Naj­lep­šie kni­hy pre pod­ni­ka­te­ľov v roku 2016

Nina Matejčeková / 9. februára 2016 / Lifehacking

Si to, čo čítaš a ak sú tvo­je cie­le vybu­do­vať obrov­skú úspeš­nú spo­loč­nosť či malý zis­ko­vý pod­nik, mal by si začať s číta­ním tých správ­nych kníh. Tu sú tie naj­lep­šie refe­ren­cie.

The Effec­ti­ve Exe­cu­ti­ve od Peter Druc­ke­ra

Druc­ker píše o time manaž­men­te a o naj­lep­ších roz­hod­nu­tiach, kto­ré pri­pra­via ria­di­te­ľa, aby bol pro­duk­tív­ny a nena­hra­di­teľ­ný v orga­ni­zo­va­ní. Druc­ker spo­pu­la­ri­zo­val všed­né názo­ry o manaž­men­te. Napr. mana­žé­ri a zamest­nan­ci by mali spo­lu­pra­co­vať k dosia­hnu­tiu lep­ších výsled­kov.

Túto kni­hu obľu­bu­je aj zakla­da­teľ ame­ric­ké­ho obchod­né­ho por­tá­lu Ama­zon, Jeff Bez­os.

Výrok Petera Druckera

foto: azquotes.com

Busi­ness Adven­tu­res od Joh­na Bro­ok­sa

Busi­ness Adven­tu­res je najob­ľú­be­nej­šia kni­ha Bil­la Gate­sa. Kni­ha je viac o sil­ných a sla­bých strán­kach líd­rov, kto­ré sa pre­ja­vu­jú v nároč­ných situ­áciách, nezá­vis­le od veku.

Business Adventures

foto: toc.h-cdn.co

Ben­ja­min Frank­lin od Wal­te­ra Isa­ac­so­na

Elon Musk, zakla­da­teľ Tes­la a Spa­ceX opi­su­je prí­beh z kni­hy o Frank­li­no­vi ako o oby­čaj­nom pod­ni­ka­te­ľo­vi, kto­rý začal od nuly a bol iba túla­vým dec­kom.

Benjamin Franklin

foto: cdn.shopify.com

Think and Grow Rich od Napo­le­ona Hil­la

Day­mond John, zakla­da­teĺ FUBU — pod­nik s oble­če­ním, hovo­rí, že kni­ha Think and Grow Rich zme­ni­la jeho život. V sku­toč­nos­ti, ak si nesta­no­víš svo­je cie­le, tak ako ich chceš dosiah­nuť ?

Think and Grow Rich

foto: mastermindpower.com

Things Hid­den Sin­ce the Foun­da­ti­on of the World od René­ho Girar­da

Miliar­dár Peter Thiel, spo­lu­za­kla­da­teľ Pay­Pal milu­je tvor­bu fran­cúz­ske­ho spi­so­va­te­ľa René­ho Girar­da. Prvý krát túto kni­hu čítal v posled­nom roč­ní­ku na Uni­ver­zi­te v Stan­for­de. Nazý­val ju “zastre­šu­jú­cou kni­hou”, ale aj tak mu zme­ni­la pohľad na mys­le­nie vo sve­te biz­ni­su.

René Girard

René Girard, foto: ort­hosp­he­re

Sure­ly You’re Joking, Mr. Feyn­man! od Richar­da P. Feyn­ma­na

Auto­bi­o­gra­fia Richar­da Fey­ma­na inšpi­ro­va­la Ser­ge­ya Bri­na, spo­lu­za­kla­da­te­ľa Goog­le, v naj­dô­le­ži­tej­šom roz­hod­nu­tí v jeho kari­é­re. Spo­je­nie tech­no­ló­gie a kre­a­ti­vi­ty. Feyn­man vyhral v roku 1965 Nobe­lo­vú cenu za fyzi­ku s jeho prá­cou o kvan­to­vej elek­tor­dy­na­mi­ke.

Richard Feynman

foto: physics4all.com

Zero To One od Pete­ra Thiel­da

Zero To One je najob­ľú­be­nej­šia kni­ha Joh­na Scul­le­yo, býva­lé­ho pre­zi­den­ta Pep­si a býva­lé­ho výkon­né­ho riad­ti­te­ľa App­le. Scul­ley súčas­ne inves­tu­je do nie­koľ­kých tech­nic­kých star­tu­pov a hovo­rí, že best­sel­ler od Pete­ra Thie­la je dôle­ži­tý z dvoch dôvo­dov. V prvom rade opi­su­je, aké sú tech­no­ló­gie dôle­ži­té pre budúc­nosť biz­ni­su a ako pre­sa­diť to, čo robí­te ešte pred­tým, ako začne­te so svo­jim star­tu­pom.

Zero to One

foto: newhaircut.com

Rea­li­ty Check od Guya Kawa­sa­ki­ho

Pene­lo­pe Trunk, zakla­da­teľ vir­tu­ál­nej even­to­vej plat­for­my s náz­vom Bra­zen Care­e­rist, hovo­rí, že kni­ha je ako blog, v kto­rom sa na kaž­dej jed­nej stra­ne nie­čo naučíš a kaž­dá kapi­to­la ti pri­po­me­nie, že máš byť vždy o nie­čo lep­ší v tom, čo prá­ve robíš.

Guy Kawasaki

foto: wikimedia.org

Switch od Chi­pa Heat­ha a Dana Heat­ha

Sean Ellis, zakla­da­teľ a maji­teľ GrowthHackers.com odpo­rú­ča kni­hu od bra­tov Heat­han­cov kaž­dé­mu pod­ni­ka­te­ľo­vi. V kni­he sa píše o psy­cho­ló­gií, pre­čo je ťaž­ké robiť zme­ny a ako ich robiť správ­ne. Kľú­čom je prí­slo­vie dva krát meraj a raz stri­haj.

Chip a Dan Heath-ovci

foto: inc.com

Out of the Cri­sis od W. Edwards Deming

Roger Ehren­berg, zakla­da­teľ IA Ven­tu­res nazý­va túto kni­hu kri­tic­kou pre zakla­da­te­ľov star­tu­pov. Out of Cri­sis sa zakla­dá na rešpek­te zamest­nan­cov k mana­žé­rom a na pro­ce­se zbie­ra­ní a ana­lý­ze dát.

Výrok Edwarda Deminga

foto: leaderquote.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trashness.com

Pridať komentár (0)