Naj­lep­šie knihy pre pod­ni­ka­te­ľov v roku 2016

Nina Matejčeková / 9. februára 2016 / Tools a produktivita

Si to, čo čítaš a ak sú tvoje ciele vybu­do­vať obrov­skú úspešnú spo­loč­nosť či malý zis­kový pod­nik, mal by si začať s číta­ním tých správ­nych kníh. Tu sú tie naj­lep­šie refe­ren­cie.

The Effec­tive Exe­cu­tive od Peter Druc­kera

Druc­ker píše o time manaž­mente a o naj­lep­ších roz­hod­nu­tiach, ktoré pri­pra­via ria­di­teľa, aby bol pro­duk­tívny a nena­hra­di­teľný v orga­ni­zo­vaní. Druc­ker spo­pu­la­ri­zo­val všedné názory o manaž­mente. Napr. mana­žéri a zamest­nanci by mali spo­lu­pra­co­vať k dosia­hnu­tiu lep­ších výsled­kov.

Túto knihu obľu­buje aj zakla­da­teľ ame­ric­kého obchod­ného por­tálu Ama­zon, Jeff Bezos.

Výrok Petera Druckera

foto: azquotes.com

Busi­ness Adven­tu­res od Johna Bro­oksa

Busi­ness Adven­tu­res je najob­ľú­be­nej­šia kniha Billa Gatesa. Kniha je viac o sil­ných a sla­bých strán­kach líd­rov, ktoré sa pre­ja­vujú v nároč­ných situ­áciách, nezá­visle od veku.

Business Adventures

foto: toc.h-cdn.co

Ben­ja­min Frank­lin od Wal­tera Isa­ac­sona

Elon Musk, zakla­da­teľ Tesla a Spa­ceX opi­suje prí­beh z knihy o Frank­li­novi ako o oby­čaj­nom pod­ni­ka­te­ľovi, ktorý začal od nuly a bol iba túla­vým dec­kom.

Benjamin Franklin

foto: cdn.shopify.com

Think and Grow Rich od Napo­le­ona Hilla

Day­mond John, zakla­da­teĺ FUBU — pod­nik s oble­če­ním, hovorí, že kniha Think and Grow Rich zme­nila jeho život. V sku­toč­nosti, ak si nesta­no­víš svoje ciele, tak ako ich chceš dosiah­nuť ?

Think and Grow Rich

foto: mastermindpower.com

Things Hid­den Since the Foun­da­tion of the World od Reného Girarda

Miliar­dár Peter Thiel, spo­lu­za­kla­da­teľ Pay­Pal miluje tvorbu fran­cúz­skeho spi­so­va­teľa Reného Girarda. Prvý krát túto knihu čítal v posled­nom roč­níku na Uni­ver­zite v Stan­forde. Nazý­val ju “zastre­šu­jú­cou kni­hou”, ale aj tak mu zme­nila pohľad na mys­le­nie vo svete biz­nisu.

René Girard

René Girard, foto: ort­hosp­here

Surely You’re Joking, Mr. Feyn­man! od Richarda P. Feyn­mana

Auto­bi­o­gra­fia Richarda Fey­mana inšpi­ro­vala Ser­geya Brina, spo­lu­za­kla­da­teľa Google, v naj­dô­le­ži­tej­šom roz­hod­nutí v jeho kari­ére. Spo­je­nie tech­no­ló­gie a kre­a­ti­vity. Feyn­man vyhral v roku 1965 Nobe­lovú cenu za fyziku s jeho prá­cou o kvan­to­vej elek­tor­dy­na­mike.

Richard Feynman

foto: physics4all.com

Zero To One od Petera Thielda

Zero To One je najob­ľú­be­nej­šia kniha Johna Scul­leyo, býva­lého pre­zi­denta Pepsi a býva­lého výkon­ného riad­ti­teľa Apple. Scul­ley súčasne inves­tuje do nie­koľ­kých tech­nic­kých star­tu­pov a hovorí, že best­sel­ler od Petera Thiela je dôle­žitý z dvoch dôvo­dov. V prvom rade opi­suje, aké sú tech­no­ló­gie dôle­žité pre budúc­nosť biz­nisu a ako pre­sa­diť to, čo robíte ešte pred­tým, ako začnete so svo­jim star­tu­pom.

Zero to One

foto: newhaircut.com

Rea­lity Check od Guya Kawa­sa­kiho

Pene­lope Trunk, zakla­da­teľ vir­tu­ál­nej even­to­vej plat­formy s náz­vom Bra­zen Care­e­rist, hovorí, že kniha je ako blog, v kto­rom sa na kaž­dej jed­nej strane niečo naučíš a každá kapi­tola ti pri­po­me­nie, že máš byť vždy o niečo lepší v tom, čo práve robíš.

Guy Kawasaki

foto: wikimedia.org

Switch od Chipa Heatha a Dana Heatha

Sean Ellis, zakla­da­teľ a maji­teľ GrowthHackers.com odpo­rúča knihu od bra­tov Heat­han­cov kaž­dému pod­ni­ka­te­ľovi. V knihe sa píše o psy­cho­ló­gií, prečo je ťažké robiť zmeny a ako ich robiť správne. Kľú­čom je prí­slo­vie dva krát meraj a raz stri­haj.

Chip a Dan Heath-ovci

foto: inc.com

Out of the Cri­sis od W. Edwards Deming

Roger Ehren­berg, zakla­da­teľ IA Ven­tu­res nazýva túto knihu kri­tic­kou pre zakla­da­te­ľov star­tu­pov. Out of Cri­sis sa zakladá na rešpekte zamest­nan­cov k mana­žé­rom a na pro­cese zbie­raní a ana­lýze dát.

Výrok Edwarda Deminga

foto: leaderquote.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trashness.com

Pridať komentár (0)