Naj­lep­šie kaviarne, v kto­rých sa oplatí zasta­viť a pra­co­vať počas ciest po Slo­ven­sku

Lenka Haringová / 20. júna 2016 / Zaujímavosti

Miche­lin roz­dáva hviez­dičky reštau­rá­ciám, v kto­rých sa oplatí zasta­viť. Avšak po dob­rom jedle sa pýta šálka kávy. Práve káva sa dostáva čoraz viac do pop­re­dia ako druh ume­nia, kul­túry, pri kto­rom možno deba­to­vať s pria­teľmi, zasta­viť a zre­ge­ne­ro­vať počas ciest alebo pra­co­vať za note­bo­okom.

Vieme, že kaviarní je na kaž­dom rohu neúre­kom. Ako ale zis­tiť, ktorá z nich je kva­litná, čímsi výni­močná, taká, do kto­rej sa budeš chcieť ešte vrá­tiť? A hlavne nehľa­dať ju hodinu po meste, počas krát­kej pauzy na pra­cov­nej ceste alebo po únav­nom výlete.

Ponú­kame mini — zoznam tých naj­lep­ších kaviarní, ktoré by mali vystu­po­vať v „must-see“ slo­ven­ských sprie­vod­cov od západu až po východ Slo­ven­ska.

Kavia­reň Thal­me­i­ner, Trnava

Neveľká kavia­reň, v kto­rej možno nájsť štu­den­tov, pod­ni­ka­te­ľov, dámy vypĺňa­júce svoj voľný čas, teda iba ak si v nej náj­deš voľné miesto. Exis­tuje už od čias prvej repub­liky (s výnim­kou čias komu­nizmu) a stále drží svoje tajom­stvo príp­ravy kávy. Zákusky, pečivo a nátierky sú vyrá­bané priamo v kaviarni a nenáj­deš tu žiadne znač­kové sla­dené nápoje, práve naopak, len domácky vyrá­bané limo­nády. V reb­ríč­koch sa vysky­tuje ako naj­lep­šia kavia­reň na Slo­ven­sku s naj­lep­šou kávou. Už teda vieš, kde treba zasta­viť pri ceste cez Trnavu.

13419035_1215944371763035_6494831089256450913_n

foto: Kavia­reň Thalmeiner/facebook

Music a Cafe, Nitra

Spo­je­nie kávy, ciga­rety či cigary a dob­rej hudby náj­deš práve tu. O kon­certy sve­to­vých aj slo­ven­ských umel­cov nie je núdza a atmo­sféra sa tu vytvára pri­ro­dzene náv­štev­níkmi pod­niku. Špe­cia­li­tou je mož­nosť ušú­ľa­nia vlast­nej ciga­rety z taba­ko­vých lis­tov, ktoré si sám vybe­rieš. V ponuke tak­tiež náj­deš, okrem kávy a kla­sic­kých alko a nealko nápo­jov, ame­rické čaje Ari­zona, anti­oxi­dačné Acaico alebo 18 ročnú sin­gle malt scotch whisky Laga­vu­lin.

1376325_581052261930091_570519665_n

foto: Music a Cafe Nitra/facebook

Divná Pani Caffe Lounge & Jazz Blends, Ban­ská Štiav­nica

Pri pre­chádzke po kop­co­vi­tom námestí his­to­ric­kej Ban­skej Štiav­nice a náv­števe bani, určite nepre­hliad­neš kavia­reň Divná Pani. Hneď po vstupe do tohto salóna ťa omámi štý­lová, priam bohém­ska atmo­sféra roman­ticky zaria­de­nej kaviarne a dosta­neš chuť na ochut­návku maka­ró­niek či talian­skej kávy. Pokojne zhreš ďal­ším che­e­se­cake-om alebo zmrz­li­no­vým pohá­rom a nechaj čas len tak ply­núť okolo, ako to robia Parí­ža­nia pri vyse­dá­vaní v kaviar­niach sle­du­júc oko­li­dú­cich ľudí.

13450202_742474155892055_5710775547467253487_n

foto: Kavia­reň Divná pani/facebook

Leroy Bar & Café, Ban­ská Bys­trica

V srdci Slo­ven­ska, v srdci Ban­skej Bys­trice a v srdci jej námes­tia šíri vôňu kávy práve táto kavia­reň a jej usmie­vaví čaš­níci. Sem sa oplatí prísť v pia­tok pod­ve­čer, keď sa mesto zapĺňa ľuďmi, hľa­da­jú­cich oddych po pra­cov­nom týždni. Kávu ti pri­praví úspešný barista a určite vyskú­šaj aj pravé ban­sko­bys­trické pivo Urpi­ner. V prí­pade pre­pl­ne­nej terasy nezú­faj, vo vnútri je ešte prí­jem­nej­šie.

12916928_991940427558081_3526360065054876056_o

foto: Leroy Bar & Café/facebook

Barista Café, Spiš­ská Nová Ves

Dva raje vedľa seba – slo­ven­ský a kavia­ren­ský. Denná ponuka 11 káv z celého sveta, vrá­tane cibet­ko­vej, pri­láka kaž­dého milov­níka kávy do tejto pra­žiarne pod Spiš­ským hra­dom. Áno, tu si svoju kávu sami pra­žia a sú v tomto obore ozaj­st­nými odbor­níkmi. Pri výbere vždy pora­dia podľa pria­nia a chutí a uve­do­mujú si, že Slo­váci sú čoraz nároč­nejší, čo sa týka kva­lity a pitia kávy.

12074843_889370997821437_8085714748742344924_n

foto: Barista Cafe :: kavia­reň a pra­žia­reň kávy/facebook

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Kavia­reň Thalmeiner,facebook/Kaviareň Divná pani,facebook

Pridať komentár (0)