Naj­lep­šie Android apli­ká­cie, ktoré bude závi­dieť každý maji­teľ iPhone

Timotej Vančo / 10. júna 2016 / Tech a inovácie

Jedna z naj­lep­ších vecí o Andro­ide je, že ponúka oveľa väč­šiu slo­bodu v apli­ká­ciách, v porov­naní s kon­ku­renč­ným iPhone-om. Nie­ktoré z naj­viac ino­va­tív­nych apli­ká­cií pre Android sú výni­močné tým, že Apple by niečo také jed­no­du­cho nedo­vo­lil.

Tieto apli­ká­cie ti naprí­klad dovo­ľujú hack­núť si svoj smartp­hone pre pou­ží­va­nie noti­fi­kač­nej LEDky, nahrá­va­nie tvojho disp­leju alebo dokonca zís­kať voľné kre­dity na nákup ďal­ších apli­ká­cii.

Ale pamä­tajte, nech­váľte sa veľmi pred svo­jimi kama­rátmi, ktorí majú iPhone.

ADV Screen Recor­der ti umožní nato­čiť to, čo sa deje na disp­leji tvojho tele­fónu.

ADV

Ak chceš nato­čiť, čo sa práve deje na tvo­jom disp­leji, na iPhone sa ti to nepo­darí. ADV Screen Recor­der natočí, čo sa práve deje na tvo­jej obra­zovke s mož­nos­ťou ulo­že­nie pre neskor­šie pou­ži­tie. Nevy­ža­duje ani žiadny zásah do OS.

Google Opi­nion Reward ti dá peniaze na nákup v Google Play Store len za vypĺňa­nie for­mu­lá­rov.

Opinion

Pou­ží­va­nie Google Opi­nion Reward je veľmi jed­no­du­ché. Odpo­vieš na par pries­ku­mov, ktoré sa tykajú spot­re­bi­te­ľov a zaro­bíš si tým kre­dity do Google Play. Vždy budeš upo­zor­nený, ak je prí­le­ži­tosť na pre­zre­tie ďal­šieho pries­kumu a za jeho vyplnenie/odpovedanie na otázky si zaro­bíš 0,88€.

Audify ti počas šofé­ro­va­nia auto­ma­ticky pre­číta tvoje noti­fi­ká­cie.

Audify

Ak šofé­ru­ješ a potre­bu­ješ si pozrieť noti­fi­ká­cie na mobile, je to vždy veľmi nebez­pečné. Audify ti pomôže tým, že pre­číta všetky tvoje upo­zor­ne­nia nahlas a uľahčí ti tým robotu a pomôže k lep­šiemu sústre­de­niu počas jazdy v aute.

Muzei pre­mení tvoju tapetu na „živé múzeum“.

Muzei

Muzei ti zmení poza­dia na rôzne ume­lecké diela počas kaž­dého dňa.

Odo­mkni si tele­fón tvá­rou a hla­som za pomoci App­Lock Face/Voice Recog­ni­tion.

Unlock

App­Lock Face/Voice Recog­ni­tion je veľmi zau­jí­mavá apli­ká­cia, ktorá ti umožní odo­mknu­tie tele­fónu len pomo­cou hovo­re­ného slova alebo naske­no­va­ním tvare. Tak­tiež si môžeš vybrať, ktoré apli­ká­cie budú kon­krétne touto metó­dou zabez­pe­čene. Naopak apli­ká­cia odfotí tvár inej osoby, ktorá sa ti snaží dostáť do tele­fónu.

Udrž si svoj mobil čistý s Avast Mobile Secu­rity and Anti­vi­rus.

Keep

Nie­kto nevyt­vára apli­ká­cie len na pomoc ľudom ale naopak, aj pre zís­ka­nie dôle­ži­tých úda­jov alebo iných cit­li­vých vecí z mobilu. Táto apli­ká­cia udrží v bez­pečí všetko potrebné. Umož­ňuje odfo­te­nie alebo nahra­tie audia, ak ti nie­kto ukradne tele­fón.

