Naj­lep­šie Android apli­ká­cie, ktoré vypro­du­ko­vala Európa!

Viktor Reviliak / 30. novembra 2015 / Business

Európa možno tak tro­chu zaos­táva za ame­ric­kou tech scé­nou, no stále dokáže zau­jať výni­moč­nými počinmi.

S pomo­cou Google a vlast­ných skú­se­ností som dal dokopy hneď nie­koľko naj­po­pu­lár­nej­ších apli­ká­cií z rôz­nych európ­skych kra­jín. A nestra­tilo sa ani Slo­ven­sko!

Rakúsko: Run­tas­tic Run­ning Pro

Run­tas­tic Run­ning PRO je fit­ness trac­ker zame­raný špe­ciálne na beh.

Apli­ká­cia ponúka v Pre­mium ver­zii audio feed­back, trac­kuje tvoje behy, ciele a pra­cuje s celou radou smart hodi­niek. Play Store tvrdí, že počet stia­hnutí sa pohy­buje medzi 1 až 5 mili­ónmi.

V auguste 2015 kúpila Run­tas­tic značka Adi­das za 239 mili­ó­nov dolá­rov.

Bie­lo­rusko: World of Tanks Blitz

Dosť možno poznáš túto hru z PC ver­zie, prí­padne z reklamy v telke. MMO tan­kové bitky vo World of Tanks pat­ria medzi naj­po­pu­lár­nej­šie hry súčas­nosti a štú­dio War­ga­ming pre­nieslo túto mož­nosť aj na mobily.

Hra má v súčas­nosti okolo 90 mili­ó­nov hrá­čov a žije z popu­lár­neho modelu in-app náku­pov.

Dán­sko: Endo­mondo

Endo­mondo je osobný tré­ner do vačku. Kvôli tejto apli­ká­cií som si pred pia­timi rokmi kúpil svoj prvý smart­fón. tuším to bol HTC Wild­fire. Je to podobné ako Run­tas­tic, len viac zame­rané na rôzne športy. Môžeš si trac­ko­vať všetko od bicyk­lo­va­nia až po bas­ket­bal (čo ale úprimne pri pres­nosti GPS nemá zmy­sel).

Endo­mondo vzniklo v roku 2007 a začiat­kom tohoto roka bolo úspešne pre­dané značke Under Armour za 85 mili­ó­nov dolá­rov.

Estón­sko: Trans­fer­Wise

Ak ťa nie­kedy štvali obrov­ské poplatky pri pre­vo­doch peňazí do inej meny, Trans­fer­Wise to vyrie­šili. Na základe p2p modelu dokážu významne zre­du­ko­vať náklady. Ako to presne fun­guje, to však nane­šťas­tie zostáva tajné. Hod­nota firmy sa tento rok vyšpl­hala na jednu miliardu dolá­rov.

Fran­cúz­sko: BlaB­la­Car

BlaB­la­Car je zdie­ľa­nie jázd so špe­ciál­nou fun­kciou — vieš na škále ozna­čiť, ako veľmi uke­caný si.

Naroz­diel od Uberu či Lyftu sa BlaB­la­Car viac zame­riava na dlh­šie jazdy. Potre­bu­ješ naprí­klad z Bra­ti­slavy do Ber­lína, zapí­šeš sa a nie­kto ťa vezme. Nejde tu však o záro­bok, ako mnohí využí­vajú naprí­klad Uber, cenovo je to fakt na úrovni nákla­dov.

Hod­nota firmy je dnes okolo 1,5 miliardy dolá­rov.

Izrael: Moovit

Moovit je popu­lárna apli­ká­cia z Izra­ela, do kto­rej inves­to­val naprí­klad aj Ash­ton Kut­cher. Je určená na sle­do­va­nie časov hro­mad­nej dopravy a ope­ruje v stov­kách miest po celom svete. V súčas­nosti má 15 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov.

Nór­sko: Opera Mini

Pre­hlia­dač Opera v súčas­nosti ponúka celý eko­sys­tém apli­ká­cií — vrá­tane pre­chodu na mobily. Operu Mini si dokonca pamä­tám ešte na sta­rých Java tele­fó­noch. Podľa Google Play Store bola apli­ká­cia stia­hnutá viac ako 50 mili­ó­nov krát.

Por­tu­gal­sko: Todo­ist

Štyri mili­óny ľudí pou­ží­vajú túto apli­ká­ciu na vyma­ka­nie svo­jej pro­duk­ti­vity. Todo­ist bol spus­tený v roku 2007 a na mobi­loch sa prvý­krát obja­vil v roku 2012.

Slo­ven­sko: Sygic

Slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorú si stiahlo 50 — 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Špička medzi navi­gá­ciami, ktorá po úspe­chu v bež­ných GPS zamie­rila aj na mobilnú plat­formu. Spo­loč­nosť vznikla v roku 1994 a jej hod­nota sa pohy­buje v radoch desia­tok mili­ó­nov eur.

Rusko: Tele­gram

Tele­gram nedávno zasia­hol titulky všet­kých sve­to­vých médií. Zis­tilo sa totiž, že táto apli­ká­cia je hlav­ným komu­ni­kač­ným kaná­lom ISIS.

Spo­loč­nosť však okam­žite zare­a­go­vala a zni­čiť podobné prak­tiky je pre ňu teraz omnoho jed­no­duch­šie.

Navyše, ISIS nie je tým, čo robí túto apli­ká­ciu popu­lár­nou. 50 mili­ó­nov stia­hnutí nie je náhod­ných — predsa len, máš “istotu”, že nikto ti nebude čítať kon­ver­zá­cie. Na sve­domí ju majú bra­tia Duro­voví, ktorí sú zod­po­vední aj za ruskú sociálnu sieť VK.

Švéd­sko: Spo­tify

Jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších európ­skych star­tu­pov. Spo­tify je služba na stre­a­mo­va­nie hudby s desiat­kami mili­ó­nov skla­dieb. Vznikla v roku 2008 a po rai­so­vaní 526 mili­ó­nov dolá­rov v júni tohoto roka jej hod­nota stúpla na 8,5 miliardy dolá­rov.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)