Naj­lep­šie mestá na život: Opäť vedie Európa!

Alexandra Dulaková / 25. mája 2016 / Zaujímavosti

My sa síce na zozname nena­chá­dzame, no nie­ktoré top sve­tové mestá sú od nás vzdia­lené len pár hodín cesty. Možno by sme ich mohli nav­ští­viť a nechať sa inšpi­ro­vať.

Agen­túra Mer­cer, ktorá zoznam vyhod­no­tila, tak uro­bila najmä pre nad­ná­rodné spo­loč­nosti, aby im pomohla v adek­vát­nom ohod­no­tení zamest­nan­cov v rôz­nych pro­stre­diach, resp. takých, ktorí sme­rujú z jed­nej národ­nej pobočky do dru­hej. Tieto výsledky pla­tia pre rok 2016 a do úvahy brali nasle­dovné kri­té­ria:

  • poli­tické a sociálne pod­ne­bie (sta­bi­lita, kri­mi­na­lita, vymá­ha­teľ­nosť práva a rešpek­to­va­nie záko­nov)
  • eko­no­mická situ­ácia (regu­lá­cie, služby)
  • sociálno-kul­túrna scéna (voľ­nosť médií a úro­veň dodr­žia­va­nia osob­ných slo­bôd)
  • zdra­vot­níc­tvo a verejné zdra­vie (služby a zaria­de­nia, schop­nosť vyspo­ria­da­va­nia sa s cho­ro­bami, zne­čis­te­nie vzdu­chu, čis­tota mesta)
  • vzde­la­nie (úro­veň a dostup­nosť medzi­ná­rod­ných škôl)
  • verejné služby a hro­madná doprava (elek­trina, voda, hus­tota dopravy, MHD)
  • mož­nost rekre­ácie (kul­túrne, špor­tové a reštau­račné zaria­de­nia, mož­nosti voľ­no­ča­so­vých akti­vít)
  • kon­zumný tovar (dostup­nosť jedla a bež­ných polo­žiek, či doprav­ných pros­tried­kov)
  • býva­nie (ceny nájom­ného, zaria­de­nie, údržba)
  • prí­roda (pod­ne­bie a výskyt prí­rod­ných kata­strôf)

Na základe týchto kri­té­rií vyze­rala TOP 10-ka takto:

10. Syd­ney, Aus­trá­lia

Oby­va­te­lia: 4,3 mili­óna

Aj napriek svo­jej veľ­kosti je toto naj­väč­šie aus­trál­ske mesto rov­no­merne vybu­do­vané na rela­tívne plo­chom a zele­nom kúsku zeme. Miestna eko­no­mika ťahá celú kra­jinu a to najmä finanč­nou oblas­ťou (zamest­náva až 22 per­cent pra­cu­jú­cich), manu­fak­tú­rou a turiz­mom. Mesto je hneď pri oce­áne a ponúka obrov­ské množ­stvo voľ­no­ča­so­vých akti­vít — od trá­ve­nia času v prí­rode vrámci prí­jem­ného pod­ne­bia, až po kul­túrnu scénu.

sydney-world-hd-wallpaper-1920x1080-3670

foto: intel­lec­tual capi­tals

9. Kodaň, Dán­sko

Oby­va­te­lia: 562,379

Prí­jemné prí­stavné mesto ponúka svo­jim oby­va­te­ľom ide­álny pomer práce a voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Nie je pri­veľké, pri­teplé či pri­stu­dené a je domo­vom dán­skej kul­túr­nej scény. Skvelo zvláda samoz­rejme aj otázku eko­ló­gie či dopravy, aj keď záro­veň patrí medzi jedny z najd­rah­ších miest na svete. Kaž­do­ročne ho nav­ští­via stá­ti­síce turis­tov.

Screen Shot 2016-05-23 at 23.30.02

foto: edu geog­raphy

8. Ženeva, Švaj­čiar­sko

Oby­va­te­lia: 188, 634

Ženeva patrí do fran­cúz­sky hovo­ria­cej časti Švaj­čiar­ska. Záro­veň je domo­vom nie­kto­rých z naj­bo­hat­ších ľudí sveta, teší sa vyso­kej miere vzde­la­nia a bez­peč­nosti, ako aj prí­tom­nosti udr­žia­va­nej prí­rody. Samoz­rejme takisto patrí medzi tie najd­rah­šie mestá sveta.

Screen Shot 2016-05-23 at 23.35.29

foto: accor hotels

7. Frank­furt, Nemecko

Oby­va­te­lia: 687,775

Mesto, v kto­rom to obcho­dom len tak bzučí, sta­via na svo­jej moder­nej podobe, prí­tom­nosti cen­trál mno­hých bánk, ako aj fran­kurs­tkej burzy. Takisto sa môže pýšiť pre­mys­le­nou nemec­kou infra­štruk­tú­rou, his­to­ric­kým cen­trom, či prí­tom­nos­ťou rôz­nych vzde­lá­va­cích a kul­túr­nych inšti­tú­cii.

Frankfurt-99835

foto: expe­dia

6. Dus­sel­dorf, Nemecko

Oby­va­te­lia: 593,682

Ďal­šie nemecké stredne veľké mesto, ktoré má silnú prí­tom­nosť na finanč­nom trhu, no aj na tom mód­nom. Takisto sa tu buduje moderná ume­lecká scéna a miestni sa nemôžu sťa­žo­vať ani na kva­litu noč­ného života.

