Naji­no­va­tív­nej­šie elek­trické bicykle za uply­nulý rok

/ 22. decembra 2015 / Tools a produktivita

Od Tesly cez Pors­che až po možné auto od Apple, téma elek­tric­kých áut sa v posled­nej dobe rozo­berá čím ďalej tým viac.

Ale autá nie sú jediné elek­trické vozidlá, ktoré ľudia po celom svete vítajú: ras­túce ceny pohon­ných hmôt a ras­túca urba­ni­zá­cia urých­lili dopyt po elek­tric­kých bicyk­loch. Podľa Navi­gant Rese­arch môžme oča­ká­vať, že celo­sve­tové tržby z elek­tric­kých bicyk­lov vzrastú z 32 mili­ó­nov dolá­rov v roku 2014 na naj­me­nej 40 mili­ó­nov v roku 2023.

slide_home2

Na uspo­ko­je­nie ras­tú­ceho dopytu star­tupy, rov­nako ako tra­dičné auto­mo­bilky vytvá­rajú elek­tro­bi­cykle a pre­zen­tujú ich ako alter­na­tívny spô­sob dopravy. A mnoho z týchto nových bicyk­lov tiež obsa­huje nové ino­va­tívne fun­kcie, ako naprí­klad mož­nosť pre­po­je­nia s tele­fó­nom pomo­cou apli­ká­cie.

Tu je pohľad na päť naj­pô­so­bi­vej­ších elek­tro­bi­cyk­lov, ktoré boli v nedáv­nej dobe pred­sta­vené.

Gi Fly­Bike

GI Fly­Bike ponúka integ­rá­ciu so smart­fó­nom a je možné ho zlo­žiť do jed­nej sekundy, takže ho bez prob­lé­mov vez­meš kam­koľ­vek alebo usklad­níš. Môžeš na ňom jaz­diť ako na nor­mál­nom bicykli, ale má tiež „elek­trickú asis­ten­ciu letu“ — vlast­nosť, ktorá ti umožní jed­ným klik­nu­tím zapnúť elek­trický motor a ces­to­vať rých­los­ťou 24 kilo­met­rov za hodinu s dosa­hom 64 kilo­met­rov na jedno nabi­tie.

Dokonca má aj USB port, pomo­cou kto­rého si môžeš nabiť mobil z ener­gie gene­ro­va­nej pedá­lo­va­ním. Ale všetky tieto vychy­távky sa odra­zili aj na cene, ktorá činí pri­bližne 2000 dolá­rov.

OKO

3052807-slide-s-1-will-a-better-designed-electric-bike-change

O elek­tro­bi­cykli OKO sa dá pove­dať, že je pote­še­ním pre oko. Aj keď podob­nosť názvu so slo­ven­ským ozna­če­ním pre to, čím sa práve poze­ráš na tieto riadky je čisto náhodná, určite môžeme pove­dať, že OKO je jed­ným z najš­tý­lo­vej­ších elek­tric­kých bicyk­lov. Navr­hnutý holand­skou fir­mou Bio­mega, tento bicy­kel váži pri­bližne 18 kíl a je vyro­bený z rov­na­kého mate­riálu ako mono­posty For­mule 1.

Väč­šina elek­tro­bi­cyk­lov má motor ulo­žený v zadnej časti, ale OKO má ten svoj v strede rámu, čo umož­ňuje lep­šie roz­lo­že­nie hmot­nosti. Ak ťa tento dizaj­nový kúsok zau­jal, môžeš si ho teraz pre­dob­jed­nať za 2300 dolá­rov.

Oto­cycle RaceR

otocycles-unveils-cafe-racer-inspired-e-bikes3

Spo­loč­nosť Oto­cycle so síd­lom v Bar­ce­lone tento rok pred­sta­vila svoj počin s náz­vom RaceR, ktorý je čias­točne vyro­bený z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Čo sa týka dizajnu, určite sa nedá pop­rieť inšpi­rá­cia café racer motor­kami, ktoré zažili svoju naj­väč­šiu slávu v 50-tych rokoch minu­lého sto­ro­čia.

Už je ale nová doba a tech­nika RacerR-a zahŕňa LCD disp­lej, na kto­rom sa zobra­zuje kapa­cita baté­rie a elek­tro­mo­tor spolu s baté­riami, vďaka kto­rým dokáže RaceR prejsť viac než 60 kilo­met­rov na jedno nabi­tie rých­los­ťou 24 kilo­met­rov za hodinu.

Genze

Elek­trický bicy­kel Genze využíva rov­naké baté­rie od Sam­sungu ako Tesla Model S. Motor tohto bicykla ti môže pomá­hať pri pedá­lo­vaní, kedy sa zapne v oka­mihu ako začneš pedá­lo­vať a tro­chu ti uľahčí prácu. Ak ťa bolia nohy, môžeš v dru­hom móde nechať elek­tro­mo­tor nech spraví všetku prácu za teba a uhá­ňať rých­los­ťou 32 kilo­met­rov za hodinu.

Ľahkú baté­riu môžeš jed­no­du­cho vybrať, pri­po­jiť do hoci­ja­kej zásuvky a za 4 hodiny bude nabitá. Bicy­kel je tiež vyba­vený LCD disp­le­jom, ktorý zobra­zuje rých­losť, úro­veň pomá­ha­nia pri pedá­lo­vaní a ovlá­da­nie. V súčas­nosti sú dostupné dva modely: e101 Sport a e102 Rec­re­a­ti­onal Riser pri­čom každý stojí pri­bližne 1500 dolá­rov.

Ford MoDe:Flex

mode

V júni Ford pred­sta­vil svoj naj­novší kon­cept smart bicykla nazvaný MoDe:Flex. Ten dokáže po pre­po­jení so smartp­ho­nom plá­no­vať trasy, skon­tro­lo­vať poča­sie, pri­stu­po­vať k fit­nes infor­má­ciám a varo­vať pou­ží­va­teľa o doprave. Pre jed­no­du­ché skla­do­va­nie je možné ho zlo­žiť na polo­vice.

Ford tvrdí, že bicy­kel dokáže vib­ro­va­ním jazd­co­vých Apple Watch upo­zor­niť na výmole, ale zatiaľ nevys­vet­lil, ako to fun­guje. Dátum vyda­nia a cena tiež neboli ozná­mené.

Ak sa elek­tro­bi­cykle naozaj roz­mohnú, pozor na elek­trickú pobrežnú hliadku :)

imgID14965505

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)