Naj­lep­šie mes­tá na život: Opäť vedie Euró­pa!

Alexandra Dulaková / 25. mája 2016 / Zaujímavosti

My sa síce na zozna­me nena­chá­dza­me, no nie­kto­ré top sve­to­vé mes­tá sú od nás vzdia­le­né len pár hodín ces­ty. Mož­no by sme ich moh­li nav­ští­viť a nechať sa inšpi­ro­vať.

Agen­tú­ra Mer­cer, kto­rá zoznam vyhod­no­ti­la, tak uro­bi­la naj­mä pre nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti, aby im pomoh­la v adek­vát­nom ohod­no­te­ní zamest­nan­cov v rôz­nych pro­stre­diach, resp. takých, kto­rí sme­ru­jú z jed­nej národ­nej poboč­ky do dru­hej. Tie­to výsled­ky pla­tia pre rok 2016 a do úva­hy bra­li nasle­dov­né kri­té­ria:

  • poli­tic­ké a sociál­ne pod­ne­bie (sta­bi­li­ta, kri­mi­na­li­ta, vymá­ha­teľ­nosť prá­va a rešpek­to­va­nie záko­nov)
  • eko­no­mic­ká situ­ácia (regu­lá­cie, služ­by)
  • sociál­no-kul­túr­na scé­na (voľ­nosť médií a úro­veň dodr­žia­va­nia osob­ných slo­bôd)
  • zdra­vot­níc­tvo a verej­né zdra­vie (služ­by a zaria­de­nia, schop­nosť vyspo­ria­da­va­nia sa s cho­ro­ba­mi, zne­čis­te­nie vzdu­chu, čis­to­ta mes­ta)
  • vzde­la­nie (úro­veň a dostup­nosť medzi­ná­rod­ných škôl)
  • verej­né služ­by a hro­mad­ná dopra­va (elek­tri­na, voda, hus­to­ta dopra­vy, MHD)
  • mož­nost rekre­ácie (kul­túr­ne, špor­to­vé a reštau­rač­né zaria­de­nia, mož­nos­ti voľ­no­ča­so­vých akti­vít)
  • kon­zum­ný tovar (dostup­nosť jed­la a bež­ných polo­žiek, či doprav­ných pros­tried­kov)
  • býva­nie (ceny nájom­né­ho, zaria­de­nie, údrž­ba)
  • prí­ro­da (pod­ne­bie a výskyt prí­rod­ných kata­strôf)

Na zákla­de tých­to kri­té­rií vyze­ra­la TOP 10-ka tak­to:

10. Syd­ney, Aus­trá­lia

Oby­va­te­lia: 4,3 mili­ó­na

Aj napriek svo­jej veľ­kos­ti je toto naj­väč­šie aus­trál­ske mes­to rov­no­mer­ne vybu­do­va­né na rela­tív­ne plo­chom a zele­nom kús­ku zeme. Miest­na eko­no­mi­ka ťahá celú kra­ji­nu a to naj­mä finanč­nou oblas­ťou (zamest­ná­va až 22 per­cent pra­cu­jú­cich), manu­fak­tú­rou a turiz­mom. Mes­to je hneď pri oce­áne a ponú­ka obrov­ské množ­stvo voľ­no­ča­so­vých akti­vít — od trá­ve­nia času v prí­ro­de vrám­ci prí­jem­né­ho pod­ne­bia, až po kul­túr­nu scé­nu.

sydney-world-hd-wallpaper-1920x1080-3670

foto: intel­lec­tu­al capi­tals

9. Kodaň, Dán­sko

Oby­va­te­lia: 562,379

Prí­jem­né prí­stav­né mes­to ponú­ka svo­jim oby­va­te­ľom ide­ál­ny pomer prá­ce a voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Nie je pri­veľ­ké, pri­tep­lé či pri­stu­de­né a je domo­vom dán­skej kul­túr­nej scé­ny. Skve­lo zvlá­da samoz­rej­me aj otáz­ku eko­ló­gie či dopra­vy, aj keď záro­veň pat­rí medzi jed­ny z najd­rah­ších miest na sve­te. Kaž­do­roč­ne ho nav­ští­via stá­ti­sí­ce turis­tov.

