Naji­no­va­tív­nej­šie elek­tric­ké bicyk­le za uply­nu­lý rok

/ 22. decembra 2015 / Lifehacking

Od Tes­ly cez Pors­che až po mož­né auto od App­le, téma elek­tric­kých áut sa v posled­nej dobe rozo­be­rá čím ďalej tým viac.

Ale autá nie sú jedi­né elek­tric­ké vozid­lá, kto­ré ľudia po celom sve­te víta­jú: ras­tú­ce ceny pohon­ných hmôt a ras­tú­ca urba­ni­zá­cia urých­li­li dopyt po elek­tric­kých bicyk­loch. Pod­ľa Navi­gant Rese­arch môž­me oča­ká­vať, že celo­sve­to­vé trž­by z elek­tric­kých bicyk­lov vzras­tú z 32 mili­ó­nov dolá­rov v roku 2014 na naj­me­nej 40 mili­ó­nov v roku 2023.

slide_home2

Na uspo­ko­je­nie ras­tú­ce­ho dopy­tu star­tu­py, rov­na­ko ako tra­dič­né auto­mo­bil­ky vytvá­ra­jú elek­tro­bi­cyk­le a pre­zen­tu­jú ich ako alter­na­tív­ny spô­sob dopra­vy. A mno­ho z tých­to nových bicyk­lov tiež obsa­hu­je nové ino­va­tív­ne fun­kcie, ako naprí­klad mož­nosť pre­po­je­nia s tele­fó­nom pomo­cou apli­ká­cie.

Tu je pohľad na päť naj­pô­so­bi­vej­ších elek­tro­bi­cyk­lov, kto­ré boli v nedáv­nej dobe pred­sta­ve­né.

Gi Fly­Bi­ke

GI Fly­Bi­ke ponú­ka integ­rá­ciu so smart­fó­nom a je mož­né ho zlo­žiť do jed­nej sekun­dy, tak­že ho bez prob­lé­mov vez­meš kam­koľ­vek ale­bo usklad­níš. Môžeš na ňom jaz­diť ako na nor­mál­nom bicyk­li, ale má tiež „elek­tric­kú asis­ten­ciu letu“ — vlast­nosť, kto­rá ti umož­ní jed­ným klik­nu­tím zapnúť elek­tric­ký motor a ces­to­vať rých­los­ťou 24 kilo­met­rov za hodi­nu s dosa­hom 64 kilo­met­rov na jed­no nabi­tie.

Dokon­ca má aj USB port, pomo­cou kto­ré­ho si môžeš nabiť mobil z ener­gie gene­ro­va­nej pedá­lo­va­ním. Ale všet­ky tie­to vychy­táv­ky sa odra­zi­li aj na cene, kto­rá činí pri­bliž­ne 2000 dolá­rov.

OKO

3052807-slide-s-1-will-a-better-designed-electric-bike-change

O elek­tro­bi­cyk­li OKO sa dá pove­dať, že je pote­še­ním pre oko. Aj keď podob­nosť náz­vu so slo­ven­ským ozna­če­ním pre to, čím sa prá­ve poze­ráš na tie­to riad­ky je čis­to náhod­ná, urči­te môže­me pove­dať, že OKO je jed­ným z najš­tý­lo­vej­ších elek­tric­kých bicyk­lov. Navr­hnu­tý holand­skou fir­mou Bio­me­ga, ten­to bicy­kel váži pri­bliž­ne 18 kíl a je vyro­be­ný z rov­na­ké­ho mate­riá­lu ako mono­pos­ty For­mu­le 1.

Väč­ši­na elek­tro­bi­cyk­lov má motor ulo­že­ný v zadnej čas­ti, ale OKO má ten svoj v stre­de rámu, čo umož­ňu­je lep­šie roz­lo­že­nie hmot­nos­ti. Ak ťa ten­to dizaj­no­vý kúsok zau­jal, môžeš si ho teraz pre­dob­jed­nať za 2300 dolá­rov.

Oto­cyc­le RaceR

otocycles-unveils-cafe-racer-inspired-e-bikes3

Spo­loč­nosť Oto­cyc­le so síd­lom v Bar­ce­lo­ne ten­to rok pred­sta­vi­la svoj počin s náz­vom RaceR, kto­rý je čias­toč­ne vyro­be­ný z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Čo sa týka dizaj­nu, urči­te sa nedá pop­rieť inšpi­rá­cia café racer motor­ka­mi, kto­ré zaži­li svo­ju naj­väč­šiu slá­vu v 50-tych rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia.

Už je ale nová doba a tech­ni­ka RacerR-a zahŕňa LCD disp­lej, na kto­rom sa zobra­zu­je kapa­ci­ta baté­rie a elek­tro­mo­tor spo­lu s baté­ria­mi, vďa­ka kto­rým doká­že RaceR prejsť viac než 60 kilo­met­rov na jed­no nabi­tie rých­los­ťou 24 kilo­met­rov za hodi­nu.

Gen­ze

Elek­tric­ký bicy­kel Gen­ze využí­va rov­na­ké baté­rie od Sam­sun­gu ako Tes­la Model S. Motor toh­to bicyk­la ti môže pomá­hať pri pedá­lo­va­ní, kedy sa zapne v oka­mi­hu ako začneš pedá­lo­vať a tro­chu ti uľah­čí prá­cu. Ak ťa bolia nohy, môžeš v dru­hom móde nechať elek­tro­mo­tor nech spra­ví všet­ku prá­cu za teba a uhá­ňať rých­los­ťou 32 kilo­met­rov za hodi­nu.

Ľah­kú baté­riu môžeš jed­no­du­cho vybrať, pri­po­jiť do hoci­ja­kej zásuv­ky a za 4 hodi­ny bude nabi­tá. Bicy­kel je tiež vyba­ve­ný LCD disp­le­jom, kto­rý zobra­zu­je rých­losť, úro­veň pomá­ha­nia pri pedá­lo­va­ní a ovlá­da­nie. V súčas­nos­ti sú dostup­né dva mode­ly: e101 Sport a e102 Rec­re­a­ti­onal Riser pri­čom kaž­dý sto­jí pri­bliž­ne 1500 dolá­rov.

Ford MoDe:Flex

mode

V júni Ford pred­sta­vil svoj naj­nov­ší kon­cept smart bicyk­la nazva­ný MoDe:Flex. Ten doká­že po pre­po­je­ní so smartp­ho­nom plá­no­vať tra­sy, skon­tro­lo­vať poča­sie, pri­stu­po­vať k fit­nes infor­má­ciám a varo­vať pou­ží­va­te­ľa o dopra­ve. Pre jed­no­du­ché skla­do­va­nie je mož­né ho zlo­žiť na polo­vi­ce.

Ford tvr­dí, že bicy­kel doká­že vib­ro­va­ním jazd­co­vých App­le Watch upo­zor­niť na výmo­le, ale zatiaľ nevys­vet­lil, ako to fun­gu­je. Dátum vyda­nia a cena tiež nebo­li ozná­me­né.

Ak sa elek­tro­bi­cyk­le naozaj roz­moh­nú, pozor na elek­tric­kú pobrež­nú hliad­ku :)

imgID14965505

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)