Najnovšie testy všetkých prekvapujú: Moderný dieselový motor má menej emisí ako benzínový

Richard Vitkovský / 1. marca 2019 / Auto

  • Vý­rob­co­via die­se­lo­vých vo­zi­diel sa sna­žia udr­žať naftu pri ži­vote aj na­priek mno­hým škan­dá­lom
  • Pri vý­robe no­vých au­to­mo­bi­lov sa tak po­sna­žili a do­konca pod­liezli chys­tanú emisnú normu Euro 6D-Temp
  • Die­se­lové au­to­mo­bily tak ešte ne­po­ve­dali po­sledné slovo
zdroj: Mercedes
  • Vý­rob­co­via die­se­lo­vých vo­zi­diel sa sna­žia udr­žať naftu pri ži­vote aj na­priek mno­hým škan­dá­lom
  • Pri vý­robe no­vých au­to­mo­bi­lov sa tak po­sna­žili a do­konca pod­liezli chys­tanú emisnú normu Euro 6D-Temp
  • Die­se­lové au­to­mo­bily tak ešte ne­po­ve­dali po­sledné slovo

Vojna proti die­se­lo­vým au­to­mo­bi­lom, ktorá sa roz­pú­tala po tom, čo sa pre­va­lil škan­dál spo­loč­nosti Volk­swa­gen nemá konca. Po pre­va­lení škan­dálu, pri kto­rom bolo od­ha­lené, že au­to­mo­bilka vy­uží­vala pri tes­toch svo­jich vo­zi­diel ne­po­vo­lený soft­vér, ktorý bol do­ko­nalý v mas­ko­vaní sku­toč­ných emi­sií sa roz­pú­tal sú­mrak do­vtedy ob­ľú­be­ných vo­zi­diel.

V Ne­mecku to do­konca za­šlo až tak ďa­leko, že bol za­ká­zaný vjazd star­ších die­se­lo­vých au­to­mo­bi­lov do mno­hých veľ­kých miest. Kra­jina tiež plá­nuje ob­me­dze­nie vjazdu vo­zi­diel, ktoré spĺňajú nov­šiu emisnú normu Euro 5 na diaľ­nice. Kva­lita ovzdu­šia v Ne­mecku je to­tiž práve vďaka ras­tú­cemu po­čtu vo­zi­diel na ces­tách alar­mu­júca. Po od­pore, ktorý sa zdvi­hol v Ne­mecku, na­stal do­mi­nový efekt aj v iných kra­ji­nách. Vy­ze­ralo to, že naf­tové vo­zidlá to majú zrá­tané.

Nie je však všet­kému ko­niec, in­for­muje známy test ADAC. Vý­rob­co­via sa pri svo­jich no­vých mo­de­loch na­ozaj po­sna­žili a prek­va­pili v tes­toch emi­sií. Die­se­lové vo­zidlá môžu byť nie­len účin­nej­šie, ale aj čis­tej­šie ako ich ben­zí­noví kon­ku­renti, hlavne čo sa týka pro­duk­cie škod­li­vého CO2, to je fakt, ktorý bol známy.

Od­por­com tak ne­zos­tá­valo nič iné len za­me­rať svoju po­zor­nosť na pro­duk­ciu oxidu du­síka NOx. Toto bola je­diná vec, ktorú bolo možné mo­der­ným naf­to­vým au­to­mo­bi­lom vy­tknúť. Práve na pro­duk­ciu NOx sa za­me­ria­val sa­motný test. Poďme sa po­zrieť na vý­sledky. Proti sebe sa po­sta­vilo 13 die­se­lo­vých au­to­mo­bi­lov a rov­naký po­čet ich ben­zí­no­vých kon­ku­ren­tov. Veľká časť vo­zi­diel spĺňala na pa­pieri emisnú normu Euro 6D-Temp, ktorá na­do­budne plat­nosť 1. sep­tem­bra tohto roka.

Tes­to­valo sa v re­ál­nej pre­mávke za po­moci me­to­diky RDE ktorá spadá pod nový štan­dard tes­tov WLTP, takže vý­sledky by mali byť také presné ako sa len dá. Testy prek­va­pili. Nové mo­dely die­se­lo­vých vo­zi­diel sú priam do­ko­nalé a pri­pra­vené aj do bu­dúcna. Naj­lep­šie ob­stál Mer­ce­des-Benz C220d, ktorý bol taký čistý, že cit­livé me­ra­cie za­ria­de­nie ne­do­ká­zalo za­chy­tiť vô­bec nič. Druhú priečku ob­sa­dil mo­del BMW 520d Tou­ring, u kto­rého na­me­rali len je­den mi­li­gram NOx na ki­lo­me­ter. Po­dobne bol na tom aj Opel As­tra 1,6 D. Čísla pr­vej trojky ne­do­ká­zal do­siah­nuť žiadny ben­zí­nový kon­ku­rent.

Vý­sledky tes­tov die­se­lo­vých vo­zi­diel

Mo­del NOx (mg/km) Norma
Mer­ce­des C 220 d 0 6d-TEMP
BMW 520d Tou­ring 1 6d-TEMP
Opel As­tra 1.6 D 1 6d-TEMP
BMW 520d Step­tro­nic 5 6c
Cit­roën Ber­lingo Blu­eHDI 130 7 6d-TEMP
VW Golf 1.6 TDI SCR 14 6d-TEMP
Audi A8 50 TDI 15 6c
Kia Ceed 1.6 CRDi 22 6d-TEMP
BMW X2 xD­rive 20d 23 6d-TEMP
Pe­ugeot 308 SW Blu­eHDi 180 30 6d-TEMP
Mer­ce­des A 180 d 40 6d-TEMP
Volvo XC60 D5 AWD 56 6d-TEMP
Honda Ci­vic 1.6 i-DTEC 101 6d-TEMP

 

zdroj: adac.de

Pridať komentár (0)