Naj­lep­šia des­ti­ná­cia pre váš star­tup? TELE­PORT!

Martin Kráľ / 31. marca 2015 / Tools a produktivita

Nová apli­ká­cia s vypim­po­va­ným náz­vom TELE­PORT má za cieľ pood­ha­liť star­tu­po­vým foun­de­rom tie naj­lep­šie miesta na svete pre zalo­že­nie ich sídla. Tele­port ku dneš­nému dňu zamest­náva už 8 ľudí na 5tich kon­ti­nen­toch a vyzerá to na pokra­ču­júci rast tohto mla­dého star­tupu.

Prob­lém, ktorý apli­ká­cia Tele­port rieši je pomerne jed­no­du­chý, hovorí spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Sten Tam­kivi, ktorý pôso­bil pred­tým v spo­loč­nosti Skype a teraz si užíva nový star­tup, ktorý so svo­jím pro­mi­nent­ným síd­lom v Sili­con Val­ley zastre­šuje sve­tová ven­ture kapi­tál firma Andre­e­sen Horo­witz. 

”Bývalo zvy­kom pre­miest­niť sa za novým mies­tom, ak člo­vek dostal kva­litnú pra­covnú ponuku a vy ste ten job jed­no­du­cho chceli”, tvrdí Tam­kivi. 

V súčas­nosti tech­no­lo­gické apli­ká­cie ako Slack, GoTo­Me­e­ting a Skype zjed­no­du­šujú výkon práce na celom svete, a tak sa vaša fyzická pri­tom­nosť stáva dosť často ire­le­vantná. Dnes už nemu­síte trá­viť čas na mieste, ktoré vám jed­no­du­cho nešma­kuje. 

No, a čo by ste pove­dali na to, ak by exis­to­vala apli­ká­cia, ktorá vám jed­no­du­cho ukáže, ktoré miesto je pre vás a váš star­tup to najv­hod­nej­šie? Na to, aby ste doká­zali takéto miesto nájsť, je nutná kom­bi­ná­cia nie­koľ­kých fak­to­rov. Kde sa nachá­dza vaša rodina? Aké sú vaše záľuby a koníčky? Kde sa nachá­dzajú vaši ide­álny zákaz­níci? Aké sú náklady na život v danom meste? Ako pria­teľ­ské sú miestne regu­lá­cie pre roz­voj vášho biz­nisu?

Odpo­vede na tieto otázky sú zvy­čajne dosť zlo­žité, no nie pokiaľ pou­ží­vate appku Tele­port, veď pre­svedčte sa sami. 

Teleport app

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)