Light Flow ti dovolí hack­núť si LED na tele­fóne pre rôzne noti­fi­ká­cie.

Light

Ak tvoj tele­fón obsa­huje LED pre noti­fi­ká­cie. Apli­ka­cia Light Flow ti dovolí pri­ra­diť akú­koľ­vek farbu na akú­koľ­vek noti­fi­ká­ciu.

Wiki­le­aks ti umož­ňuje pre­hlia­dať si rôzne unik­nuté doku­menty.

Wikileaks

Apple malo tak­tiež Wiki­le­aks, ale vyma­zali ho z App Storu. Pre Android zaria­de­nie toto ale neplatí a stále si môžete túto apli­ká­ciu stiah­nuť na Google Play. Wiki­le­aks apli­ká­cia ti ponuka množ­stvo unik­nu­tých súbo­rov a člán­kov.

Lux zabez­pečí ešte nižší jas obra­zovky aký povo­ľuje výrobca.

Lux

Lux vie zme­niť aj pred­na­sta­vený mini­málny jas obra­zovky. Môžeš si ho zní­žiť, naprí­klad ak čítaš v noci články na Star­tI­tUp. Tak­tiež ti ponúka Night Mode, ktorý sa auto­ma­ticky zapne pri západe slnka.

Pomo­cou tTor­rentu môžeš hľa­dať a sťa­ho­vať tor­renty.

Torrent

tTor­rent môžeš využiť na sťa­ho­va­nie všet­kých tor­ren­tov, tak ako aj na počí­tači. Samoz­rejme obsa­huje aj všetky vlast­nosti plno­hod­not­nej apli­ká­cie, ktorú pou­ží­vaš doma na počí­tači.

Mighty Text môžeš využiť na odo­sie­la­nie správ z počí­taču.

Mighty

Mighty Text ti umožní pri­jať a odpí­sať na SMS priamo z počí­taču alebo tab­letu, čo je veľmi prak­tické, ak práve pra­cu­ješ a nemáš čas sle­do­vať aj mobil.

Cer­be­rus je naj­lep­šia apli­ká­cia ak ti ukradnú tele­fón.

Cerberus

Cer­be­rus je jedna za naj­lep­ších apli­ká­cii, ktoré treba pou­žiť po ukrad­nutí mobilu. Viem, znie to divne, ale môže to pomôcť pri jeho hľa­daní. Cer­be­rus ti ponúka fun­kcie ako ovlá­da­nie mobilu z web­stránky, alebo cez SMS, zapnúť alarm aj keď má mobil nasta­vený tichý režim, spus­tiť vib­rá­cie alebo zamknúť mobil na heslo, nahrať audio s mik­ro­fó­nom, pozrieť si na diaľku pri­jaté a odchá­dza­júce hovory a dokonca aj scho­vať Cer­be­rus apli­ká­ciu aby zlo­dej vôbec neve­del, čo sa deje.

AirD­roid robí zdie­ľa­nie doku­men­tov medzi PC a mobi­lom oveľa jed­no­duch­šie.

Airdroid

AirD­roid ti zjed­no­duší posie­la­nie súbo­rov, tex­tov, noti­fi­ká­cii a rôz­nych iných vecí medzi dvoma zaria­de­niami.

Hover­Chat ti umož­ňuje odpi­so­vať bez toho aby si vypí­nal inú apli­ká­ciu.

HoverChat

Hover­Chat je apli­ká­cia na posie­la­nie správ, ktorá ti ale záro­veň umož­ňuje para­lelné pou­ží­va­nie inej apli­ká­cie, alebo sle­do­va­nia videa. V Hover­Chat-e si môžeš nasta­viť aj veľ­kosť a umies­te­nie cha­to­va­cieho okna.

Cover uloží tvoje naj­pou­ží­va­nej­šie apli­ká­cie na zamknutú plo­chu.

