To najk­re­a­tív­nej­šie, čo sa kedy vytvo­rilo na sve­to­zná­mom fes­ti­vale Bur­ning Man

Lenka Haringová / 29. augusta 2016 / Eko

Black Rock Desert, Nevada, USA. Dejisko úžas­ného fes­ti­valu, ktorý nemá ekvi­va­lent nikde na svete. Za 650 dolá­rov sa môžeš pri­dať aj ty, stačí kúsok odvahy, kúsok kre­a­ti­vity, doniesť so dosta­tok jedla a pitia a po odchode po sebe všetko upra­tať!

Larry Har­vey v roku 1986 spá­lil na pláži v San Fran­ciscu 2-met­rovú dre­venú sochu muža. Dôvod? Začal slno­vrat a rozo­dol sa, že spolu s ním začne nový život po tom, ako ho opus­tila fra­jerka. Tro­chu melo­dra­ma­tické, ale čuduj sa svet, fes­ti­val sa uchy­til. Pre­su­nul sa na koniec leta, kedy majú Ame­ri­ča­nia voľno a kaž­do­ročne sa na vysc­hnu­tom jazere v nevad­skej púšti usku­toční Bur­ning Man. Rok čo rok pri­bú­dajú účast­níci a dnes sa to číslo šplhá cez 50 000.

Bur­ning Man je mies­tom pre rea­li­zá­ciu člo­veka v podobe rôz­nych sôch, ume­lec­kých diel, sve­tel­ných inšta­lá­cií a čo je na tom naj­lep­šie, po ukon­čení fes­ti­valu sa väč­šina z nich zničí, pod­páli či roz­dupe a ume­lec sa tak môže doko­nale vybú­riť.

Pozri sa na to naj­lep­šie, čo sa v Black Rock Desert poda­rilo vytvo­riť.

Totem pri­znaní, Michael Gar­ling­ton, 2015, inšpi­ro­vaný bud­his­tic­kými chrá­mami.

totem-of-confessions-by-michael-garlington-2015

Baló­nová reťaz, Robert Bose a Michael Cha, 2012. Robia ju už od roku 2006 a táto je zatiaľ naj­dl­h­šia.

balloon-chain-by-robert-bose-and-michael-cha-2012

Socha Key Note, vyro­bená čisto len zo zám­kov a kľú­čov. Michael Chris­tian, 2009.

key-note-by-michael-christian-2009

Robot Beco­ming Human hýbal rukou, aby si pri­vo­ňal ku kvietku. Chris­tian Ris­tow, 2015

becoming-human-by-christian-ristow-2015

Hus Penny, vyro­bená zo 120 000 ame­ric­kých a kanad­ských cen­tov. Mr.&Mrs. Fer­gu­son, 2013 a 2015.

penny-the-goose-by-mr-and-mrs-ferguson-2013-and-2015

Chrám milo­sr­den­stva, ktorý je zlo­žený iba z dreva a ocele. David Best a jeho sku­pina, 2014.

temple-of-grace-by-david-best-and-his-crew-2014

Pro­jekt EGO. Vidíš tam tie tro­feje? Cel­kom trefné. Laura Kimp­ton a Michael Gar­ling­ton, 2012.

the-ego-project-by-laura-kimpton-and-michael-garlington-2012

Super bazén z platní, ktoré sa rozs­vie­tili pri dotyku. Jen Lewin, 2014.

the-super-pool-by-jen-lewin-2014

El Pulpo Meca­nico, horiaca cho­bot­nica z recyk­lo­va­ného mate­riálu. Duane Flatmo a Jerry Kun­kel, 2012.

k

The Lost Tea Party. Čaj­níky mali v sebe naozaj vriacu vodu. Wrec­kage Inter­na­ti­onal, 2014.

the-lost-tea-party-by-wreckage-international-2014

Big Rig Jig, Mike Ross, 2007.

big-rig-jig-by-mike-ross-2007

Stro­mový dom­ček, inšpi­rá­cia vznikla od Julesa Verna. Sean Orlando a The Five Ton Crane Arts Group, 2007.

the-steampunk-tree-house-by-sean-orlando-and-the-five-ton-crane-arts-group-2007

V tomto rám­čeku si urob fotku alebo si v ňom zašpl­haj. El NiNO, 2015.

got-framed-by-el-nino-2015

Naj­väč­šia bio­in­šta­lá­cia na svete. Keď sa jej dot­kneš, začne meniť farby a bli­kať v tempe úde­rov tvojho srdca. Saba Ghole, Shilo Shiv Sule­man, Rohan Dixit, Heat­her Ste­wart, Luke Ise­man, a Sam Clay, 2014.

pulse-and-bloom-by-saba-ghole-shilo-shiv-suleman-rohan-dixit-heather-stewart-luke-iseman-and-sam-clay-2014

Obrov­ský písací stroj. Osudu neutie­kol a tak­tiež bol po ukon­čení fes­ti­valu zni­čený. Cat and the Cock­ro­ach Col­lec­tive, 2015.

the-blunderwood-portable-by-the-cat-and-the-cockroach-collective-2015

Tento chrám sa skladá zo 6 budov, medzi kaž­dými môžeš pre­chá­dzať spo­jo­va­cím chod­ní­kom. Chris Han­kins, 2011.

the-temple-of-transition-by-chris-hankins-and-his-crew-2011

Vzdušná kapl­nka a dokonca aj s orga­nom. Robert Hoehn a Wind Tribe, 2015.

the-prairie-wind-chapel-by-robert-hoehn-and-wind-tribe-2015

R-Evo­lu­tion, Marco Cochrane, 2015.

r-evolution-by-marco-cochrane-2015

Ohnivý Tet­ris. A naozaj ho ľudia mohli hrať! MIAOU Labs, 2015.

fire-tetris-by-miaou-labs-2015

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)