Najo­ri­gi­nál­nej­šie Tesla autá. Maji­te­lia týchto elek­tro­mo­bi­lov kre­a­ti­vite roz­hodne medze nek­ládli

/ 11. novembra 2016 / Zaujímavosti

Kým mnohí z nás iba túžia po ele­gant­nom aute od Tesly, pre nie­kto­rých maji­te­ľov elek­tro­mo­bi­lov je kla­sický vzhľad už nuda, a tak si svo­jich štvor­no­hých táto­šov upra­vili podľa svojho gusta. 

Mať elek­tro­mo­bil od Tesly už zjavne nestačí. Nie­ktorí maji­te­lia Tesla áut sa roz­hodli svoje luxusné autá značne vylep­šiť a pris­pô­so­biť svo­jim potre­bám. Od dúho­vého auta až po Tesla poh­re­bák — možné je všetko. Kre­a­ti­vite sa teda roz­hodne medze nek­ládli. Veď posúď sám:

1. Talian Nicola Fran­ceshi, maji­teľ Modelu S, sa zjavne chcel svo­jím elek­tro­mo­bi­lom pochvá­liť aj v noci. Aby jeho Tesla vynikla aj v tme, oble­pil hrany auta ref­lex­nými pás­kami.

14052432_1662269987426047_370139050_n

14156192_179642772460098_1907402274_n

2. Istá holand­ská spo­loč­nosť pre­me­nila Model S na poh­rebné auto so všet­kým, čo k tomu patrí — s delia­cou ste­nou a výsuv­nou pod­la­hou pre rakvy. Pre­stavba sexy elek­tro­mo­bilu na poh­re­bák spo­loč­nosti zabrala neuve­ri­teľ­ných osem mesia­cov. S dojaz­dom až 350 kilo­met­rov na jedno nabi­tie je toto auto ide­álne pre extra dlhé poh­rebné sprie­vody.

tesla1

tesla23. Tento dúhový Model X bol špe­ciálne upra­vený pre Pride Parade v Chi­cagu.

13473121_260483374318283_620646852_n

13473265_1091263640966734_1480525439_n

4. Svoju ori­gi­nálnu Teslu má aj ame­rický raper a člen kapely The Black Eyed Peas, známy pod ume­lec­kým menom Will.i.am.

14195481_1274653832546988_1900532383114082109_o

tesla3

5. Takto spo­loč­nosť Tesla pris­pô­so­bila nie­ktoré zo svo­jich vozi­diel, aby si uctila voj­no­vých vete­rá­nov.

14533506_1627931300839725_4339354133736718336_n

14474361_1747821672125831_4090556921776439296_n

6. Táto Tesla je výsled­kom spo­lu­práce s poli­caj­ným odde­le­ním v Los Ange­les, cie­ľom kto­rej je pre­chod na elek­trickú dopravu. Do také­hoto auta by sa chcel nechať zatknúť asi každý.

11850017_717226811712550_367436688_n

7. Maji­te­ľom tohto čer­veno-čier­neho Modelu S so zla­tými dis­kami je Dee Sni­der, spe­vák heavy meta­lo­vej kapely Twis­ted Sis­ter.

deesnideroutshoppingbeverlyhillsjtpafgk-ogqxzdroj: www3.pictures.zimbio.com

deesnideroutshoppingbeverlyhillsj_57la-d4txzdroj: www2.pictures.zimbio.com

8. Ani špor­tová ver­zia Modelu S s pre­te­kár­skymi pruhmi, pred­ným spoj­le­rom a špor­to­vými svet­lo­metmi nevy­zerá naj­hor­šie.

tesla4

tesla5

9. Kto by už len nech­cel takýto luxusný Model S v krás­nom čier­nom pre­ve­dení?

11-and-one-more-with-the-same-facelift-with-a-beautiful-black-paint-job-1

10. Tomuto oran­žo­vému Modelu X dodali aero­dy­na­mický a špor­to­vejší vzhľad. Nechýba ani upg­rade inte­ri­éru.

tesla6

tesla7

tesla8

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)