Cover

Cover odstráni zby­točné hľa­da­nie pou­ží­va­ných apli­ká­cií v danom čase. Cover vie kedy šofé­ru­ješ, kedy si doma alebo kedy je večer a podľa týchto akti­vít ti nastaví naj­pou­ží­va­nej­šie apli­ká­cie hneď na zamknutú plo­chu.

Locale môžeš využiť na upra­ve­nie všet­kých detai­lov.

Locale

Locale je apli­ká­cia na zau­to­ma­ti­zo­va­nie mobilu. Môžeš si nata­viť, aby sa niečo zme­nilo ak ti zavolá kama­rát, máš nízku baté­riu, zme­nil si svoju polohu, oto­čil si tele­fón hori­zon­tálne alebo vodo­rovne alebo je kon­krétny čas. Naprí­klad pri zní­žení baté­rie na 20% si vieš nasta­viť aby sa zní­žil aj jas obra­zovky, alebo ak oto­číš tele­fón o 90 stup­ňov, akti­vu­ješ tichý režim.

Google Sky Map ti spraví poze­ra­nie na hviezdy zába­vou.

SkyMap

Sky Map bolo vytvo­rené Goog­lom, aby sa ľudom ľah­šie učilo súhvez­dia a názvy pla­nét. Stačí ak nasme­ru­ješ mobil na oblohu a hneď uvi­díš, aké súhvez­dia sa nad tebou nachá­dzajú.

Tas­ker je ďal­šia apli­ká­cia, s kto­rou si pris­pô­so­bíš každý aspekt mobilu.

Tasker

S viac ako 200 vsta­va­nými mož­nos­ťami úpravy OS, je Tas­ker ďal­šia dobrá apli­ká­cia na zmenu sprá­va­nia sa tvojho mobilu pri kon­krét­nej zmene. Tas­ker pod­po­ruje čas, deň, polohu, kalen­dár, wid­gety, skratky alebo rôzne ďal­šie mož­nosti, ktoré môžu slú­žiť ako spúš­ťač.

UCCW ti umož­ňuje vytvo­riť si vlastný wid­get.

UCCW

UCCW ti umož­ňuje vytvo­riť si vlastný wid­get pre domácu plo­chu. Jed­no­du­cho si len vybe­rieš z mno­hých tva­rov alebo farieb a potom si určíš, čo chceš aby ti zobra­zo­val. Naprí­klad text, správy, obrázky, poča­sie, hodiny atď.

Unc­lo­aded uloží všetku clou­dovú pamäť na jedno miesto.

uncloaded

V dneš­nej dobe, keď je už mnoho clou­do­vych úlo­žísk sa môže stať, že už ani nevieš, čo si si kam ulo­žil. S apli­ká­ciou Unc­lo­aded si dáš dokopy všetky clou­dove úlo­žiská a budeš v tom mat väčší poria­dok.

Drupe ti ukáže každú mož­nosť kon­tak­to­va­nia tvo­jich kama­rá­tov.

Drupe

Drupe je apli­ká­cia, ktorá ti najprv ukáže zoznam pria­te­ľov aby si si vybral „koho“ chceš kon­tak­to­vať. Potom si vybe­rieš „ako“ ho chceš kon­tak­to­vať. Máš na výber z vola­nia, posie­la­nie SMS, Face­book správy, What­sApp správy atď.

So Solid Explo­rer budeš mat vo všet­kých doku­men­toch poria­dok.

Explorer

Solid Explo­rer je jedna z naj­lep­ších apli­ká­cií na hľa­da­nie potreb­ného súboru. Umož­ňuje hľa­da­nie poža­do­va­ných súbo­rov tak isto, ako by si to robil aj na PC. Solid Explo­rer pod­po­ruje aj clou­dové úlo­žiská ako Drop­box, Box, Google Drive, OneD­rive, Mega a Ownc­load.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: play.google.com

Pridať komentár (0)