Naj­lep­šie apli­ká­cie pre iPhone, ktoré na Android zatiaľ nenáj­deš

Timotej Vančo / 15. júna 2016 / Tech a inovácie

To naj­lep­šie na vlast­není iPhone je roz­hodne kva­lita, ktorú ponúka sta­bi­lita, kto­rou je značka povestná a pra­vi­delné aktu­ali­zá­cie OS. Mno­ho­krát sa stane, že vývo­jári dajú najprv von apli­ká­ciu len pre iOS a až neskôr pre Android. Nie je to fér, ale čo s tým naro­bíš.

Ak máš iPhone, môžeš využiť množ­stvo apli­ká­cii na ces­to­va­nie, pri­po­mienky alebo kva­litné appky na úpravu fotiek. Zaru­ču­jem ti, že v tomto zozname apli­ká­cii, určite náj­deš niečo nové, čo sa ti zapáči.

Hit­list

Hitlist

foto: hitlistapp.com

Hit­list je apli­ká­cia, ktorá ti šetrí peniaze tým, že ti povie, kedy je naj­lepší čas ces­to­vať a záro­veň ti hneď vybe­rie aj des­ti­ná­cie, ktoré by sa ti mohli páčiť. Naj­väčší prob­lém mno­hých apli­ká­cií je, že ťa nútia si vybrať kon­krétne dátumy a miesta. Hit­list ti ale uka­zuje mož­nosti ces­to­va­nia do rôz­nych miest a v roz­diel­nych časoch, aby ti ušet­ril čo naj­viac peňazí.

Cena: Zadarmo

Ummo
ummo

foto: businessinsider.com

Ummo je apli­ká­cia, ktorá ti pomáha zlep­šiť komu­ni­kačné schop­nosti. Počas tvo­jich roz­ho­vo­rov sle­duje, kedy pou­ži­ješ slová, ako naprí­klad „uhm“. Cie­ľom je lep­šie poro­zu­me­nie tvo­jej reči, zlep­še­nie roz­prá­va­nia pred verej­nos­ťou a zdvi­hnu­tie tvo­jich komu­ni­kač­ných schop­ností na ďalší level.

Cena: 1,76€

Workf­low

11348-4130-IMG_5155-l

foto: appleinsider.com

Workf­low bol vytvo­rený za úče­lom šet­re­nia tvojho času. Spojí rôzne úlohy, ktoré pra­vi­delne robíš, do jed­ného klik­nu­tia. Naprí­klad si vytvo­ríš niečo ako wid­get, ktorý ti po klik­nutí odošle do Drop­boxu poslednú odfo­tenú foto­gra­fiu. Alebo si zavo­láš Uber na miesto ďal­šej akcie, kde sa budeš nachá­dzať podľa kalen­dáru. Môžeš si tieto „šet­riče času“ pri­dať aj na zamknutú obra­zovku, aby si maxi­málne ušet­ril čas.

Cena: 2,65€

Fresh Air

fresh air

foto: iTu­nes

Fresh Air je jedi­nečná apli­ká­cia, ktorá ťa veľmi jed­no­du­chými a krás­nymi vizu­ál­nymi efek­tami infor­muje o počasí. Môžeš ísť v čase dopredu, aby si vedel, ako sa bude poča­sie vyví­jať. Apli­ká­cia ti pridá do kalen­dáru upo­zor­ne­nie na nad­chá­dza­júce poča­sie. Už sa viac nebu­deš musieť báť, že zmok­neš.

Cena: Zadarmo

NYT Now

NYTnow

foto: businessinsider.com

New York Times má špe­ciálne vytvo­rený tím, ktorí túto apli­ká­ciu vytvo­rili, spra­vujú a upda­tujú naj­nov­šie infor­má­cie. Zau­jí­mavá vec je, že do apli­ká­cie nez­die­ľajú len ich články, ale aj články z iných por­tá­lov. Ak chceš vedieť naj­nov­šie infor­má­cie ako prvý, sťa­huj určite túto appku.

