Naj­lep­šie živo­to­pi­sy, aké si kedy videl!

Martin Bohunický / 24. augusta 2015 / Business

Ak chceš novú prá­cu, potre­bu­ješ najprv str­čiť nohu do dve­rí. V dneš­ných dňoch už oby­čaj­né CV niko­ho nenad­chne. Pre­to sme pre teba zozbie­ra­li všet­ky ori­gi­nál­ne živo­to­pi­sy, kto­ré sme obja­vi­li na Ins­ta­gra­me, Pin­te­res­te, Snpa­cha­te… v prie­be­hu posled­ných rokov. Ori­gi­nál­nosť tých­to ľudí nás nadch­la natoľ­ko, že sme sa roz­hod­li v ďal­šom člán­ku uve­rej­niť top 5 najo­ri­gi­nál­nej­ších slo­ven­ských živo­to­pi­sov. Zašli nám ten svoj na mail: [email protected] a odpre­zen­tuj sa fir­me, pre kto­rú chceš pra­co­vať!

Poď­me na to.

Aaron Tsai vytvo­ril také­to inte­rak­tív­ne CV, chcel job ani­má­to­ra. Napl­no si jeho die­lo môžeš vychut­nať tu.

O Nine sme písa­li už dáv­nej­šie. Jej snom bolo pra­co­vať pre Airb­nb a uro­bi­la pre to naozaj všet­ko.

Ten­to chla­pík využil fakt, že poten­ciál­ny zamest­ná­va­teľ stal­ku­je jeho face­bo­ok. Bran­don vytvo­ril face­bo­oko­vý album, kde si ho mohol kaž­dý zamest­ná­va­teľ pre­skú­mať.

Ali­ce Lee vytvo­ri­la web­strán­ku, kto­rou chce­la zau­jať Ins­ta­gram. Strán­ku náj­deš na tom­to odka­ze.

Eric Gand­hi sa pri­pra­vil na Goog­le s tým­to téma­tic­kým živo­to­pi­som.

Mike uká­zal svoj živo­to­pis na nete a ak sa ti páčil, mohol si si s ním zabo­oko­vať stret­nu­tie. Náj­deš ho tu.

Phi­lip­pe zau­jal web­strán­kou v štý­le Ama­zo­nu. Chceš ho do svoj­ho tímu? Smo­la, Phi­lip­pe už zabo­do­val inde.

Flo­yd Hay­es pri­šiel s najú­chyl­nej­šou myš­lien­kou na zozna­me. Po poho­vo­re daro­val zamest­ná­va­te­ľo­vi svo­ju 3D hla­vu.

Táto žena je prvou na sve­te, kto­rá pub­li­ko­va­la živo­to­pis cez Vine.

Brian Murp­hy poslal fir­me Like­ab­le ten­to Snap­chat.

Josh But­ler sa pre­dá­val na eBa­yi a dokon­ca bol on sám vydra­že­ný v auk­cii.

Benov živo­to­pis vide­lo viac ako 100.000 ľudí. Celé si to môžeš pozrieť tu.

Alec Bro­wns­te­in je copy­wri­ter a cez Goog­le AdWords vymys­lel neuve­ri­teľ­nú šia­le­nosť. Vždy, keď si neja­ký špič­ko­vý HR goog­lil svo­je meno, obja­vil Ale­ca.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)