9668_12_91_0_phpmtAHeL

foto: cro­isie

5. Van­cou­ver, Kanada

Oby­va­te­lia: 603,502

Na západ­nom pobreží, v oblasti s čas­tými daž­ďami a obko­le­sené zele­nou prí­ro­dou, sa nachá­dza toto mul­tik­túrne mesto, v kto­rom má vyše polo­vica oby­va­teľ­stva iný mate­rin­ský jazyk ako anglič­tinu. Aj keď je obý­va­nosť rela­tívne malá, je tu naj­hus­tej­šia v celej Kanade. Mesto sa anga­žuje v eko­ló­gií a udr­ža­teľ­nom spô­sobe života a záro­veň je národ­ným prie­my­sel­ným cen­trom. Vyniká aj vo vzde­laní a kul­túre. Nachá­dza sa tu naprí­klad veľa ume­lec­kých škôl, ale aj dob­rých uni­ver­zít. V zime je to jedno z naj­tep­lej­ších miest v Kanade.

The-City_121bc6b2-ca7f-45be-a877-7e166af5502d

foto: tou­rism van­cou­ver

4. Mní­chov, Nemecko

Oby­va­te­lia: 1,4 mili­óna

Hlavné mesto Bavor­ska sa na vrchole týchto reb­ríč­kov obja­vuje často. Rozk­vitá tu auto­mo­bi­lový prie­my­sel, kul­túrne inšti­tu­tú­cie aj uni­ver­zity a obrov­ské množ­stvo náv­štev­ní­kov pri­lá­kava nie­len Okto­ber­fest, ale aj fut­ba­lový klub Bay­ern Mní­chov. Svo­jou výkon­nou eko­no­mi­kou poháňa celú kra­jinu a záro­veň patrí medzi jej najd­rah­šie mestá. V jeho okolí sa nachá­dza mnoho his­to­ric­kých stre­do­ve­kých mes­te­čiek, ako aj pekná prí­roda.

463052dad9377fe2445d3b1bfb5f62a3_XL

foto: third year abroad

3. Auck­land, Nový Zéland

Oby­va­te­lia: 1,5 milóna

Vďaka tomu, že je mesto vysta­vané okolo dvoch hlav­ných prí­sta­vov, v ňom pre­kvi­tala aj stále pre­kvitá obchodná scéna. Na novo­zé­land­ské pomery je veľ­kos­ťou výni­močné (býva v ňom 32 per­cent cel­ko­vej popu­lá­cie), čo kom­pen­zuje prí­jem­ným oko­lím, dostup­nos­ťou prí­rody a rekre­ač­ných akti­vít. Nachá­dzajú sa tu aj dobré uni­ver­zity a v meste vládne mini­málna kri­mi­na­lita.

auckland

foto: auck­land masonry

2. Zürich, Švaj­čiar­sko

Oby­va­te­lia: 396,027

Zase raz Švaj­čiar­sko — ten­to­krát jeho naj­väč­šie mesto. Vedie švaj­čiar­skej finanč­nej aj kul­túr­nej scéne, čo sa týka naprí­klad múzeí, par­kov, archi­tek­túry, či diva­diel. Ponúka aj veľmi slušné vzde­lá­va­cie mož­nosti a nachá­dza sa upro­stred šcaj­čiar­skych sener­ných Álp.

web_zurich_viewport_scheffold-icon1_1600x900_03

foto: zue­rich

1. Vie­deň, Rakúsko

Oby­va­te­lia: 1,7 mili­óna

Našim suse­dom, a najb­liž­šiemu hlav­nému mestu za našimi hra­ni­cami, sa to poda­rilo už po nie­koľký raz a v jed­nom z mno­hých reb­ríč­kov. Po stá­ro­čia bola Vie­deň jed­ným z kul­túr­nych cen­tier Európy, dnes je to aj napriek vyso­kej kva­lite života jedna z menej zná­mych sve­to­vých met­ro­pol. Je jed­ným z pár nemecky hovo­ria­cich miest, ktoré si po vojne zacho­vali svoju his­to­rickú stránku a tú záro­veň veľmi roz­umne dopl­nili moder­nými ino­vá­ciami — funkč­nou infra­štruk­tú­rou, kul­túr­nym vyži­tím, uni­ver­zit­ným vzde­la­ním, stra­te­gic­kým roz­ši­ro­va­ním mesta, aj úzkym spa­tím s oko­li­tou prí­ro­dou, či už je to Dunaj (v kto­rom sa tu dá bežne kúpať), alebo oko­lité (malé) kopce a vínne oblasti. Aj keď sme od nej geo­gra­ficky vzdia­lení len mini­málne, máme sa od Viedne čo učiť. Momen­tálne ťahá rakúsku eko­no­miku, ktorá patrí medzi tie naj­lep­šie na svete, je síd­lom vetvy Spo­je­ných náro­dov, kaž­do­ročne hostí mnoho medzi­ná­rod­ných kon­gre­sov a kon­fe­ren­cií, ako aj vyše tri mili­óny turis­tov.

vienna-tram-xlarge

foto: telegraph.co.uk

Zdroj: busi­ness insi­der, zdroj titul­nej foto­gra­fie: aus­tria

Pridať komentár (0)