Najlepšie jedlo pre tvoje telo pred a po účinnom 7-minútovom cvičení, ktoré odporúča odborník

Lenka Kollariková / 15. apríla 2018 / Lifehacking

zdroj: twitter.com
  • Fy­zi­ológ Chris Jor­dan pri­šiel so 7-mi­nú­to­vým efek­tív­nym tré­nin­gom, kto­rého úspech tkvie v tom, že stačí len se­dem mi­nút na to, aby si vi­del vý­sledky
  • Cvi­če­nie sa však ne­za­obíde bez jedla a Chris má pár rád, vďaka kto­rým bude mať tvoje jedlo po­čas cvi­če­nia zmy­sel

Veľa ľudí sa roz­hodne cvi­čiť, ale za­búda pri­tom na úp­ravu je­dál­nička. Jedlo je al­fou a ome­gou nášho ži­vota, preto úzko sú­visí aj s cvi­če­ním. Ak ješ prí­liš veľa, alebo prí­liš blízko svojho tré­ningu, môže ťa to za­ťa­žiť a ak ne­ješ, mô­žeš byť po­čas tré­ningu una­vený. Po­tre­bu­ješ plán a správne jedlo.

Fitness

Chris Jor­dan je fy­zi­ológ, ktorý pri­šiel so 7-mi­nú­to­vým tré­nin­gom. Tento tré­ning za­hŕňa hlavne bi­cyk­lo­va­nie a po­sil­ňo­va­nie. Ho­vorí, že je dô­le­žité správne pri­pra­viť telo pred­tým, ako bude vy­ví­jať ak­ti­vitu. Ko­feín a iné po­tra­viny ti môžu po­môcť cí­tiť sa ener­gic­kej­šie. „Vždy pri­po­mí­nam svo­jim kli­en­tom, že cvi­če­nie je ener­ge­ticky ná­ročná ak­ti­vita a je po­trebné zís­kať ener­giu z jedla,“ po­ve­dal Jor­dan pre Bu­si­ness In­si­der.

To zna­mená, že jesť prí­liš skoro pred tré­nin­gom alebo siah­nuť po ne­správ­nych po­tra­vi­nách môže viesť k vy­ho­re­niu alebo gas­tro­in­tes­ti­nál­nemu trá­pe­niu. Aby sa pre­d­išlo týmto ne­prí­jem­ným ved­ľaj­ším účin­kom, Chris od­po­rúča dva druhy ob­čerstve­nia, ktoré by si mal kon­zu­mo­vať zhruba jednu až dve ho­diny pred a po cvi­čení.

choc milk web

Prvé jedlo by malo ob­sa­ho­vať sa­cha­ridy, ktoré sú naj­rých­lej­ším a naj­jed­no­duch­ším zdro­jom ener­gie pre telo. „Mohla by to byť malá vý­živná ty­činka alebo to­ast s ara­ši­do­vým mas­lom,“ od­po­rúča Jor­dan. Druhé môže byť tro­chu po­dobné pr­vému, ale Jor­dan od­po­rúča, aby ob­sa­ho­valo veľké množ­stvo biel­ko­vín, ktoré po­môžu na­pra­viť a ob­no­viť svaly, ktoré po­u­ží­vaš po­čas tré­ningu.

Aká je Chri­sova ob­ľú­bená po­chu­tina po na­má­ha­vom tré­ningu v te­lo­cvični? Po­hár níz­ko­tuč­ného čo­ko­lá­do­vého mlieka. „Chutí dobre a ne­vy­ža­duje žiadne úsi­lie, nie je to jed­no­du­ché, lacné a efek­tívne,“ po­ve­dal Chris a do­dáva, že nie­kedy je tá naj­jed­no­duch­šia vec na­ozaj naj­lep­šia.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)