Naj­lep­šie kaviar­ne, v kto­rých sa opla­tí zasta­viť a pra­co­vať počas ciest po Slo­ven­sku

Lenka Haringová / 20. júna 2016 / Zaujímavosti

Miche­lin roz­dá­va hviez­dič­ky reštau­rá­ciám, v kto­rých sa opla­tí zasta­viť. Avšak po dob­rom jed­le sa pýta šál­ka kávy. Prá­ve káva sa dostá­va čoraz viac do pop­re­dia ako druh ume­nia, kul­tú­ry, pri kto­rom mož­no deba­to­vať s pria­teľ­mi, zasta­viť a zre­ge­ne­ro­vať počas ciest ale­bo pra­co­vať za note­bo­okom.

Vie­me, že kaviar­ní je na kaž­dom rohu neúre­kom. Ako ale zis­tiť, kto­rá z nich je kva­lit­ná, čím­si výni­moč­ná, taká, do kto­rej sa budeš chcieť ešte vrá­tiť? A hlav­ne nehľa­dať ju hodi­nu po mes­te, počas krát­kej pau­zy na pra­cov­nej ces­te ale­bo po únav­nom výle­te.

Ponú­ka­me mini — zoznam tých naj­lep­ších kaviar­ní, kto­ré by mali vystu­po­vať v „must-see“ slo­ven­ských sprie­vod­cov od zápa­du až po východ Slo­ven­ska.

Kavia­reň Thal­me­i­ner, Trna­va

Neveľ­ká kavia­reň, v kto­rej mož­no nájsť štu­den­tov, pod­ni­ka­te­ľov, dámy vypĺňa­jú­ce svoj voľ­ný čas, teda iba ak si v nej náj­deš voľ­né mies­to. Exis­tu­je už od čias prvej repub­li­ky (s výnim­kou čias komu­niz­mu) a stá­le drží svo­je tajom­stvo príp­ra­vy kávy. Zákus­ky, peči­vo a nátier­ky sú vyrá­ba­né pria­mo v kaviar­ni a nenáj­deš tu žiad­ne znač­ko­vé sla­de­né nápo­je, prá­ve naopak, len domác­ky vyrá­ba­né limo­ná­dy. V reb­ríč­koch sa vysky­tu­je ako naj­lep­šia kavia­reň na Slo­ven­sku s naj­lep­šou kávou. Už teda vieš, kde tre­ba zasta­viť pri ces­te cez Trna­vu.

13419035_1215944371763035_6494831089256450913_n

foto: Kavia­reň Thalmeiner/facebook

Music a Cafe, Nit­ra

Spo­je­nie kávy, ciga­re­ty či ciga­ry a dob­rej hud­by náj­deš prá­ve tu. O kon­cer­ty sve­to­vých aj slo­ven­ských umel­cov nie je núdza a atmo­sfé­ra sa tu vytvá­ra pri­ro­dze­ne náv­štev­ník­mi pod­ni­ku. Špe­cia­li­tou je mož­nosť ušú­ľa­nia vlast­nej ciga­re­ty z taba­ko­vých lis­tov, kto­ré si sám vybe­rieš. V ponu­ke tak­tiež náj­deš, okrem kávy a kla­sic­kých alko a neal­ko nápo­jov, ame­ric­ké čaje Ari­zo­na, anti­oxi­dač­né Acai­co ale­bo 18 roč­nú sin­gle malt scotch whis­ky Laga­vu­lin.

1376325_581052261930091_570519665_n

foto: Music a Cafe Nitra/facebook

Div­ná Pani Caf­fe Loun­ge & Jazz Blends, Ban­ská Štiav­ni­ca

Pri pre­chádz­ke po kop­co­vi­tom námes­tí his­to­ric­kej Ban­skej Štiav­ni­ce a náv­šte­ve bani, urči­te nepre­hliad­neš kavia­reň Div­ná Pani. Hneď po vstu­pe do toh­to saló­na ťa omá­mi štý­lo­vá, priam bohém­ska atmo­sfé­ra roman­tic­ky zaria­de­nej kaviar­ne a dosta­neš chuť na ochut­náv­ku maka­ró­niek či talian­skej kávy. Pokoj­ne zhreš ďal­ším che­e­se­ca­ke-om ale­bo zmrz­li­no­vým pohá­rom a nechaj čas len tak ply­núť oko­lo, ako to robia Parí­ža­nia pri vyse­dá­va­ní v kaviar­niach sle­du­júc oko­li­dú­cich ľudí.

13450202_742474155892055_5710775547467253487_n

foto: Kavia­reň Div­ná pani/facebook

Leroy Bar & Café, Ban­ská Bys­tri­ca

V srd­ci Slo­ven­ska, v srd­ci Ban­skej Bys­tri­ce a v srd­ci jej námes­tia šíri vôňu kávy prá­ve táto kavia­reň a jej usmie­va­ví čaš­ní­ci. Sem sa opla­tí prí­sť v pia­tok pod­ve­čer, keď sa mes­to zapĺňa ľuď­mi, hľa­da­jú­cich oddych po pra­cov­nom týžd­ni. Kávu ti pri­pra­ví úspeš­ný baris­ta a urči­te vyskú­šaj aj pra­vé ban­sko­bys­tric­ké pivo Urpi­ner. V prí­pa­de pre­pl­ne­nej tera­sy nezú­faj, vo vnút­ri je ešte prí­jem­nej­šie.

12916928_991940427558081_3526360065054876056_o

foto: Leroy Bar & Café/facebook

Baris­ta Café, Spiš­ská Nová Ves

Dva raje ved­ľa seba – slo­ven­ský a kavia­ren­ský. Den­ná ponu­ka 11 káv z celé­ho sve­ta, vrá­ta­ne cibet­ko­vej, pri­lá­ka kaž­dé­ho milov­ní­ka kávy do tej­to pra­žiar­ne pod Spiš­ským hra­dom. Áno, tu si svo­ju kávu sami pra­žia a sú v tom­to obo­re ozaj­st­ný­mi odbor­ník­mi. Pri výbe­re vždy pora­dia pod­ľa pria­nia a chu­tí a uve­do­mu­jú si, že Slo­vá­ci sú čoraz nároč­nej­ší, čo sa týka kva­li­ty a pitia kávy.

12074843_889370997821437_8085714748742344924_n

foto: Baris­ta Cafe :: kavia­reň a pra­žia­reň kávy/facebook

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Kavia­reň Thalmeiner,facebook/Kaviareň Div­ná pani,facebook

Pridať komentár (0)