Cena: Zadarmo

Enlight

enlight-photo-editing-app-2-1500x1000

foto: digitaltrends.com

Enlight zvládlo dať dokopy mnoho nástro­jov na edi­to­va­nie foto­gra­fií do jed­nej nád­her­nej apli­ká­cie. Obsa­huje mnoho fil­trov, nástro­jov na úpravu či efekty, ktoré ti pomôžu vylep­šiť tvoje fotky alebo ich pre­trans­for­mo­vať do nie­čoho úplne nového.

Cena: 3,53€

Over­cast

overcast

foto: businessinsider.com

Over­cast je naj­lep­šia apli­ká­cia pre počú­va­nie pod­cas­tov (zvu­ko­vých zázna­mov, ktoré autor zve­rejní na inter­net). Apli­ká­cia Over­cast obsa­huje mož­nosť „smart speed“, kedy pre­maže všetky pauzy v roz­prá­vaní a tým urýchli počú­va­nie daného pod­castu. Vďaka novým upda­tom je Over­cast zadarmo a všetky pod­casty si môžete stiah­nuť do iPhone a počú­vať off­line.

Cena: Zadarmo

Pho­tos­hop Fix

photoshop

foto: businessinsider.com

Pho­tos­hop Fix je nová apli­ká­cia z dielne Adobe. Táto apli­ká­cia obsa­huje mnoho efek­tov, retu­šov a fil­trov, ktoré ti všetky ponúka zadarmo. Môžeš si pomo­cou ne naprí­klad vyhla­diť časti fotky alebo pou­žiť “skva­pal­ňo­va­ciu” mož­nosť na plo­chu, ktorá bude vyze­rať ako teku­tina.

Cena: Zadarmo

Pro­duct Hunt

product hunt

foto: businessinsider.com

Pro­duct Hunt sa vyšpl­hal až na úro­veň apli­ká­cie, ktorá obsa­huje niečo ako go-to list stú­pa­jú­cich star­tu­pov a apli­ká­cií zo Sili­con Val­ley. Naj­nov­šie už tak­tiež obsa­huje kate­gó­rie pre knihy, pod­casty a hry. Tiež dáva mož­nosť sle­do­vať zakla­da­te­ľov star­tu­pov, pozrieť si zbierky iných, zdie­ľať vlastné pro­dukty za behu alebo sťa­ho­vať apli­ká­cie počas pre­ze­ra­nia.

Cena: Zadarmo

Manual

manual

foto: iTu­nes

Manual ti umožní využiť doslova všetky mož­nosti tvo­jej kamery (ako naprí­klad vyvá­že­nie bie­lej, ISO, zaos­tro­va­nie, časovú uzá­vierku atď.).

Cena: 1,76€

Ves­per

Vesper

foto: iTu­nes

Ves­per je apli­ká­cia na zapi­so­va­nie si myš­lie­nok, nápa­dov a pri­po­mie­nok. Ku kaž­dému napí­sa­nému prís­pevku si môžeš pri­dať tag, pomo­cou kto­rého môžeš jed­no­slovne vyhľa­dať daný prís­pe­vok a všetko, čo do apli­ká­cie pri­dáš, bude zosynch­ro­ni­zo­vané s tvo­jím Ves­per účtom.

Cena: 8,84€

Paper

1000w

foto: minimallyminimal.com

Paper ma veľmi široké využi­tie. Od vytvo­re­nia zozna­mov po pre­zen­tá­cie, ktoré obsa­hujú tabuľky a grafy. Prak­ticky si uži­ješ pre­ve­de­nie toho, čo by si napí­sal na papier v digi­tál­nej forme.

Cena: Zadarmo

Clear

clear

foto: businessinsider.com

Clear je naj­jed­no­duch­šia cesta pre sle­do­va­nie si toho, čo všetko máš spra­viť. Jed­no­du­cho si vieš upra­vo­vať svoje povin­nosti, pri­dá­vať ich jed­no­du­chým potia­hnu­tím nadol a písa­ním. Ak si danú úlohu už spl­nil, potia­hnu­tím vpravo ju zma­žeš.

