Naj­ho­rú­cej­šie star­tupy Ame­riky, o kto­rých si nepo­čul

Tatiana Blazseková / 7. septembra 2015 / Tools a produktivita

New York a Sili­con Val­ley sú známe ako rodiská tých naj­po­pu­lár­nej­ších a najús­peš­nej­ších star­tu­pov. Nie všetky star­tupy si však zvo­lili za svoj domov práve tieto miesta. A predsa uspeli. 

Keď sa povie Sili­con Val­ley, asi kaž­dému napadnú slová ako tech­no­ló­gia, ino­vá­cie, sta­rupy. Čo ale také Ohio, či Texas? Pre­sved­číme vás o tom, že za úspe­chom netreba vždy cho­diť len do údo­lia, pre­tože úspech sa môže zro­diť aj na kuku­rič­nom poli v Ohiu. Pozrite si na zoznam naj­ho­rú­cej­ších sta­ru­pov v USA, ich sídla, roz­po­čet a spon­zo­rov. Náj­dete v ňom ostrie­ľa­ných har­cov­ní­kov, ako aj nová­či­kov, ktorí však mútia vodu veľmi úspešne.

Bum­ble

Bum­ble je zozna­mo­va­cia appka a je zau­jí­mavá tým, že prin­cezné neča­kajú na svojho princa, ale robia prvý krok práve ony. Whit­ney Wol­fe­ová je zakla­da­teľ­kou Bum­ble a záro­veň spo­lu­za­kla­da­teľka Tin­dru, v kto­rom už ďalej nepô­sobí. Aj napriek tomu, pre­niesla trošku Tin­dra do Bum­ble. Bum­ble teda pra­cuje na podob­nom prin­cípe ako Tin­der s tým roz­die­lom, že žena je tá, ktorá koná ako prvá. V prí­pade párov s rov­na­kými pohla­viami, obaja môžu spra­viť prvý krok. Za necelý rok exis­ten­cie zabez­pe­čila appka viac ako 5 mili­ó­nov kon­ver­zá­cii, 1 miliardu výmen a týž­denný rast sa pohy­buje v roz­me­dzí 15%.

Sídlo: Aus­tin, Texas

Fun­ding: neprez­ra­dia ani za svet

Cons­pire

Spoz­nali ste zau­jí­ma­vého člo­veka, ale neviete ho skon­tak­to­vať? Lin­ke­dIN tiež zly­hal? Odpo­ve­ďou je Cons­pire, ktorý zalo­žili dvaja dátoví experti — Alex Dev­kar a Paul McRe­y­nolds zo Stand­fordu. Cons­pire pra­cuje na základe emai­lo­vých účtov. Pri­hlá­site sa, zana­ly­zuje sa váš mail, napí­šete meno osoby, ktorú chcete spoz­nať a Cons­pire vám nájde osobu z vášho zoznamu, ktorá vás zoznámi a spojí. Ak je zdro­jov vo vašom zozname nie­koľko, nájde vám rôzne cesty spo­je­nia sa s hľa­da­nou oso­bou a odpo­ručí vám naj­lep­šiu mož­nosť. Zakla­da­te­lia vyhlá­sili, že algo­rit­mus pra­cuje s 95% pres­nos­ťou.

Sídlo: Boul­der, Colo­rado

Fun­ding: 3, 5 mil. $, TechS­tars, Tahoma Ven­tu­res

Coto­paxi

Skvelý huma­ni­tárny pro­jekt — e-com­merce spo­loč­nosť, ktorá sa špe­cia­li­zuje na odie­va­nie. Keď si kúpite nejaký ich pro­dukt, pove­dzme pre­slá­vené ruk­saky, dosta­nete k nim aj kon­krétny prí­beh. Spo­loč­nosť chce, aby zákaz­níci cítili a vedeli, prečo je dobré naku­po­vať práve u nich. “Keď si kúpite Inca ruk­sak, pod­po­ríte týž­dennú výučbu jed­ného die­ťaťa v siro­tinci v Bolí­vii,” pove­dal zakla­da­teľ spo­loč­nosti Davis Smith. Kúpou pro­duk­tov pod­po­ru­jete kon­krét­nych ľudí, naprí­klad kúpou fľaše na vodu Cam­bo­dia daru­jete nie­komu prí­sun čis­tej vody v Kam­bo­dži na 6 mesia­cov.

