Naj­lac­nej­šie európ­ske des­ti­ná­cie

Michaela Líšková / 31. októbra 2016 / Zaujímavosti

Pre nároč­nej­ších. Mla­dí si vždy náj­du nie­čo lac­nej­šie. ;)

Webo­vá strán­ka Hop­pa, kto­rá sa zame­ria­va na infor­má­cie o tom, ako sa dostať z letis­ka a naň, sa ten­to raz pozre­la na 48 európ­skych miest a porov­ná­va­la ceny v jed­not­li­vých des­ti­ná­ciách. Zame­ra­li sa na prie­mer­nú cenu hote­la na noc, cenu taxí­kov na 1 kilo­me­ter, šál­ku kávy, pohár piva, fľa­šu vína a jed­lo pre dvoch.

Samoz­rej­me, že sa dá ísť na dovo­len­ku aj lac­nej­šie. Môžeš si nájsť nie­čo cez Airb­nb či hos­tel, stra­vo­vať vo fast­fo­odoch a voziť sa môžeš Ube­rom. Mož­nos­tí by bolo.

Ale ty už máš svoj vek, neja­ké posta­ve­nie, čo to odži­té, a máš urči­té štan­dar­dy, ako ces­to­vať na úrov­ni, no nie míňať tam, kde nemu­síš. Chá­pe­me.

Tu je zo spo­mí­na­ných 48 des­ti­ná­cií top 25, kto­ré tvo­jím požia­dav­kám mož­no aj vyho­ve­jú:

