­šími cenami vo vašej blíz­kosti. GoodRx chce byť stále aktu­álny a preto každý týž­deň zbiera infor­má­cie o cenách lie­kov a zľa­vách z celej kra­jiny. Cena lie­kov je v USA veľmi vysoká a ľudia to často­krát udá­vajú ako hlavný dôvod, prečo nepod­stu­pujú pred­pí­sané liečby.

Sídlo: LA, Cali­for­nia

Fun­ding: 1,5 mil. dolá­rov, Foun­ders Fund, High­land Capi­tal Par­tners, Upf­ront Ven­tu­res, Lerer Hip­peau Ven­tu­res

4. Luxe

Luxe je veľmi chytrá apli­ká­cia, ktorá sľu­buje pomoc pri par­ko­vaní. Pred­tým, ako odídete z domu, si nasta­víte adresu miesta, kam chcete prísť. Apli­ká­cia sle­duje vašu cestu a 10 minút pred cie­ľom vás spojí s Luxe sprie­vod­com. Oble­čený v bledo mod­rej bunde vás člo­vek bude čakať na mieste, hopsne do auta a opýta sa, kedy prí­dete a či nepot­re­bu­jete natan­ko­vať alebo umyť auto. Táto osôbka vám tátoša odne­sie na najb­liž­šie par­ko­visko, ktoré s Luxe spo­lu­pra­cuje. Služba stojí len 5 dolá­rov na hodinu a 15 dolá­rov na celý deň, čo je fan­tas­tické, pre­tože ostatné spo­loč­nosti tohto druhu sú extrémne pre­dra­žené. Vale­tA­ny­where ponúka podobnú službu ale za deň si vypý­tajú 42 dolá­rov.

Sídlo: San Fran­cisco, CA

Fun­ding: 25,5 min. dolá­rov, Ven­rock, Kevin Col­le­ran, Rick Marini, Rot­hen­berg Ven­tu­res, Eniac Ven­tu­res, Data Col­lec­tive, Slow Ven­tu­res, Sher­pa­Ven­tu­res, Google Ven­tu­res

5. Wel­links

Wel­links chce pomôcť pacien­tom, pre kto­rých liečba alebo pomoc nekončí náv­šte­vou lekára. Troj­členný tím zalo­žil medi­cín­ske zaria­de­nie určené pre ľudí trpia­cich sko­li­ó­zou. Toto zaria­de­nie je veľmi ľahké, a tak ho môže mať člo­vek vždy pri­pnuté na oble­čení. Wel­link sa sna­žil vytvo­riť niečo, čo by vydalo okam­žitú spätnú reak­ciu pre doktora, pacienta a pop­rí­pade aj jeho rodiča. Vecička, ktorú vyvi­nuli, nahráva infor­má­cie o tom, ako dlho bola zdra­vot­nícka pomôcka na chrbte nosená. Hlav­nou úlo­hou je redu­ko­vať ope­rá­cie detí so sko­li­ó­zou. V súčas­nosti je táto vecička v pro­cese kli­nic­kého tes­to­va­nia a jej úspech ukáže až čas.

Sídlo: New Haven, Con­nec­ti­cut

Fun­ding: 100 000 dolá­rov, Con­nec­ti­cut Inno­va­ti­ons, YEI Inno­va­tion Fund

6. Yik Yak

Tento chyt­ľavý názov nesie milá-nemilá apli­ká­cia, ktorá je určená na oho­vá­ra­nie medzi stre­doš­ko­lákmi a vyso­koš­ko­lákmi. Apli­ká­cia je určená pre 18 a viac roč­ných ško­lá­kov, ktorí môžu pri­dať aký­koľ­vek prís­pe­vok a to dokonca ano­nymne. Všetky prís­pevky sú zbie­rané do feedu, ktorý sa aktu­ali­zuje v reál­nom čase. Feeds sú lokálne orien­to­vane, takže môžete vidieť len prís­pevky ľudí vo vašom okolí. Nové aktu­ali­zá­cie tejto apli­ká­cie vám umož­nia nahliad­nuť do iných komu­nít, a to aj v prí­pade, že sa nena­chá­dzate v ich blíz­kosti. Tvor­co­via apli­ká­cie si však uve­do­mili čo spô­so­bili a že deťú­rence si asi nebudú posie­lať učebný mate­riál či dennú dávku kom­pli­men­tov. Apli­ká­ciu tak na stre­doš­kol­ských are­áloch zablo­ko­vali.

Sídlo: Atlanta, Geor­gia

Fun­ding: 73 mil. dolá­rov, Tim Dra­per, Kevin Col­le­ran, Azure Capi­tal Par­tners, DCM Ven­tu­res

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)