Screen Shot 2016-05-23 at 23.30.02

foto: edu geog­rap­hy

8. Žene­va, Švaj­čiar­sko

Oby­va­te­lia: 188, 634

Žene­va pat­rí do fran­cúz­sky hovo­ria­cej čas­ti Švaj­čiar­ska. Záro­veň je domo­vom nie­kto­rých z naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta, teší sa vyso­kej mie­re vzde­la­nia a bez­peč­nos­ti, ako aj prí­tom­nos­ti udr­žia­va­nej prí­ro­dy. Samoz­rej­me takis­to pat­rí medzi tie najd­rah­šie mes­tá sve­ta.

Screen Shot 2016-05-23 at 23.35.29

foto: accor hotels

7. Frank­furt, Nemec­ko

Oby­va­te­lia: 687,775

Mes­to, v kto­rom to obcho­dom len tak bzu­čí, sta­via na svo­jej moder­nej podo­be, prí­tom­nos­ti cen­trál mno­hých bánk, ako aj fran­kurs­tkej bur­zy. Takis­to sa môže pýšiť pre­mys­le­nou nemec­kou infra­štruk­tú­rou, his­to­ric­kým cen­trom, či prí­tom­nos­ťou rôz­nych vzde­lá­va­cích a kul­túr­nych inšti­tú­cii.

Frankfurt-99835

foto: expe­dia

6. Dus­sel­dorf, Nemec­ko

Oby­va­te­lia: 593,682

Ďal­šie nemec­ké stred­ne veľ­ké mes­to, kto­ré má sil­nú prí­tom­nosť na finanč­nom trhu, no aj na tom mód­nom. Takis­to sa tu budu­je moder­ná ume­lec­ká scé­na a miest­ni sa nemô­žu sťa­žo­vať ani na kva­li­tu noč­né­ho živo­ta.

9668_12_91_0_phpmtAHeL

foto: cro­isie

5. Van­cou­ver, Kana­da

Oby­va­te­lia: 603,502

Na západ­nom pobre­ží, v oblas­ti s čas­tý­mi daž­ďa­mi a obko­le­se­né zele­nou prí­ro­dou, sa nachá­dza toto mul­tik­túr­ne mes­to, v kto­rom má vyše polo­vi­ca oby­va­teľ­stva iný mate­rin­ský jazyk ako anglič­ti­nu. Aj keď je obý­va­nosť rela­tív­ne malá, je tu naj­hus­tej­šia v celej Kana­de. Mes­to sa anga­žu­je v eko­ló­gií a udr­ža­teľ­nom spô­so­be živo­ta a záro­veň je národ­ným prie­my­sel­ným cen­trom. Vyni­ká aj vo vzde­la­ní a kul­tú­re. Nachá­dza sa tu naprí­klad veľa ume­lec­kých škôl, ale aj dob­rých uni­ver­zít. V zime je to jed­no z naj­tep­lej­ších miest v Kana­de.

The-City_121bc6b2-ca7f-45be-a877-7e166af5502d

foto: tou­rism van­cou­ver

4. Mní­chov, Nemec­ko

Oby­va­te­lia: 1,4 mili­ó­na

Hlav­né mes­to Bavor­ska sa na vrcho­le tých­to reb­ríč­kov obja­vu­je čas­to. Rozk­vi­tá tu auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel, kul­túr­ne inšti­tu­tú­cie aj uni­ver­zi­ty a obrov­ské množ­stvo náv­štev­ní­kov pri­lá­ka­va nie­len Okto­ber­fest, ale aj fut­ba­lo­vý klub Bay­ern Mní­chov. Svo­jou výkon­nou eko­no­mi­kou pohá­ňa celú kra­ji­nu a záro­veň pat­rí medzi jej najd­rah­šie mes­tá. V jeho oko­lí sa nachá­dza mno­ho his­to­ric­kých stre­do­ve­kých mes­te­čiek, ako aj pek­ná prí­ro­da.

