Naj­lep­šie biz­nis kni­hy, kto­ré sa opla­tí toto leto pre­čí­tať

Nikola Brehová / 17. júla 2016 / Business

Leto sa nám už roz­beh­lo a jed­nou z najob­ľú­be­nej­ších akti­vít počas horú­cich dní je číta­nie.

Kaž­dé­ho z nás baví nie­čo iné. Ak pat­ríš, k tým, kto­rí majú radi kni­hy z kate­gó­rie biz­nis, tu náj­deš nie­koľ­ko tipov na tie­to dni.

  • Sprint – Jake Knapp, John Zerat­sky, Bra­den Koto­witz

Kaž­dý by chcel do svoj­ho pod­ni­ka­nia pri­lá­kať troš­ku toho čara, čo má Goog­le. Ale ako? Auto­ri kni­hy ti uká­žu, ako imple­men­to­vať ich päť­dňo­vú metó­du na spus­te­nie pro­duk­tov so spo­loč­nos­ťa­mi na prí­kla­doch ako sú Slach, Nest ale­bo Blue Bott­le Cof­fee.

stiahnuť

foto: thesprintbook.com

  • Shoe Dog – Phil Knight

Nike je spo­loč­nosť, kto­rá už nie­koľ­ko rokov udá­va tren­dy v oblas­ti špor­to­vej módy. Phil Knight začal pre­dá­vať prvé bežec­ké tenis­ky ako čerstvý absol­vent z gará­že svo­jich rodi­čov. Ten­to rok odchá­dza do dôchod­ku a kni­hou ti uká­že, ako vytvo­ril impé­rium.

shoe-dog-9781471146701_hr

foto: books.simonandschuster.com.au

  • The Ori­gi­nals – Adam Grant

Pro­fe­sor pre­stíž­nej Wart­hon­skej ško­ly pod­ni­ka­nia ťa v pub­li­ká­cii pre­ve­die reál­ny­mi prí­beh­mi ľudí, kto­rí sa nebá­li ísť pro­ti prú­du a zlep­ši­li tak chod fir­my, zavied­li zme­nu. Pou­ka­zu­je na to, že prá­ve tí „nepris­pô­so­bi­ví“ ľudia pri­chá­dza­jú s ino­vá­cia­mi, kto­ré veci posú­va­jú vpred.

Writer-Adam-Grant-on-Loving-Harry-Potter-and-Why-Procrastination-Is-Great

foto: creator.wework.com

  • O, Gre­at One!“ – David Novak, Chris­ti­na Bourg

Ďal­šia kni­ha z pera čerstvé­ho dôchod­cu, Davi­da Nova­ka, kto­rý zdie­ľa jed­nu veľ­mi dôle­ži­tú a pozi­tív­nu myš­lien­ku: Naj­lep­šia vec, kto­rú môže líder pre­uká­zať je oce­ne­nie za skve­lú prá­cu. Novak za sebou nechal 41000 reštau­rá­cií v 125 kra­ji­nách.

4o-great-one-by-david-novak-and-christina-bourg

foto: rbgothijaincollege.com

    How to Have a Good Day – Caro­li­ne Webb

Autor­ka s tebou zdie­ľa skú­se­nos­ti zo svo­jej 16-roč­nej kon­zul­tant­skej pra­xe. Názov znie troš­ku ako titul moti­vač­nej lite­ra­tú­ry, ale to je len prvot­né zda­nie. Náj­deš tu obrov­ské množ­stvo rád – od pro­duk­tív­nych stret­nu­tí až po to, ako sa vyspo­ria­dať s otrav­ným kole­gom.

5how-to-have-a-good-day-by-caroline-webb-684x1024

foto: rbgothijaincollege.com

    Grit – Ange­la Duck­worth

Pro­fe­sor­ka psy­cho­ló­gie na uni­ver­zi­te v Pen­syl­vá­nii hovo­rí o tom, ako je k úspe­chu potreb­ná vášeň a vytrva­losť. Tie­to dva atri­bú­ty sú dokon­ca dôle­ži­tej­šie než inte­li­gen­cia ale­bo talent. Kni­ha ti vraj nepri­ne­sie pre­vrat­né infor­má­cie, ale na dru­hej stra­ne ťa pri­nú­ti pre­hod­no­tiť vlast­ný poten­ciál.

book-cover1

foto: angeladuckworth.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: www.outsideonline.com

Pridať komentár (0)