Naj­lep­šie smart­fóny sveta

Kristína Šuvadová / 17. apríla 2016 / Tech a inovácie

S nespo­četne veľ­kým množ­stvom smart­fó­nov pri­chá­dza aj nespo­četne veľké množ­stvo mož­ností. Doko­nalé foto­apa­ráty, výdrž baterky a ešte lep­šia gra­fika. To všetko nám sťa­žuje výber “toho pra­vého”. Tu je preto zoznam tých naj­lep­ších smart­fó­nov, ktoré si môžeš kúpiť.

Moto X Style

Moto X Pure je jed­ným z naj­väč­ších prek­va­pení minu­lého roka. Moto­rola sa naozaj pre­ko­nala a pred­sta­vila tento krásny smart­fón, ktorý beží na naj­nov­šiej ver­zii Andro­idu. Sú tam síce nie­ktoré špe­ci­fické “Moto­rola — apli­ká­cie”, no abso­lútne nepô­so­bia ruši­vým doj­mom.

cena: 469 eur

10

Sam­sung Galaxy Note 5

Galaxy Note 5 vyniká medzi ostat­nými smart­fónmi svo­jou extrémne veľ­kou obra­zov­kou. Rov­nako ako v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách slúži tento veľký živý disp­lej na lep­šie písa­nie pozná­mok a nový skle­neno-kovový dizajn pri­dáva tele­fónu luxus­nejší vzhľad.

cena: 715 eur

9

LG G5

Smart­fón LG G5 má novú nád­hernú celo­ko­vovú kon­štruk­ciu. Tak­tiež má odní­ma­teľný spo­dok, vďaka kto­rému si môžeš vybitú baté­riu nahra­diť čerstvo nabi­tou. Tak­tiež vyniká dual — objek­tí­vom, vďaka kto­rému budeše mať nepre­ko­na­teľné zábery.

cena: 699 eur

8

iPhone 6S

Okrem výkon­ného hard­véru majú iPhone uží­va­te­lia zaru­čené vždy tie naj­lep­šie apli­ká­cie a spo­ľah­livé aktu­ali­zá­cie soft­véru s naj­nov­šími Apple novin­kami.

cena: 569 eur

1

Sam­sung Galaxy S7

Galaxy S7 má zatiaľ naj­lep­šiu kameru, akú sme kedy na smart­fó­noch videli. Aj keď je pravda, že iPhone 6s Plus mu je tesne v pätách.

Okrem iného je tento mobil špe­ci­fický aj vode­odol­nos­ťou, vďaka kto­rej je vhodný pre každý druh športu.

cena: 565 eur

7

Sam­sung Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Edge má väčší 5,5 pal­cový disp­lej, väč­šiu výdrž baté­rie a všetky ostatné rov­naké vlast­nosti ako Galaxy S7.

cena: 706 eur

6

iPhone SE

IPhone SE so 4 pal­co­vou obra­zov­kou je momen­tálne tá naj­lep­šia malá forma smart­fónu, ktorú si v túto chvíľu môžeš kúpiť. Vyniká všet­kými osved­če­nými apli­ká­ciami, aké má aj iPhone 6s a dosta­neš ho za rela­tívne nízku cenu.

cena: 479 eur

3

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)