Naj­lep­šia des­ti­ná­cia pre váš star­tup? TELE­PORT!

Martin Kráľ / 31. marca 2015 / Lifehacking

Nová apli­ká­cia s vypim­po­va­ným náz­vom TELE­PORT má za cieľ pood­ha­liť star­tu­po­vým foun­de­rom tie naj­lep­šie mies­ta na sve­te pre zalo­že­nie ich síd­la. Tele­port ku dneš­né­mu dňu zamest­ná­va už 8 ľudí na 5tich kon­ti­nen­toch a vyze­rá to na pokra­ču­jú­ci rast toh­to mla­dé­ho star­tu­pu.

Prob­lém, kto­rý apli­ká­cia Tele­port rie­ši je pomer­ne jed­no­du­chý, hovo­rí spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Sten Tam­ki­vi, kto­rý pôso­bil pred­tým v spo­loč­nos­ti Sky­pe a teraz si uží­va nový star­tup, kto­rý so svo­jím pro­mi­nent­ným síd­lom v Sili­con Val­ley zastre­šu­je sve­to­vá ven­tu­re kapi­tál fir­ma Andre­e­sen Horo­witz. 

”Býva­lo zvy­kom pre­miest­niť sa za novým mies­tom, ak člo­vek dostal kva­lit­nú pra­cov­nú ponu­ku a vy ste ten job jed­no­du­cho chce­li”, tvr­dí Tam­ki­vi. 

V súčas­nos­ti tech­no­lo­gic­ké apli­ká­cie ako Slack, GoTo­Me­e­ting a Sky­pe zjed­no­du­šu­jú výkon prá­ce na celom sve­te, a tak sa vaša fyzic­ká pri­tom­nosť stá­va dosť čas­to ire­le­vant­ná. Dnes už nemu­sí­te trá­viť čas na mies­te, kto­ré vám jed­no­du­cho nešma­ku­je. 

No, a čo by ste pove­da­li na to, ak by exis­to­va­la apli­ká­cia, kto­rá vám jed­no­du­cho uká­že, kto­ré mies­to je pre vás a váš star­tup to najv­hod­nej­šie? Na to, aby ste doká­za­li také­to mies­to nájsť, je nut­ná kom­bi­ná­cia nie­koľ­kých fak­to­rov. Kde sa nachá­dza vaša rodi­na? Aké sú vaše záľu­by a koníč­ky? Kde sa nachá­dza­jú vaši ide­ál­ny zákaz­ní­ci? Aké sú nákla­dy na život v danom mes­te? Ako pria­teľ­ské sú miest­ne regu­lá­cie pre roz­voj váš­ho biz­ni­su?

Odpo­ve­de na tie­to otáz­ky sú zvy­čaj­ne dosť zlo­ži­té, no nie pokiaľ pou­ží­va­te app­ku Tele­port, veď pre­svedč­te sa sami. 

Teleport app

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)