To najk­re­a­tív­nej­šie, čo sa kedy vytvo­ri­lo na sve­to­zná­mom fes­ti­va­le Bur­ning Man

Lenka Haringová / 29. augusta 2016 / Eko

Black Rock Desert, Neva­da, USA. Dejis­ko úžas­né­ho fes­ti­va­lu, kto­rý nemá ekvi­va­lent nikde na sve­te. Za 650 dolá­rov sa môžeš pri­dať aj ty, sta­čí kúsok odva­hy, kúsok kre­a­ti­vi­ty, doniesť so dosta­tok jed­la a pitia a po odcho­de po sebe všet­ko upra­tať!

Lar­ry Har­vey v roku 1986 spá­lil na plá­ži v San Fran­cis­cu 2-met­ro­vú dre­ve­nú sochu muža. Dôvod? Začal slno­vrat a rozo­dol sa, že spo­lu s ním začne nový život po tom, ako ho opus­ti­la fra­jer­ka. Tro­chu melo­dra­ma­tic­ké, ale čuduj sa svet, fes­ti­val sa uchy­til. Pre­su­nul sa na koniec leta, kedy majú Ame­ri­ča­nia voľ­no a kaž­do­roč­ne sa na vysc­hnu­tom jaze­re v nevad­skej púš­ti usku­toč­ní Bur­ning Man. Rok čo rok pri­bú­da­jú účast­ní­ci a dnes sa to čís­lo špl­há cez 50 000.

Bur­ning Man je mies­tom pre rea­li­zá­ciu člo­ve­ka v podo­be rôz­nych sôch, ume­lec­kých diel, sve­tel­ných inšta­lá­cií a čo je na tom naj­lep­šie, po ukon­če­ní fes­ti­va­lu sa väč­ši­na z nich zni­čí, pod­pá­li či roz­du­pe a ume­lec sa tak môže doko­na­le vybú­riť.

Pozri sa na to naj­lep­šie, čo sa v Black Rock Desert poda­ri­lo vytvo­riť.

Totem pri­zna­ní, Micha­el Gar­ling­ton, 2015, inšpi­ro­va­ný bud­his­tic­ký­mi chrá­ma­mi.

totem-of-confessions-by-michael-garlington-2015

Baló­no­vá reťaz, Robert Bose a Micha­el Cha, 2012. Robia ju už od roku 2006 a táto je zatiaľ naj­dl­h­šia.

balloon-chain-by-robert-bose-and-michael-cha-2012

Socha Key Note, vyro­be­ná čis­to len zo zám­kov a kľú­čov. Micha­el Chris­tian, 2009.

key-note-by-michael-christian-2009

Robot Beco­ming Human hýbal rukou, aby si pri­vo­ňal ku kviet­ku. Chris­tian Ris­tow, 2015

becoming-human-by-christian-ristow-2015

Hus Pen­ny, vyro­be­ná zo 120 000 ame­ric­kých a kanad­ských cen­tov. Mr.&Mrs. Fer­gu­son, 2013 a 2015.

penny-the-goose-by-mr-and-mrs-ferguson-2013-and-2015

Chrám milo­sr­den­stva, kto­rý je zlo­že­ný iba z dre­va a oce­le. David Best a jeho sku­pi­na, 2014.

temple-of-grace-by-david-best-and-his-crew-2014

Pro­jekt EGO. Vidíš tam tie tro­fe­je? Cel­kom tref­né. Lau­ra Kimp­ton a Micha­el Gar­ling­ton, 2012.

the-ego-project-by-laura-kimpton-and-michael-garlington-2012

Super bazén z plat­ní, kto­ré sa rozs­vie­ti­li pri doty­ku. Jen Lewin, 2014.

the-super-pool-by-jen-lewin-2014

El Pul­po Meca­ni­co, horia­ca cho­bot­ni­ca z recyk­lo­va­né­ho mate­riá­lu. Duane Flat­mo a Jer­ry Kun­kel, 2012.

k

The Lost Tea Par­ty. Čaj­ní­ky mali v sebe naozaj vria­cu vodu. Wrec­ka­ge Inter­na­ti­onal, 2014.

the-lost-tea-party-by-wreckage-international-2014

Big Rig Jig, Mike Ross, 2007.

big-rig-jig-by-mike-ross-2007

Stro­mo­vý dom­ček, inšpi­rá­cia vznik­la od Jule­sa Ver­na. Sean Orlan­do a The Five Ton Cra­ne Arts Group, 2007.

the-steampunk-tree-house-by-sean-orlando-and-the-five-ton-crane-arts-group-2007

V tom­to rám­če­ku si urob fot­ku ale­bo si v ňom zašpl­haj. El NiNO, 2015.

got-framed-by-el-nino-2015

Naj­väč­šia bio­in­šta­lá­cia na sve­te. Keď sa jej dot­kneš, začne meniť far­by a bli­kať v tem­pe úde­rov tvoj­ho srd­ca. Saba Gho­le, Shi­lo Shiv Sule­man, Rohan Dixit, Heat­her Ste­wart, Luke Ise­man, a Sam Clay, 2014.

pulse-and-bloom-by-saba-ghole-shilo-shiv-suleman-rohan-dixit-heather-stewart-luke-iseman-and-sam-clay-2014

Obrov­ský písa­cí stroj. Osu­du neutie­kol a tak­tiež bol po ukon­če­ní fes­ti­va­lu zni­če­ný. Cat and the Cock­ro­ach Col­lec­ti­ve, 2015.

the-blunderwood-portable-by-the-cat-and-the-cockroach-collective-2015

Ten­to chrám sa skla­dá zo 6 budov, medzi kaž­dý­mi môžeš pre­chá­dzať spo­jo­va­cím chod­ní­kom. Chris Han­kins, 2011.

the-temple-of-transition-by-chris-hankins-and-his-crew-2011

Vzduš­ná kapl­n­ka a dokon­ca aj s orga­nom. Robert Hoehn a Wind Tri­be, 2015.

the-prairie-wind-chapel-by-robert-hoehn-and-wind-tribe-2015

R-Evo­lu­ti­on, Mar­co Cochra­ne, 2015.

r-evolution-by-marco-cochrane-2015

Ohni­vý Tet­ris. A naozaj ho ľudia moh­li hrať! MIA­OU Labs, 2015.

fire-tetris-by-miaou-labs-2015

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)