Naj­lep­šie biz­nis knihy, ktoré sa oplatí toto leto pre­čí­tať

Nikola Brehová / 17. júla 2016 / Business

Leto sa nám už roz­behlo a jed­nou z najob­ľú­be­nej­ších akti­vít počas horú­cich dní je číta­nie.

Kaž­dého z nás baví niečo iné. Ak pat­ríš, k tým, ktorí majú radi knihy z kate­gó­rie biz­nis, tu náj­deš nie­koľko tipov na tieto dni.

  • Sprint – Jake Knapp, John Zerat­sky, Bra­den Koto­witz

Každý by chcel do svojho pod­ni­ka­nia pri­lá­kať trošku toho čara, čo má Google. Ale ako? Autori knihy ti ukážu, ako imple­men­to­vať ich päť­dňovú metódu na spus­te­nie pro­duk­tov so spo­loč­nos­ťami na prí­kla­doch ako sú Slach, Nest alebo Blue Bottle Cof­fee.

stiahnuť

foto: thesprintbook.com

  • Shoe Dog – Phil Knight

Nike je spo­loč­nosť, ktorá už nie­koľko rokov udáva trendy v oblasti špor­to­vej módy. Phil Knight začal pre­dá­vať prvé bežecké tenisky ako čerstvý absol­vent z garáže svo­jich rodi­čov. Tento rok odchá­dza do dôchodku a kni­hou ti ukáže, ako vytvo­ril impé­rium.

shoe-dog-9781471146701_hr

foto: books.simonandschuster.com.au

  • The Ori­gi­nals – Adam Grant

Pro­fe­sor pre­stíž­nej Wart­hon­skej školy pod­ni­ka­nia ťa v pub­li­ká­cii pre­ve­die reál­nymi prí­behmi ľudí, ktorí sa nebáli ísť proti prúdu a zlep­šili tak chod firmy, zaviedli zmenu. Pou­ka­zuje na to, že práve tí „nepris­pô­so­biví“ ľudia pri­chá­dzajú s ino­vá­ciami, ktoré veci posú­vajú vpred.

Writer-Adam-Grant-on-Loving-Harry-Potter-and-Why-Procrastination-Is-Great

foto: creator.wework.com

  • O, Great One!“ – David Novak, Chris­tina Bourg

Ďal­šia kniha z pera čerstvého dôchodcu, Davida Novaka, ktorý zdieľa jednu veľmi dôle­žitú a pozi­tívnu myš­lienku: Naj­lep­šia vec, ktorú môže líder pre­uká­zať je oce­ne­nie za skvelú prácu. Novak za sebou nechal 41000 reštau­rá­cií v 125 kra­ji­nách.

4o-great-one-by-david-novak-and-christina-bourg

foto: rbgothijaincollege.com

    How to Have a Good Day – Caro­line Webb

Autorka s tebou zdieľa skú­se­nosti zo svo­jej 16-roč­nej kon­zul­tant­skej praxe. Názov znie trošku ako titul moti­vač­nej lite­ra­túry, ale to je len prvotné zda­nie. Náj­deš tu obrov­ské množ­stvo rád – od pro­duk­tív­nych stret­nutí až po to, ako sa vyspo­ria­dať s otrav­ným kole­gom.

5how-to-have-a-good-day-by-caroline-webb-684x1024

foto: rbgothijaincollege.com

    Grit – Angela Duck­worth

Pro­fe­sorka psy­cho­ló­gie na uni­ver­zite v Pen­syl­vá­nii hovorí o tom, ako je k úspe­chu potrebná vášeň a vytrva­losť. Tieto dva atri­búty sú dokonca dôle­ži­tej­šie než inte­li­gen­cia alebo talent. Kniha ti vraj nepri­ne­sie pre­vratné infor­má­cie, ale na dru­hej strane ťa pri­núti pre­hod­no­tiť vlastný poten­ciál.

book-cover1

foto: angeladuckworth.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: www.outsideonline.com

Pridať komentár (0)