Cena: 4,43€

Twe­et­bot 4

Photo_Oct_01__14_11_05__1_.0

foto: theverge.com

Naj­lep­šia apli­ká­cie pre veľmi aktív­nych pou­ží­va­te­ľov Twit­teru. Zjed­no­duší ti sle­do­va­nie tvo­jich šta­tis­tík na jed­not­li­vých twe­e­toch, celého účtu a ešte ti aj pre­maže všetky reklamy, ktoré by si na svo­jej časo­vej osi inak musel pre­chá­dzať.

Cena: 4,41€

Giphy Cam

Giphy Cam

foto: iTu­nes

Giphy Cam je nová apli­ká­cia. Je podobná Photo Booth pre Mac, s kto­rým sa vytvá­rajú GIF obrázky. Vybe­rieš si fil­ter a poza­die a potom stla­číš tla­čidlo pre nahrá­va­nie a vytvo­ríš si vlastný GIF s mož­nos­ťou ulo­že­nia alebo zdie­ľa­nia na sociál­nej sieti.

Cena: Zadarmo

Mr Jump“

mr jump

foto: iTu­nes

Mr Jump“ je oča­ru­júca hra, ktorá sa stane pre teba veľmi ľahko návy­ko­vou. Hlav­ného hrdinu hry ovlá­daš, ako on dúfa, pre prej­de­nie celého kaňonu plného sko­kov a prie­pastí. Naj­nov­šia aktu­ali­zá­cia pri­náša nové levely a aj schop­nosť jet-packu.

Cena: Zadarmo

Hyper­lapse

hyperlapse

foto: iTu­nes

Done­dávna sme potre­bo­vali na vytvo­re­nie neroz­tra­se­ného časoz­ber­ného videa drahé sta­tívy a sta­bi­li­začné zaria­de­nia. Našťas­tie ale Hyper­lapse od Ins­ta­gramu pou­žíva sta­bi­li­začné tech­niky obrazu pre sta­bi­li­zo­va­nie nesta­bil­ných zábe­rov. Výsledky sú naozaj veľmi pôso­bivé. Túto apli­ká­ciu využi­ješ pri zachy­tá­vaní špor­to­vých oka­mi­hov, jázd autom, behu alebo počas jazdy na bicykli.

Cena: Zadarmo

Litely

litely

foto: iTu­nes

Litely je výkonná apli­ká­cia pre úpravu fotiek pomo­cou pri­dá­va­nia jem­ných fil­trov. Doty­kom dvoch prs­tov si pozrieš, ako fotka vyze­rala pred úpra­vou a pomo­cou nedeš­truk­tív­nych zmien sa nemu­síš báť, že by si stra­til ori­gi­nál fotky.

Cena: Zadarmo

Pedo­me­ter++

pedometer

foto: iTu­nes

Pedo­me­ter++ je prak­tická apli­ká­cia — ak si chceš každý deň pozrieť údaje o tvo­jich den­ných akti­vi­tách. Sú dve rýchle mož­nosti, ako si skon­tro­lo­vať svoj denný prog­res. Môžeš potiah­nuť lištu dolu, aby si videl svoj wid­get pre Pedo­me­ter++ v noti­fi­kač­nom cen­tre, alebo sa stačí pozrieť na ikonku apli­ká­cie, kde uvi­díš koľko kro­kov si dnes už spra­vil.

Cena: Zadarmo

Sky Guide

Sky Guide

foto: iTu­nes

Pou­ží­va­nie Sky Guide je veľmi jed­no­du­ché a pri­ro­dzené. Stačí namie­riť svoj tele­fón alebo tab­let na oblohu a Sky Guide ti zobrazí všetky hviezdy, pla­néty a súhvez­dia, ktoré sa nad tebou nachá­dzajú.

Cena: 1,76€

Moles­kine

Moleskine

foto: iTu­nes

Moles­kine je nová apli­ká­cie, ktorá patrí do kate­gó­rie kalen­dá­rov. Moles­kine zor­ga­ni­zuje všetky tvoje uda­losti do zoznamu (zobra­ze­nie mesiacu ako celku nepod­po­ruje) a tak­tiež ti zobrazí pred­po­veď poča­sia s mož­nos­ťou pri­vo­la­nia Uberu.

Cena: 4,41€

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge/enlight

Pridať komentár (0)