Naj­lep­ších 10 IT uni­ver­zít na sve­te

Dárius Polák / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

Prog­ra­mo­va­nie je dri­na, kto­rá sa vyplá­ca a jed­na z tých­to uni­ver­zít ti k tej­to dri­ne môže dopo­môcť.

Titul z jed­nej z tých­to top uni­ver­zít na sve­te ti môže pomôcť k vysní­va­nej prá­ci v App­le, Goog­le ale­bo Face­bo­ok. Otáz­kou je, kto­rá uni­ver­zi­ta ponú­ka naj­lep­šie kur­zy, kto­ré ti pomô­žu zapô­so­biť na budú­ce­ho zamest­ná­va­te­ľa?

Pomo­cou sve­to­vé­ho hod­no­te­nia uni­ver­zít QS sa dá zis­tiť, kto­ré uni­ver­zi­ty naozaj sto­ja za inves­to­va­ný čas a pre­dov­šet­kým penia­ze. Toto hod­no­te­nie pred­sta­vu­je jeden z najuz­ná­va­nej­ších zdro­jov, na kto­rý sa štu­den­ti obra­ca­jú v časoch, keď sa roz­ho­du­jú na kto­rú uni­ver­zi­tu sa pri­hlá­sia. Zamest­ná­va­te­lia ho takis­to uzná­va­jú a pri výbe­re kan­di­dá­tov ho zahr­nú do hod­no­te­nia.

Hod­no­te­nie je zalo­že­né na aka­de­mic­kej repu­tá­cii, repu­tá­cii zamest­ná­va­te­ľa a dôsled­ku výsku­mu. Úpl­nú meto­do­ló­giu si môžeš pre­čí­tať tu. Poď­me sa pozrieť na 10 naj­lep­ších.

10. Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty — New Jer­sey, USA

Toto zria­de­nie Ivy Lea­gue zvy­čaj­ne dosa­hu­je výbor­né skó­re. Od QS si za svo­je IT kur­zy vyslú­ži­lo 85,6 bodov.

1

9. Nati­onal Uni­ver­si­ty of Sin­ga­po­re (NUS)

NUS je naj­star­šia inšti­tú­cia vyso­ké­ho vzde­la­nia v Sin­ga­pu­re. Má oko­lo 35 000 štu­den­tov a obdr­ža­la hod­no­te­nie 85,9 bodov.

2

8. EHT Zurich — Švaj­čiar­sky fede­rál­ny tech­no­lo­gic­ký inšti­tút

Táto uni­ver­zi­ta zís­ka­la naj­vyš­šie hod­no­te­nie spo­me­dzi uni­ver­zít, kto­ré sa nena­chá­dza­jú v Spo­je­ných Štá­toch Ame­ric­kých ale­bo Spo­je­né­ho krá­ľov­stva Veľ­kej Bri­tá­nie. Štu­den­tom a pro­fe­so­rom štu­du­jú­cich, resp. pra­cu­jú­cich na EHT bolo dohro­ma­dy ude­le­ných 21 nobe­lo­vých cien. Uni­ver­zi­ta v reb­ríč­ku QS zís­ka­la pôso­bi­vé hod­no­te­nie 86,3 bodov.

3

7. Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Ber­ke­ley (UCB)

Nachá­dza­jú­ca sa iba kúsok od San Fran­cis­ca majú budo­vy Berk­ley pôso­bi­vú výš­ku. Hod­no­te­nie QS pred­sta­vu­je 89,4 bodov.

4

6. Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge

Mes­to Cam­brid­ge pred­sta­vu­je vo Veľ­kej Bri­tá­nii jeden z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých hubov a to aj vďa­ka uni­ver­zi­te, kto­rá sa nachá­dza vyso­ko v reb­ríč­koch. V hod­no­te­ní QS zís­ka­la 89,8 bodov.

5

5. Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty — Pitts­burgh, Pen­syl­va­nia

Táto súkrom­ná výskum­ná uni­ver­zi­ta nemá podob­nú medzi­ná­rod­nú repu­tá­ciu ako Har­vard ale­bo Stan­ford, no dosa­hu­je ich kva­lít. Hod­no­te­nie QS pred­sta­vu­je 91,4 bodov.

6

4. Har­vard Uni­ver­si­ty

Naj­lep­šia uni­ver­zi­ta na sve­te (pod­ľa hod­no­te­nia QS) nemá naj­lep­ší IT obor. Aka­de­mic­ká pôda, na kto­rej chví­ľu štu­do­val CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg zís­ka­la hod­no­te­nie 92,4 bodov.

7

3. Uni­ver­si­ty of Oxford

Zalo­že­ná v roku 1096, sta­ro­ve­ká uni­ver­zi­ta je stá­le prvým fron­tom pre tech­no­ló­giu, keď napr. star­tup Deep­Mind má sil­né vzťa­hy. Oxford zís­kal v hod­no­te­ní QS 92,5 bodov.

8

2. Stan­ford Uni­ver­si­ty

Cali­forn­ská inšti­tú­cia má repu­tá­ciu pre vycho­va­nie absol­ven­tov, kto­rí si zalo­žia jed­nu z veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, ako je napr. Goog­le, HP, Ins­ta­gram ale­bo Snap­chat.

10

1. Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT)

Nie je prek­va­pe­ním, že MIT pred­sta­vu­je najp­res­tíž­nej­šiu uni­ver­zi­tu na sve­te. Pod­ľa šta­tis­tík vytvo­ri­li absol­ven­ti oko­lo 25 800 spo­loč­nos­tí, zamest­ná­va­jú viac ako 3 mili­ó­ny pra­cov­ných síl, kde 1/4 ľudí tvo­rí Sili­con Val­ley. Uni­ver­zi­ta zís­ka­la v hod­no­te­ní QS 93,8 bodov.

11

BONUS:

Hod­no­te­nie slo­ven­ských vyso­kých škôl v Euró­pe a cen­trál­nej Ázii.

univ

foto: topuniversities.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)