Najlepšie barber shopy naprieč Slovenskom, kde si ťa vezmú do rúk profesionáli

Mária Ambrozová / 6. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Ne­dávno sme zo­sta­vili reb­rí­ček pre oby­va­te­ľov nášho hlav­ného mesta
  • Dnes sa však vy­be­rieme do via­ce­rých kú­tov Slo­ven­ska a zis­tíme, kde to chlap­com, ale i diev­ča­tám strihá naj­lep­šie
zdroj: fogosbarbershop.club/Facebook/M E & M Y S E L F BeautyStudio & BarberShop
  • Ne­dávno sme zo­sta­vili reb­rí­ček pre oby­va­te­ľov nášho hlav­ného mesta
  • Dnes sa však vy­be­rieme do via­ce­rých kú­tov Slo­ven­ska a zis­tíme, kde to chlap­com, ale i diev­ča­tám strihá naj­lep­šie

Tr­nava

V Tr­nave pred­vá­dzajú svoje re­meslo chlapci v True Bar­ber Shope. Na Dol­no­po­toč­nej 7 upra­via pá­nom fúzy, ostri­hajú aj oho­lia. Majú vy­ni­ka­júce re­fe­ren­cie a k tomu pa­rádny pries­tor s ná­dy­chom re­tra. „Dobrá práca si za­slúži dobré ohod­no­te­nie. Dá­vam Vám 5 hviez­di­čiek… prí­stup, pro­stre­die, vý­sle­dok. Pri­šiel som s po­žia­dav­kou „spravte zo mňa člo­veka“ a vy ste sa mi to­tal tra­fili do vkusu. Fra­jerka nad mieru spo­kojná a ja som toľko do zrkadla ešte asi ne­po­ze­ral. Ďa­ku­jem, za pár týž­dňov u vás se­dím zasa,“ na­pí­sal zá­kaz­ník do re­cen­zie.

Dru­hým vy­chý­re­ným pries­to­rom, kde sa po­sta­rajú pá­nom o ko­runu krásy je ANKL Bar­bier & Shop na In­va­lid­skej 3. Aj tu si crew ho­li­čov vy­slú­žil v re­cen­ziách prí­vlas­tky ako naj­lep­šie ho­lič­stvo pod sln­kom, ma­xi­málna spo­koj­nosť alebo do­konca vla­sový vir­tuóz“.

Ban­ská Bys­trica

Aj stred Slo­ven­ska sa má čím po­chvá­liť. Pán­skych sa­ló­nov je tu viac. Jed­ným z nich je na­prí­klad M E & M Y S E L F Be­au­tyS­tu­dio & Bar­berS­hop, ktorý sa do­konca po­stará o hrivy oboch po­hlaví. Na sta­rosť ich má pä­tica diev­čat, ktoré presne ve­dia, čo je trendy a podľa fo­to­gra­fií je viac než isté, že sa ne­boja ani expe­ri­men­to­vať. Za zmienku však ur­čite stojí aj práca One of One sa­lóna či BAR­BER SA­LON BB. Všade sú nož­ničky, ho­liace stroj­čeky a britvy denne v po­hybe. Na­vyše tu náj­deš pro­fe­si­onálnu vla­sovú koz­me­tiku aj niečo na ošet­re­nie brady.

Ko­šice

Vý­chodu Slo­ven­ska vládne Ho­lič­stvo Bar­ber na Cott­bur­skej 1, ktoré tu fun­guje už ôsmi rok. Aj ono má su­per pries­tory a skvelý vy­ško­lený tím, ktorý sa často učí priamo od pro­fe­si­oná­lov. Ne­dávno tu svoje ta­jom­stvá pre­zra­dil špič­kový bar­ber Jhon­son z Iz­ra­ela. Kon­ku­ren­ciou im však je na­prí­klad Gen­tle­man´s World, ktoré pô­sobí aj v Bra­ti­slave alebo len rok starý Bar­ber Club.

Pop­rad

Pod­tat­ran­com sa o brady stará na­prí­klad Fogo vo svo­jom Fogo´s Bar­ber shop clube, ktorý vy­zerá ako vy­stri­hnutý z filmu. „Whis­key, hudba a po­koj od žien je to čo cha­rak­te­ri­zo­valo bar­ber shopy v mi­nu­lom sto­ročí a do tejto ka­te­gó­rie patrí aj ten náš. Tak sa stačí u nás už len usa­diť a vy­chut­nať si pre­po­je­nie mo­derny s tra­dí­ciou a zmys­lom pre de­tail,“ tak láka do svo­jej svä­tyne na ulici Fraňa Kráľa. Svojmu re­meslu však in­špi­ruje aj mno­hých ďal­ších iných bar­be­rov.

Ži­lina

„Takto má vy­ze­rať bar­bers­hop a takto sa má cho­vať správny ho­lič a pod­ni­ka­teľ. Su­per prí­stup, člo­vek si dobre po­kecá, dá si kávu alebo whisky a sa­moz­rejme od­íde s mo­der­ným úče­som. Žia­den zhon, kľudné pro­stre­die, proste ho­dinka dobre strá­ve­ného času. A veľké plus za mo­derný ob­jed­ná­vací sys­tém na webe.“ Tak toto je re­cen­zia ži­lin­ského pán­skeho ho­lič­stva Gent’s Bar­bers­hop. Aj tu si dá­vajú zá­le­žať na ele­gan­cii pries­toru, tej správ­nej pán­skej at­mo­sfére a v ich „menu“ sa ukrýva a de­väť po­lo­žiek. Páni si v Ži­line však prídu na svoje aj vďaka chlap­com z Marc­ciani Bar­bers či Amigo Bar­berS­hop.

Tren­čín

Bar­ber SHOP v Tren­číne sa stará o hrivu mno­hých do­má­cich fut­ba­lis­tov a aj s krát­kymi vlasmi sa do­káže po­hrať do­ko­nale. „V pries­to­roch his­to­ric­kej bu­dovy Sta­rej Trž­nice v Tren­číne bol vy­tvo­rený pries­tor len pre vás – sku­toč­ných mu­žov,“ píše sa na webe. Aj sem sa môžu zá­kaz­níci ob­jed­ná­vať po­hodlne vďaka on­line sys­tému, popri ča­kaní na strih je do­konca k dis­po­zí­cii naj­nov­šie Pla­y­sta­tion. Pá­nom sa voľné ter­míny mí­ňajú rýchlo a aj tu hlá­sia náv­štev­níci 100 %-nú spo­koj­nosť.

Pridať komentár (0)