Najkrajšie slovenské kúpele, ktoré vyčnievajú vďaka svojej architektúre

Jana Mikysová / 20. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: asb.sk / sorger.sk
  • Slo­ven­sko sa pýši mno­hými ar­chi­tek­to­nic­kými skvos­tmi, o kto­rých možno ani ne­vieš
  • Ne­mu­síš ísť ani ďa­leko do za­hra­ni­čia, aby si si užil od­dych a pekné pro­stre­die zá­ro­veň
  • A my ti dáme tipy na nie­koľko, ktoré stoja za to

Leto ešte ne­končí a na ví­ken­dový vý­let sa nájde ešte stále čas. Kú­pele sú miesto, kde mô­žeš nie­len zre­la­xo­vať, ale po­ob­ze­rať si aj nád­hernú ar­chi­tek­túru. Po­zri sa na pre­hľad slo­ven­ských kú­pe­ľov, ktoré sa roz­hodne oplatí nav­ští­viť. A aj keď mnohé z nich drží pri ži­vote len za­šlá sláva, vi­dieť ich sa oplatí.

Ze­lená žaba

Tieto kú­pele boli dlho chát­ra­júce a nik o ne ne­ja­vil zá­u­jem. Čo bola veľká škoda, lebo tento pries­tor mal na­ozaj veľký po­ten­ciál a di­zaj­novo vý­ni­močný je aj vďaka umiest­ne­niu vo svahu. Ok­rem toho je aj ná­rod­nou kul­túr­nou pa­miat­kou a patrí k TOP de­sia­tim stav­bám me­dzi­voj­no­vej ar­chi­tek­túry na Slo­ven­sku.

Aj preto bolo viac ako nutné toto uni­kátne miesto zre­kon­štru­ovať. O jeho ar­chi­tek­túru sa po­sta­rali ar­chi­tekt Bo­hu­slav Fuchs. Fun­kci­ona­lis­tické dielo, ktoré je po­va­žo­vané za jedno z naj­lep­ších od tohto au­tora, bolo po­sta­vené v 30-tych ro­koch v Tren­čian­skych Tep­li­ciach. Re­kon­štruk­cia vý­ni­moč­ných kú­pe­ľov pre­behla v ro­koch 2014 až 2015 a bolo do nej in­ves­to­va­ných 10 mi­li­ó­nov eur.

zdroj: asb.sk
zdroj: asb.sk

Aph­ro­dite Ra­jecké Tep­lice

Tento tzv. kú­peľný dom má dávnu his­tó­riu, vzni­kol ešte v roku 1610. Ne­skôr, po­čas pr­vej sve­to­vej vojny kú­pele stag­no­vali a po­čas Čes­ko­slo­ven­ska boli kú­pele pre­ro­bené. Ne­skôr ich po­čas dru­hej sve­to­vej vojny vy­uží­vali na­cisti. V roku 1959 zís­kali Ra­jecké tep­lice šta­tút kú­peľ­ného mesta. Dnes sa kú­pele pý­šia mo­der­nou, zre­no­vo­va­nou po­do­bou, vďaka kto­rej si ich ob­ľú­bili nie­len miestni. Svo­jou ar­chi­tek­tú­rou pri­po­mí­najú sta­ro­dávne an­tické kú­pele, takže možno na cvhíľu za­bud­neš, že sa vô­bec na­chá­dzaš na Slo­ven­sku.

zdroj: cha­tau­hor­cik.sk
zdroj: SPA Aph­ro­dite

Kú­pele Sliač

Tento ar­chi­tek­to­nický skvost náj­deš na Sliači blízko mesta Zvo­len. O ar­chi­tek­túru tohto miesta sa po­sta­ral známy český ar­chi­tekt Ru­dolf Stoc­kar. Prvý sta­vebný ka­meň kú­pe­ľov bol po­lo­žený v roku 1927, no sa­motná vý­stavba trvala až do roku 1999. Za mi­mo­riadnú po­va­žujú túto stavbu hlavne pre jej pre­po­je­nie s oko­li­tou prí­ro­dou, prí­roda je tu vo vzťahu k ar­chi­tek­túre a člo­veku ak­tívny či­ni­teľ. Kú­pele sú tak ar­chi­tek­to­nicky na­vr­hnuté, aby boli nie uzat­vo­rené, ba na­opak ot­vo­rené cez lo­džie, bal­kóny a ko­lo­nádu. Ak chceš za­žiť po­riadne re­tro, toto je to správne miesto.

zdroj: sor­ger.sk
zdroj: spa-sliac.sk

Kú­pele Pieš­ťany

Kom­plex lie­čeb­ných do­mov Bal­nea je po­va­žo­vaný za ar­chi­tek­to­nické uni­káty, ktoré si za­slú­žia po­zor­nosť. Kom­plex na­vrhol ar­chi­tekt Vik­tor Uhlia­rik. Ako prvý sa re­a­li­zo­val sta­vebný ka­meň kom­plexu, Lie­čebný ústav Pa­lace, ne­skôr pri­budli lie­čebné domy Grand a Splen­did, ústav Esp­la­nade a do­stavba bal­neo­te­ra­pie. Po­sled­ným ob­jek­tom, ktorý bol do­sta­vaný v roku 1981 je Spo­lo­čen­ské cen­trum kú­pe­ľov. Kom­plex cel­kovo ob­sa­huje 1 280 po­stelí. Ar­chi­tek­túra lie­čeb­ných do­mov je cha­rak­te­ris­tická za­sk­le­nými bal­kónmi izieb a ar­chi­tekti kom­plex po­va­žujú za naj­lep­šie ar­chi­tek­to­nické stavby svojho ob­do­bia.

zdroj: sor­ger.sk
zdroj: sor­ger.sk

Kú­pele Vy­šné Ruž­ba­chy

Tieto kú­pele majú his­tó­riu, ktorá siaha až do roku 1595, kedy bola po­sta­vená prvá bu­dova. Kú­pele ne­skôr čatso me­nili svo­jich ma­ji­te­ľov, až sa ich zmoc­nil ba­rón von Jony, ktorý za­čal s pre­stav­bou. Po­stupne sa za­čali me­niť kú­pele Vy­šné Ruž­ba­chy na jedno z naj­mo­der­nej­ších miest na Slo­ven­sku. Tieto kú­pele sú vý­ni­močné a zá­ro­veň od­lišné sov­jou ar­chi­tek­tú­rou od tých zvyš­ných, ktoré na Slo­ven­sku nád­ješ. Zau­jí­ma­vos­ťou, ktorá láka mnoho náv­štev­ní­kov, je tiež ja­zierko Krá­ter v are­áli kú­pe­ľov, ktoré je na­pl­nené ter­mál­nou vo­dou.

zdroj: ruz­ba­chy.sk
zdroj: ruz­ba­chy.sk
Zdroj: re­gis­ter.ustarch.sav.sk, asb.sk
Pridať komentár (0)