463052dad9377fe2445d3b1bfb5f62a3_XL

foto: third year abro­ad

3. Auck­land, Nový Zéland

Oby­va­te­lia: 1,5 miló­na

Vďa­ka tomu, že je mes­to vysta­va­né oko­lo dvoch hlav­ných prí­sta­vov, v ňom pre­kvi­ta­la aj stá­le pre­kvi­tá obchod­ná scé­na. Na novo­zé­land­ské pome­ry je veľ­kos­ťou výni­moč­né (býva v ňom 32 per­cent cel­ko­vej popu­lá­cie), čo kom­pen­zu­je prí­jem­ným oko­lím, dostup­nos­ťou prí­ro­dy a rekre­ač­ných akti­vít. Nachá­dza­jú sa tu aj dob­ré uni­ver­zi­ty a v mes­te vlád­ne mini­mál­na kri­mi­na­li­ta.

auckland

foto: auck­land mason­ry

2. Zürich, Švaj­čiar­sko

Oby­va­te­lia: 396,027

Zase raz Švaj­čiar­sko — ten­to­krát jeho naj­väč­šie mes­to. Vedie švaj­čiar­skej finanč­nej aj kul­túr­nej scé­ne, čo sa týka naprí­klad múzeí, par­kov, archi­tek­tú­ry, či diva­diel. Ponú­ka aj veľ­mi sluš­né vzde­lá­va­cie mož­nos­ti a nachá­dza sa upro­stred šcaj­čiar­skych sener­ných Álp.

web_zurich_viewport_scheffold-icon1_1600x900_03

foto: zue­rich

1. Vie­deň, Rakús­ko

Oby­va­te­lia: 1,7 mili­ó­na

Našim suse­dom, a najb­liž­šie­mu hlav­né­mu mes­tu za naši­mi hra­ni­ca­mi, sa to poda­ri­lo už po nie­koľ­ký raz a v jed­nom z mno­hých reb­ríč­kov. Po stá­ro­čia bola Vie­deň jed­ným z kul­túr­nych cen­tier Euró­py, dnes je to aj napriek vyso­kej kva­li­te živo­ta jed­na z menej zná­mych sve­to­vých met­ro­pol. Je jed­ným z pár nemec­ky hovo­ria­cich miest, kto­ré si po voj­ne zacho­va­li svo­ju his­to­ric­kú strán­ku a tú záro­veň veľ­mi roz­um­ne dopl­ni­li moder­ný­mi ino­vá­cia­mi — funkč­nou infra­štruk­tú­rou, kul­túr­nym vyži­tím, uni­ver­zit­ným vzde­la­ním, stra­te­gic­kým roz­ši­ro­va­ním mes­ta, aj úzkym spa­tím s oko­li­tou prí­ro­dou, či už je to Dunaj (v kto­rom sa tu dá bež­ne kúpať), ale­bo oko­li­té (malé) kop­ce a vín­ne oblas­ti. Aj keď sme od nej geo­gra­fic­ky vzdia­le­ní len mini­mál­ne, máme sa od Vied­ne čo učiť. Momen­tál­ne ťahá rakús­ku eko­no­mi­ku, kto­rá pat­rí medzi tie naj­lep­šie na sve­te, je síd­lom vet­vy Spo­je­ných náro­dov, kaž­do­roč­ne hos­tí mno­ho medzi­ná­rod­ných kon­gre­sov a kon­fe­ren­cií, ako aj vyše tri mili­ó­ny turis­tov.

vienna-tram-xlarge

foto: telegraph.co.uk

Zdroj: busi­ness insi­der, zdroj titul­nej foto­gra­fie: aus­tria

Pridať komentár (0)