Naj­lep­šie živo­to­pisy, aké si kedy videl!

Martin Bohunický / 24. augusta 2015 / Business

Ak chceš novú prácu, potre­bu­ješ najprv str­čiť nohu do dverí. V dneš­ných dňoch už oby­čajné CV nikoho nenad­chne. Preto sme pre teba zozbie­rali všetky ori­gi­nálne živo­to­pisy, ktoré sme obja­vili na Ins­ta­grame, Pin­te­reste, Snpa­chate… v prie­behu posled­ných rokov. Ori­gi­nál­nosť týchto ľudí nás nadchla natoľko, že sme sa roz­hodli v ďal­šom článku uve­rej­niť top 5 najo­ri­gi­nál­nej­ších slo­ven­ských živo­to­pi­sov. Zašli nám ten svoj na mail: info@startitup.sk a odpre­zen­tuj sa firme, pre ktorú chceš pra­co­vať!

Poďme na to.

Aaron Tsai vytvo­ril takéto inte­rak­tívne CV, chcel job ani­má­tora. Naplno si jeho dielo môžeš vychut­nať tu.

O Nine sme písali už dáv­nej­šie. Jej snom bolo pra­co­vať pre Airbnb a uro­bila pre to naozaj všetko.

Tento chla­pík využil fakt, že poten­ciálny zamest­ná­va­teľ stal­kuje jeho face­book. Bran­don vytvo­ril face­bo­okový album, kde si ho mohol každý zamest­ná­va­teľ pre­skú­mať.

Alice Lee vytvo­rila web­stránku, kto­rou chcela zau­jať Ins­ta­gram. Stránku náj­deš na tomto odkaze.

Eric Gandhi sa pri­pra­vil na Google s týmto téma­tic­kým živo­to­pi­som.

Mike uká­zal svoj živo­to­pis na nete a ak sa ti páčil, mohol si si s ním zabo­oko­vať stret­nu­tie. Náj­deš ho tu.

Phi­lippe zau­jal web­strán­kou v štýle Ama­zonu. Chceš ho do svojho tímu? Smola, Phi­lippe už zabo­do­val inde.

Floyd Hayes pri­šiel s najú­chyl­nej­šou myš­lien­kou na zozname. Po poho­vore daro­val zamest­ná­va­te­ľovi svoju 3D hlavu.

Táto žena je prvou na svete, ktorá pub­li­ko­vala živo­to­pis cez Vine.

Brian Murphy poslal firme Like­able tento Snap­chat.

Josh But­ler sa pre­dá­val na eBayi a dokonca bol on sám vydra­žený v auk­cii.

Benov živo­to­pis videlo viac ako 100.000 ľudí. Celé si to môžeš pozrieť tu.

Alec Bro­wns­tein je copy­wri­ter a cez Google AdWords vymys­lel neuve­ri­teľnú šia­le­nosť. Vždy, keď si nejaký špič­kový HR goog­lil svoje meno, obja­vil Aleca.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)