Naj­lep­ších 10 IT uni­ver­zít na svete

Dárius Polák / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

Prog­ra­mo­va­nie je drina, ktorá sa vypláca a jedna z týchto uni­ver­zít ti k tejto drine môže dopo­môcť.

Titul z jed­nej z týchto top uni­ver­zít na svete ti môže pomôcť k vysní­va­nej práci v Apple, Google alebo Face­book. Otáz­kou je, ktorá uni­ver­zita ponúka naj­lep­šie kurzy, ktoré ti pomôžu zapô­so­biť na budú­ceho zamest­ná­va­teľa?

Pomo­cou sve­to­vého hod­no­te­nia uni­ver­zít QS sa dá zis­tiť, ktoré uni­ver­zity naozaj stoja za inves­to­vaný čas a pre­dov­šet­kým peniaze. Toto hod­no­te­nie pred­sta­vuje jeden z najuz­ná­va­nej­ších zdro­jov, na ktorý sa štu­denti obra­cajú v časoch, keď sa roz­ho­dujú na ktorú uni­ver­zitu sa pri­hlá­sia. Zamest­ná­va­te­lia ho takisto uzná­vajú a pri výbere kan­di­dá­tov ho zahrnú do hod­no­te­nia.

Hod­no­te­nie je zalo­žené na aka­de­mic­kej repu­tá­cii, repu­tá­cii zamest­ná­va­teľa a dôsledku výskumu. Úplnú meto­do­ló­giu si môžeš pre­čí­tať tu. Poďme sa pozrieť na 10 naj­lep­ších.

10. Prin­ce­ton Uni­ver­sity — New Jer­sey, USA

Toto zria­de­nie Ivy Lea­gue zvy­čajne dosa­huje výborné skóre. Od QS si za svoje IT kurzy vyslú­žilo 85,6 bodov.

1

9. Nati­onal Uni­ver­sity of Sin­ga­pore (NUS)

NUS je naj­star­šia inšti­tú­cia vyso­kého vzde­la­nia v Sin­ga­pure. Má okolo 35 000 štu­den­tov a obdr­žala hod­no­te­nie 85,9 bodov.

2

8. EHT Zurich — Švaj­čiar­sky fede­rálny tech­no­lo­gický inšti­tút

Táto uni­ver­zita zís­kala naj­vyš­šie hod­no­te­nie spo­me­dzi uni­ver­zít, ktoré sa nena­chá­dzajú v Spo­je­ných Štá­toch Ame­ric­kých alebo Spo­je­ného krá­ľov­stva Veľ­kej Bri­tá­nie. Štu­den­tom a pro­fe­so­rom štu­du­jú­cich, resp. pra­cu­jú­cich na EHT bolo dohro­mady ude­le­ných 21 nobe­lo­vých cien. Uni­ver­zita v reb­ríčku QS zís­kala pôso­bivé hod­no­te­nie 86,3 bodov.

3

7. Uni­ver­sity of Cali­for­nia, Ber­ke­ley (UCB)

Nachá­dza­júca sa iba kúsok od San Fran­cisca majú budovy Berk­ley pôso­bivú výšku. Hod­no­te­nie QS pred­sta­vuje 89,4 bodov.

4

6. Uni­ver­sity of Cam­bridge

Mesto Cam­bridge pred­sta­vuje vo Veľ­kej Bri­tá­nii jeden z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých hubov a to aj vďaka uni­ver­zite, ktorá sa nachá­dza vysoko v reb­ríč­koch. V hod­no­tení QS zís­kala 89,8 bodov.

5

5. Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­sity — Pitts­burgh, Pen­syl­va­nia

Táto súkromná výskumná uni­ver­zita nemá podobnú medzi­ná­rodnú repu­tá­ciu ako Har­vard alebo Stan­ford, no dosa­huje ich kva­lít. Hod­no­te­nie QS pred­sta­vuje 91,4 bodov.

6

4. Har­vard Uni­ver­sity

Naj­lep­šia uni­ver­zita na svete (podľa hod­no­te­nia QS) nemá naj­lepší IT obor. Aka­de­mická pôda, na kto­rej chvíľu štu­do­val CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg zís­kala hod­no­te­nie 92,4 bodov.

7

3. Uni­ver­sity of Oxford

Zalo­žená v roku 1096, sta­ro­veká uni­ver­zita je stále prvým fron­tom pre tech­no­ló­giu, keď napr. star­tup Deep­Mind má silné vzťahy. Oxford zís­kal v hod­no­tení QS 92,5 bodov.

8

2. Stan­ford Uni­ver­sity

Cali­forn­ská inšti­tú­cia má repu­tá­ciu pre vycho­va­nie absol­ven­tov, ktorí si zalo­žia jednu z veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, ako je napr. Google, HP, Ins­ta­gram alebo Snap­chat.

10

1. Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy (MIT)

Nie je prek­va­pe­ním, že MIT pred­sta­vuje najp­res­tíž­nej­šiu uni­ver­zitu na svete. Podľa šta­tis­tík vytvo­rili absol­venti okolo 25 800 spo­loč­ností, zamest­ná­vajú viac ako 3 mili­óny pra­cov­ných síl, kde 1/4 ľudí tvorí Sili­con Val­ley. Uni­ver­zita zís­kala v hod­no­tení QS 93,8 bodov.

11

BONUS:

Hod­no­te­nie slo­ven­ských vyso­kých škôl v Európe a cen­trál­nej Ázii.

univ

foto: topuniversities.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)