25. Lisa­bon, Por­tu­gal­sko — € 188,50

25-lisbon-portugal-16232-21336

Hotel: €129,90

Taxi: €0.44

Pivo: €1.55

Káva: €1.13

Fľa­ša vína: €3.51

Jed­lo pre 2: €26,39

24. Até­ny, Gréc­ko — € 178,96

24-athens-greece-16089-21148

Hotel: €112,79

Taxi: €0,61

Pivo: €4,84

Káva: €2,62

Fľa­ša vína: €6,16

Jed­lo pre 2: €30,08

23. Mní­chov, Nemec­ko — € 177,69

23-munich-germany-15975-20999

Hotel: €93,88

Taxi: €1,56

Pivo: €2,69

Káva: €2,46

Fľa­ša vína: €5,28

Jed­lo pre 2: €51,99

22. Riga, Lotyš­sko — € 163,51

22-riga-latvia-147-19323

Hotel: €103,44

Taxi: €0,43

Pivo: €2,48

Káva: €1,89

Fľa­ša vína: €5,15

Jed­lo pre 2: €35,26

21. Buda­pešť, Maďar­sko — € 163,32

21-budapest-hungary-14683-193

Hotel: €121,37

Taxi: €0,79

Pivo: €1,23

Káva: €1,09

Fľa­ša vína: €3,38

Jed­lo pre 2: €22,53

20. Var­ša­va, Poľ­sko — € 162,72

20-warsaw-poland-14629-19229

Hotel: €117,90

Taxi: €0.44

Pivo: €1,88

Káva: €1,67

Fľa­ša vína: €5,01

Jed­lo pre 2: €20,05

19. Pap­hos, Cyp­rus — € 161,09

19-paphos-cyprus-14483-19031

Hotel: €91,54

Taxi: €1,50

Pivo: €2,01

Káva: €2,24

Fľa­ša vína: €5,28

Jed­lo pre 2: €37,90

18. Roterdam, Holand­sko — € 159,13

18-rotterdam-netherlands-14307-18806

Hotel: €78,19

Taxi: €1,85

Pivo: €2,07

Káva: €2,36

Fľa­ša vína: €5,09

Jed­lo pre 2: €25,49

17. Mos­kva, Rus­ko — € 157,61

17-moscow-russia-14170-18626

Hotel: €103,11

Taxi: €0,23

Pivo: €2,24

Káva: €1,82

Fľa­ša vína: €5,42

Jed­lo pre 2: €28,83

16. St. Peters­burg, Rus­ko — € 154,97

16-st-petersburg-russia-13933-18314

Hotel: €110,89

Taxi: €0,33

Pivo: €1,67

Káva: €1,71

Fľa­ša vína: €4,72

Jed­lo pre 2: €23,02

15. Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka — € 154,92

15-prague-czech-republic-13928-18308

Hotel: €113,01

Taxi: €0,81

Pivo: €1,11

Káva: €1,43

Fľa­ša vína: €3,88

Jed­lo pre 2: €19,52

14. Ber­lín, Nemec­ko — € 153,20

14-berlin-germany-13773-18104

Hotel: €83,98

Taxi: €1,76

Pivo: €2,40

Káva: €2,10

Fľa­ša vína: €4,40

Jed­lo pre 2: €35,19

13. Kra­kov, Poľ­sko — € 145,65

13-krakow-poland-13095-17213

Hotel: €105,67

Taxi: €0,40

Pivo: €1,67

Káva: €1,38

Fľa­ša vína: €4,02

Jed­lo pre 2: €20,05

12. Dub­rov­ník, Chor­vát­sko — € 144,82

12-dubrovnik-croatia-13020-17114

Hotel: €94,10

Taxi: €1,18

Pivo: €1,76

Káva: €1,29

Fľa­ša vína: €5,87

Jed­lo pre 2: €27

11. Nico­sia, Cyp­rus — € 144,70

11-nicosia-cyprus-13009-171

Hotel: €77,53

Taxi: €1

Pivo: €1,51

Káva: €2,75

Fľa­ša vína: €4,34

Jed­lo pre 2: €35,26

10. Alg­ra­ve, Por­tu­gal­sko — € 138,52

10-algarve-portugal-12454-16370

Hotel: €82,30

Taxi: €0,52

Pivo: €1,67

Káva: €1,15

Fľa­ša vína: €3,74

Jed­lo pre 2: €24,19

9. Rodos, Gréc­ko — € 134,20

9-rhodes-greece-12065-15859

Hotel: €73,97

Taxi: €1,13

Pivo: €2,41

Káva: €2,55

Fľa­ša vína: €5,28

Jed­lo pre 2: €25,49

8. Záh­reb, Chor­vát­sko — € 122,97

8-zagreb-croatia-11050-14525

Hotel: €78,97

Taxi: €0,70

Pivo: €1,40

Káva: €1,21

Fľa­ša vína: €4,69

Jed­lo pre 2: €23,47

7. Jur­ma­la, Lotyš­sko — € 122,10

7-jrmala-latvia-10977-14429

Hotel: €87,87

Taxi: €0,47

Pivo: €1,11

Káva: €1,11

Fľa­ša vína: €4,38

Jed­lo pre 2: €13,57

6. Deb­re­cen, Maďar­sko — € 104,64

6-debrecen-hungary-9608-12629

Hotel: €74,19

Taxi: €0,78

Pivo: €0,82

Káva: €0,80

Fľa­ša vína: €3,60

Jed­lo pre 2: €17,35

5. Sofia, Bul­har­sko — € 103,06

5-sofia-bulgaria-9266-12180

Hotel: €66,18

Taxi: €0,36

Pivo: €1,22

Káva: €0,93

Fľa­ša vína: €3,60

Jed­lo pre 2: €18,02

4. Istan­bul, Turec­ko — € 94,20

4-istanbul-turkey-8469-11132

Hotel: €46,60

Taxi: €0,55

Pivo: €2,77

Káva: €1,91

Fľa­ša vína: €8,19

Jed­lo pre 2: €16,38

3. Anta­lya, Turec­ko — € 77,31

3-antalya-turkey-6951-9137

Hotel: €38,15

Taxi: €0,70

Pivo: €2,58

Káva: €1,94

Fľa­ša vína: €6,83

Jed­lo pre 2: €13,65

2. Ostra­va, Čes­ká repub­li­ka — € 77,05

2-ostrava-czech-republic-6927-9105

Hotel: €43,38

Taxi: €0,79

Pivo: €0,88

Káva: €1,20

Fľa­ša vína: €3,34

Jed­lo pre 2: €16,21

1. Slneč­né pobre­žie, Bul­har­sko — € 64,76

1-sunny-beach-bulgaria-5822-7653

Hotel: €33,48

Taxi: €0,40

Pivo: €0,61

Káva: €0,90

Fľa­ša vína: €3,16

Jed­lo pre 2: €16,90

Zdroj a foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sumfinity.com

Pridať komentár (0)