Sídlo: Salt Lake City, Utah

Fun­ding: 9,5 mil. $, Lerer Hip­peau Ven­tu­res, Gre­yc­roft Par­tners, Brand Foun­dry Ven­tu­res, Fore­run­ner Ven­tu­res, New Enter­prise Asso­cia­tes, Peter­son Ven­tu­res, Kicks­tart Seed Fund

Dolly

Ak potre­bu­jete pre­niesť ťažké pred­mety z bodu A do bodu B, často­krát sa stane, že nemáte auto a ani ľudí, ktorí by vám pomohli. Na to je tu Dolly. Keď potre­bu­jete pomôcť so sťa­ho­va­ním alebo len pre­ne­se­ním, post­nete, aký ser­vis presne potre­bu­jete na Dolly, cez stránku alebo apli­ká­ciu. Potom vám zostáva počkať si na Dolly pomoc­níka, ktorý príde aj s vlast­ným autom. Do ceny za službu sa ráta vzdia­le­nosť, teda koľ­ko­krát sa auto otočí a do akej vzdia­le­nosti pôjde, veľ­kosť a množ­stvo polo­žiek. Nemu­síte otra­vo­vať pria­te­ľov a oko­lo­idú­cich, ani rie­šiť sťa­ho­vá­kov. Služba zatiaľ fun­guje len v Chi­cagu a Seattli. Naj­väč­ším kon­ku­ren­tom Dolly je star­tup Tas­kRab­bit. Cez ich apli­ká­ciu zadáte úlohu, s kto­rou potre­bu­jete pomôcť a spo­jíte sa s ľuďmi žijú­cimi vo vašej blíz­kosti.

Sídlo: Seattle, Was­hing­ton

Foun­ding: 1,7 mil. $

Dro­neS­hield

Drony. Nikdy neviete kde sa tie potvory ukrý­vajú, kde a kedy pre­lie­tajú. Johna Frank­lina, letec­kého inži­niera, to tiež hne­valo. John si tak zalo­žil star­tup s poin­tou vytvo­riť apli­ká­ciu, ktorá člo­veka varuje, že sa blíži dron. Drony sa často­krát využí­vajú na nie práve etické účely. Len pred pár týžd­ňami dron spus­til balí­ček plný prek­va­pe­nia vo forme mari­hu­any, tabaku a hero­ínu na dvor­ček väz­nice v Ohiu.

Sídlo: Was­hing­ton DC

Fun­ding: 150 000 $

Edi­tas Medi­cine

Star­tup s uni­kát­nym posla­ním lie­čiť, je v tomto reb­ríčku skvos­tom. 

Edi­tas Medi­cine si kla­die za cieľ pou­žiť tech­no­ló­giu na vylie­če­nie cho­rôb a to na základe tera­pií, ktoré zme­nia prob­lé­mový gén. Star­tup plá­nuje, že za pou­ži­tia tech­no­ló­gie možno nahra­diť gén, ktorý spô­so­buje cho­robu, novým a zdra­vým génom. Táto tech­no­ló­gia sa nazýva CRISPR-Casi a Edi­tas Medi­cine ju plá­nuje využiť naplno, čo doka­zuje aj roz­po­čet.

Sídlo: Cam­bridge, Mas­sa­chus­setts

Fun­ding: 210 mil. $, Ale­xan­dria Ven­ture, Boris Niko­lic, Cas­din Capi­tal, Deer­field, EcoR1 Capi­tal, Fide­lity Mana­ge­ment and Rese­arch Com­pany, Google Ven­tu­res, Viking Glo­bal Inves­tors

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)